Email hau ezin baduzu ondo ikusi, jo helbide honetara.

Si no puedes ver correctamente este correo, accede a esta dirección.

Logotipo Gazteaukera. Euskadiko gazteentzako ataria. Portal de la Juventud de Euskadi Logotipo Euskadi.net. Euskal Administrazioen ataria. Portal de las Administraciones Vascas

Apirileko buletina, 1 Zk.

Boletín de Abril, Nº1

Nabarmenduak - Destacamos   |   Galdeiguzu - Pregúntanos   |   Bideotutoriala - Videotutorial   |   FAQ nabarmendua - FAQ destacada   |   Ikasketak alertak - Alertas estudios   |   Etxebizitza alertak - Alertas vivienda   |   Lana alertak - Alertas trabajo

Nabarmenduak

Destacamos

Maletak prestatu, helmuga: Europa

Langabeziak Europar Batasuna lanerako jomuga jarri du gazte askoren artean; egoera horretan bazaude... Gehiago irakurri


Hacer las maletas, destino: Europa

El desempleo ha llevado a muchas personas jóvenes a plantearse la Unión Europea como destino laboral; si te encuentras en esta situación... Leer más

Galdeiguzu:

Pregúntanos:

GazteBizHitza Euskadin bizi diren gazteentzako online bidezko aholkularitza zerbitzua da, doakoa.

Bidaliguzu lana, hezkuntza eta etxebizitzari buruzko kontsulta gaztebizhitza@euskadi.eus postara edo 646 10 91 26 whatsappera.

Neurrira egokitutako arreta zuzena eskainiko dizugu. Zure zalantzak entzun eta epe laburrean erantzuna emateko konpromisoa dugu, baita aholkularitza prozesuari ekiteko, zuk zeuk erabakiko duzu noiz arte luzatu. 

GazteBizHitza ofrece un servicio gratuito de asesoramiento online para jóvenes residentes en Euskadi.

Puedes hacernos llegar cualquier consulta sobre trabajo, educación y vivienda enviando un mail a gaztebizhitza@ej-gv.eus o un whatsapp al 646 10 91 26.

Te ofrecemos una atención directa y personal. Nos comprometemos a escucharte y darte siempre una respuesta con la mayor brevedad posible, incluso a iniciar un proceso de asesoramiento, y serás tú quien decidas hasta qué momento precisas ese acompañamiento.

Telefono Whatsapp
Email Entrevista

Bideotutorial nabarmendua

Videotutorial destacado

Nola bilatu pisua beste udalerri batean edo atzerrian

Cómo buscar piso fuera de tu localidad o en el extranjero

FAQ nabarmendua

FAQ destacada

Ikasketak bukatu ditut, ez daukat lanik eta Europara joan nahi dut, baina nondik hasi?

Europa Helmuga Gidak Europan barrena bidaiatzearen, lan egitearen edo ikastearen ikuspegi osoa eskaintzen du, eta Interneten barreiatuta dauden mugikortasun-aukera guztiak sailkatzen ditu.

Gazteaukeraren "Mugi Europan" atalean, Europan lana bilatzeko dauden atari eta baliabide ezberdinak ikus ditzakezu, baita Europar Curriculuma, Europass nola egin behar den azaltzen duten ereduak ere.

FAQ gehiago lanari buruz

He terminado de estudiar, no tengo trabajo y estoy pensando irme a Europa, ¿por dónde empiezo?

La Guía Destino Europa ofrece una visión completa de lo que supone viajar, trabajar o estudiar en Europa, y ordena todas las posibilidades para la movilidad que se encuentran dispersas en Internet.

Asimismo en el apartado "Muévete por Europa" de Gazteaukera, se han recopilado portales y recursos para buscar empleo en Europa, y ejemplos de cómo redactar el Curriculum Europeo, Europass.

Más FAQ sobre Trabajo

Ikasketen alertak

Bekak, epea zabalik dutenak
Azterketak
Ikerketa (beka eta dirulaguntzak)
Kazetari praktikak Berrian - Epea: 2015/05/05
BBCren kirol kazetaritza sailean praktikak - Epea: 2015/05/05
Argian praktikak - Epea: 2015/05/06
New Yorkeko Guggenheim Museoan bekak - Epea: 2015/05/04
Bekak unibertsitate-tituludunentzako atzerrian praktikak egiteko (ARGO)
Estatu Batuetan eta Kanadan Graduondoko ikasketak burutzeko bekak - Epea: 2015/04/27

Alertas Estudios

Becas con plazo abierto
Exámenes
Investigación (becas y ayudas)
Prácticas de Periodista en Berria - Plazo: 05/05/2015
Prácticas periodismo deportivo en la BBC - Plazo: 05/05/2015
Prácticas en Argia - Plazo: 06/05/2015
Becas Museo Guggenheim en Nueva York - Plazo: 04/05/2015
Becas ARGO titulados/as universit. para prácticas extranjero
Becas La Caixa Posgrados Estados Unidos y Canadá - Plazo: 27/04/2015

Etxebizitzaren alertak

Etxebizitza librea alokatzeko aukera (ASAP programa)
Gazteizen etxebizitza partekatzeko programa: Alokabide - Epea: 2015/06/30
Azken sustapenak, epeak, albisteak... Etxebiden
Etxebideko Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emateko eskarien altak, bajak, artxibatzeak, ukoak, zuzentzeak eta izapideak

Alertas Vivienda

Opción de alquilar vivienda libre (Programa ASAP)
Programa de vivienda compartida en Vitoria-Gasteiz: Alokabide - Plazo: 30/06/2015
últimas promociones, plazos, noticias... en Etxebide
Etxebide: inscripción, baja, denegación, renovación y subsanación en el Registro de Solicitantes de Vivienda

Lanaren alertak

Enplegu eskaintzak
Lan-poltsak
Administrari laguntzaileak eta atezainak Legebiltzarrerako - Epea: 2015/04/30
Bigarren Hezkuntzarako Irakasle plazak Errioxan - Epea: 2015/04/30
Praktikak arkitektura ikasleentzako eta tituladun berrientzat - Epea: 2015/04/30
Araban berrikuntza sustatzeko laguntzak 2015 (álava Innova) - Epea: 2015/04/30

Alertas Trabajo

Ofertas empleo
Bolsas de trabajo
Auxiliares y Ujieres Parlamento Vasco - Plazo: 30/04/2015
Plazas Profesores/as de Secundaria en La Rioja - Plazo: 30/04/2015
Prácticas para estudiantes de arquitectura y recién titulados/as - Plazo: 30/04/2015
Ayudas para promover la innovación en álava 2015 (álava Innova) - Plazo: 30/04/2015

Gure buletina jaso nahi duzu?

¿Quiéres recibir nuestro boletín?

 
Harpidetu! / ¡Suscríbete!
 


Jarrai gaitzazue gure kanaletan:

Síguenos en nuestros canales:

Kontsultatu:

Consulta sobre:

 
Ikasketak / Estudios
 


 
Etxebizitza / Vivienda
 


 
Lana / Trabajo
 

Buletin hau jaso nahi ez baduzu, jo helbide honetara.

Si no quieres recibir este boletín, accede a esta dirección.