Email hau ezin baduzu ondo ikusi, jo helbide honetara.

Si no puedes ver correctamente este correo, accede a esta dirección.

Logotipo Gazteaukera. Euskadiko gazteentzako ataria. Portal de la Juventud de Euskadi Logotipo Euskadi.net. Euskal Administrazioen ataria. Portal de las Administraciones Vascas

Apirileko buletina, 12 Zk.

Boletín de abril, nº12

Ikasketak alertak - Alertas estudios   |   Lana alertak - Alertas trabajo    |   Etxebizitza alertak - Alertas vivienda   |   FAQ nabarmendua - FAQ destacada   |   Bideotutoriala - Videotutorial   |   Nabarmenduak - Destacamos   |   Galdeiguzu - Pregúntanos

Ikasketen alertak

Bekak, epea zabalik dutenak
Azterketak
Ikerketa (beka eta dirulaguntzak)
Getxoarte beka: Artearen, Kirolaren eta Generoaren arteko harremana Getxon 2016-05-14
ICEX enpresa-nazioartekotze 285 beka 2016-05-15
Igartza euskarazko literatura-sorkuntzako beka 2016-06-30
Antonio Beristain Ikerketa biktimologikoko saria 2016-10-15
Google Science Fair lehiaketa 2016/05/2017

Alerta gehiago

Alertas Estudios

Becas con plazo abierto
Exámenes
Investigación (becas y ayudas)
Beca Getxoarte: La relación entre el Arte, el Deporte y el Género en Getxo 14-05-2016
285 becas de internacionalización ICEX 15-05-2016
Beca de creación literaria en euskera Igartza 30/06/2016
Premio de investigación victimológica Antonio Beristain 15-10-2016
Concurso Google Science Fair 17/05/2017

Más alertas

Lanaren alertak

Enplegu eskaintzak
Lan-poltsak
Euskara irakaslea Bordelen2016/04/30
86 plaza Errioxako maisu-maistren kidegoan 2016-05-02
Administrari laguntzaileen lan-poltsa Ubideko udalean 2016/05(05
WorkINN: Industria arloko Gazteen Enpleguaren Azoka Makina-herramienta Bienalaren Barruan BEC-en 2016-06-03

Alerta gehiago

Alertas Trabajo

Ofertas de empleo
Bolsas de trabajo
Profesor/a de euskera en Burdeos 30-04-2016
86 plazas en el Cuerpo de maestros/as de La Rioja 01-05-2016
Bolsa de trabajo de auxiliar administrativo/a en el Ayuntamiento de Ubide 05/05/2016
WorkINN: Feria de empleo industrial juvenil dentro de la Bienal de Máquina Herramienta en el BEC 03-06-2016

Más alertas

Etxebizitzaren alertak

Gazteentzako etxebizitza partekatzeko programa Gasteizen
Etxebizitza librea alokatzeko aukera (ASAP programa)
Azken sustapenak, epeak, albisteak… Etxebiden
Etxebideko Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emateko eskarien altak, bajak, artxibatzeak, ukoak, zuzentzeak eta izapideak

Alertas Vivienda

Programa de vivienda compartida en Vitoria-Gasteiz para jóvenes
Opción de alquilar vivienda libre (Programa ASAP)
Últimas promociones, plazos, noticias… en Etxebide
Etxebide: inscripción, baja, denegación, renovación y subsanación en el Registro de Solicitantes de Vivienda

FAQ nabarmendua

FAQ destacada

Ekintzailetza bultzatzeko zeintzuk dira dauden programak Euskadin?

Lanbidek ekintzailetzaren inguruko aholkularitza zerbitzu bat eskaintzen du, zure enpresa proiektuaren inguruan dituzun zalantzak argitzen lagunduko dizuna.
Horretaz gain Euskal Ekintzailetza sistema deituriko erakundeak, diru-laguntzak eta programak eskaintzen ditu ekintzailetza sustatzeko.
Gazteaukeran 'Sortu zure enpresa' atalean, ekintzailetza programak, proiektuak eta esperientziak ezagu ditzakezu.
Informazio gehiago: Zure enpresa sortzeko gakoak eta gomendioak
(Gehiago irakurri)

FAQ gehiago lanari buruz


¿Qué programas de emprendizaje hay en Euskadi?

Lanbide cuenta con un servicio de asesoramiento especializado en emprendimiento que te puede ayudar a gestionar y resolver dudas sobre tu proyecto empresarial.
Además, el Sistema Vasco de Emprendimiento es el órgano para promover el emprendimiento. Para ello cuenta con distintas ayudas y programas.
En el apartado Crea tu empresa de Gazteaukera encontrarás programas, proyectos y experiencias de emprendizaje.
Más información: Claves y consejos para crear tu propia empresa.
(leer más )

Más FAQ sobre trabajo.

Bideotutorial nabarmendua

Videotutorial destacado

Atrévete a cambiar (gaztelaniaz)

Atrévete a cambiar

Nabarmenduak

Destacamos

EKINTZAILE IZAN: BAI,… ZENTZUZ ETA GRINAZ

Lan-mundura heltzeko aukeretako bat ekintzailetza da, norberaren lanpostua sortuz. Enpresa abian jartzea erronka itzela da, proiektuak arrakasta lortuz gero sariak ez du preziorik. Hala ere, arrazoiaren eta bihotzaren arteko oreka mantentzea oso garrantzitsua da; ekintzailetzak eta pasioak bat egiten dute, baina ezin da hainbat ezaugarri alde batera utzi:

(gehiago irakurri)


Emprender: Sí,… con sentido y con pasión

Al mundo laboral puede llegarse desde el emprendimiento, creando el propio puesto de trabajo. Poner en marcha una empresa es todo un reto, si el proyecto triunfa la recompensa no tiene precio. No obstante, será muy importante lograr un equilibrio entre la razón y el corazón; emprender va unido a la pasión, pero hay determinantes prácticos que no puedes obviar:

(Leer más)

Galdeiguzu:

Pregúntanos:

GazteBizHitza Euskadiko gazteentzako online bidezko aholkularitza zerbitzua da, doakoa.

Bidaliguzu lana, hezkuntza eta etxebizitzari buruzko kontsulta gaztebizhitza@euskadi.eus postara edo 646 10 91 26 whatsappera.

Neurrira egokitutako arreta zuzena eskainiko dizugu. Zure zalantzak entzun eta epe laburrean erantzuna emateko konpromisoa dugu, baita aholkularitza prozesuari ekiteko, zuk zeuk erabakiko duzu noiz arte luzatu. 

GazteBizHitza ofrece un servicio gratuito de asesoramiento online para jóvenes de Euskadi.

Puedes hacernos llegar cualquier consulta sobre trabajo, educación y vivienda enviando un mail a gaztebizhitza@euskadi.eus o un whatsapp al 646 10 91 26.

Te ofrecemos una atención directa y personal. Nos comprometemos a escucharte y darte siempre una respuesta con la mayor brevedad posible, incluso a iniciar un proceso de asesoramiento, y serás tú quien decidas hasta qué momento precisas ese acompañamiento.

Telefono Whatsapp
Email Entrevista

Gure buletina jaso nahi duzu?

¿Quiéres recibir nuestro boletín?

 
Harpidetu! / ¡Suscríbete!
 


Jarrai gaitzazue gure kanaletan:

Síguenos en nuestros canales:

Kontsultatu:

Consulta sobre:

 
Ikasketak / Estudios
 


 
Lana / Trabajo
 


 
Etxebizitza / Vivienda
 

Buletin hau jaso nahi ez baduzu, jo helbide honetara.

Si no quieres recibir este boletín, accede a esta dirección.