Email hau ezin baduzu ondo ikusi, jo helbide honetara.

Si no puedes ver correctamente este correo, accede a esta dirección.

Logotipo Gazteaukera. Euskadiko gazteentzako ataria. Portal de la Juventud de Euskadi Logotipo Euskadi.net. Euskal Administrazioen ataria. Portal de las Administraciones Vascas

Maiatzeko buletina, 13 Zk.

Boletín de mayo, nº13

Ikasketak alertak - Alertas estudios   |   Lana alertak - Alertas trabajo    |   Etxebizitza alertak - Alertas vivienda   |   FAQ nabarmendua - FAQ destacada   |   Bideotutoriala - Videotutorial   |   Nabarmenduak - Destacamos   |   Galdeiguzu - Pregúntanos

Ikasketen alertak

Bekak, epea zabalik dutenak
Azterketak
Ikerketa (beka eta dirulaguntzak)
Gipuzkoako kooperante gazteei bekak 2016-06-03
Bekak Auzitegi Konstituzionalean 2016-06-06
Glasgowko Unibertsitatean ikertzaile bisitari izateko laguntza 2016-06-09
Liberbank 2016 kirol medikuntzako ikerketa saria 2016-08-31

Alerta gehiago

Alertas Estudios

Becas con plazo abierto
Exámenes
Investigación (becas y ayudas)
Becas para jóvenes cooperantes de Gipuzkoa 03-06-2016
Becas Tribunal Constitucional 06-06-2016
Ayuda para investigadores o investigadoras visitantes en la Universidad de Glasgow 09-06-2016
Premio de investigación en medicina del deporte Liberbank 2016 31-08-2016

Más alertas

Lanaren alertak

Enplegu eskaintzak
Lan-poltsak
Arte udalekuetarako begiraleak Oñatiko Udalean 2016-05-24
Euskara itzultzaileak Nafarroan 2016-05-26
Ertzaintzaren Oinarrizko Eskalako agente plazak 2016-05-31
Europan lana bilatzeko dirulaguntzak - Your first EURES job

Alerta gehiago

Alertas Trabajo

Ofertas de empleo
Bolsas de trabajo
Monitores/as para las colonias de verano de arte en el Ayuntamiento de Oñati 24-05-2016
Traductores/as de euskera en Navarra 26-05-2016
Plazas de Agente de la Escala Básica de la Ertzaintza 31-05-2016
Ayudas económicas para buscar empleo en Europa - Your first EURES job

Más alertas

Etxebizitzaren alertak

Hernanin 20 etxebizitza sozial alokairuan 2016-05-30
Oñatin gazteek etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak 2016-10-16
Gazteentzako etxebizitza partekatzeko programa Gasteizen
Etxebizitza librea alokatzeko aukera (ASAP programa)
Azken sustapenak, epeak, albisteak… Etxebiden
Etxebideko Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emateko eskarien altak, bajak, artxibatzeak, ukoak, zuzentzeak eta izapideak

Alertas Vivienda

Arrendamiento de 20 viviendas sociales en Hernani 30-05-2016
Ayudas alquiler de vivienda para jóvenes en Oñati 16-10-2016
Programa de vivienda compartida en Vitoria-Gasteiz para jóvenes
Opción de alquilar vivienda libre (Programa ASAP)
Últimas promociones, plazos, noticias… en Etxebide
Etxebide: inscripción, baja, denegación, renovación y subsanación en el Registro de Solicitantes de Vivienda

FAQ nabarmendua

FAQ destacada

Beti data berberean argitaratzen dira unibertsitate-bekak?

Bai. Normalean unibertsitate mailako beken deialdia urtero data berean irteten da. Hemen ikus ditzakezu unibertsitateko ikasleentzako deialdiak.
(Gehiago irakurri)

FAQ gehiago ikasketei buruz


Las convocatorias de becas universitarias, ¿salen siempre en las mismas fechas?

Sí. Generalmente las convocatorias salen en las mismas fechas cada año, no obstante te remitimos a las diferentes becas a las que puede acceder el alumnado universitario.
(leer más )

Más FAQ sobre estudios.

Bideotutorial nabarmendua

Videotutorial destacado

Erasmus + (gaztelaniaz)

Erasmus +

Nabarmenduak

Destacamos

Nola lortu ikasketa-bekaren bat?

Zure ikasketak antolatzen edo jada egiten ari zara, eta gastu-kopurua handia da (matrikula, ostatua edo garraioa, ikasketa-materiala, etab.), batzuetan oztopo gaindiezina ekarriz: hortaz, bekaren bat lortzeko aukera aztertzen hasia zara. Horrela bada, prozesu honek zure arreta osoa behar izango du.

(gehiago irakurri)


¿Cómo conseguir una beca para estudiar?

Te encuentras planeando tus estudios o ya los estás cursando, y los gastos son cuantiosos (matrícula, alojamiento o transporte, material de estudio, etc.), quizás incluso supongan una barrera insalvable, y comienzas a pensar en la posibilidad de obtener una beca. Este proceso va a requerir toda tu atención.

(Leer más)

Galdeiguzu:

Pregúntanos:

GazteBizHitza Euskadiko gazteentzako online bidezko aholkularitza zerbitzua da, doakoa.

Bidaliguzu lana, hezkuntza eta etxebizitzari buruzko kontsulta gaztebizhitza@euskadi.eus postara edo 646 10 91 26 whatsappera.

Neurrira egokitutako arreta zuzena eskainiko dizugu. Zure zalantzak entzun eta epe laburrean erantzuna emateko konpromisoa dugu, baita aholkularitza prozesuari ekiteko, zuk zeuk erabakiko duzu noiz arte luzatu. 

GazteBizHitza ofrece un servicio gratuito de asesoramiento online para jóvenes de Euskadi.

Puedes hacernos llegar cualquier consulta sobre trabajo, educación y vivienda enviando un mail a gaztebizhitza@euskadi.eus o un whatsapp al 646 10 91 26.

Te ofrecemos una atención directa y personal. Nos comprometemos a escucharte y darte siempre una respuesta con la mayor brevedad posible, incluso a iniciar un proceso de asesoramiento, y serás tú quien decidas hasta qué momento precisas ese acompañamiento.

Telefono Whatsapp
Email Entrevista

Gure buletina jaso nahi duzu?

¿Quiéres recibir nuestro boletín?

 
Harpidetu! / ¡Suscríbete!
 


Jarrai gaitzazue gure kanaletan:

Síguenos en nuestros canales:

Kontsultatu:

Consulta sobre:

 
Ikasketak / Estudios
 


 
Lana / Trabajo
 


 
Etxebizitza / Vivienda
 

Buletin hau jaso nahi ez baduzu, jo helbide honetara.

Si no quieres recibir este boletín, accede a esta dirección.