Email hau ezin baduzu ondo ikusi, jo helbide honetara.

Si no puedes ver correctamente este correo, accede a esta dirección.

Logotipo Gazteaukera. Euskadiko gazteentzako ataria. Portal de la Juventud de Euskadi Logotipo Euskadi.net. Euskal Administrazioen ataria. Portal de las Administraciones Vascas

Maiatzeko buletina, 14 Zk.

Boletín de mayo, nº14

Ikasketak alertak - Alertas estudios   |   Lana alertak - Alertas trabajo    |   Etxebizitza alertak - Alertas vivienda   |   FAQ nabarmendua - FAQ destacada   |   Bideotutoriala - Videotutorial   |   Nabarmenduak - Destacamos   |   Galdeiguzu - Pregúntanos

Ikasketen alertak

Bekak, epea zabalik dutenak
Azterketak
Ikerketa (beka eta dirulaguntzak)
Global Training bekak: atzerrian praktikak egiteko 60 beka 2016-06-30
Zeelanda Berriko unibertsitateetan ikasteko bekak 2016-09-01
Gidabaimena lortzeko bekak gazte langabetuentzat 2016-12-31
Trenbide-ingeniari gazteeentzako TRIA saria 2016-09-30

Alerta gehiago

Alertas Estudios

Becas con plazo abierto
Exámenes
Investigación (becas y ayudas)
Becs Global Training: 60 becas para realizar prácticas en el extranjero 30-06-2016
Becas para estudiar en universidades de Nueva Zelanda 01-09-2016
Becas para jóvenes desempleados/as para obtener el carnet de conducir 31-12-2016
Premio TRIA para jóvenes ingenieros/as ferroviarios/as 30-09-2016

Más alertas

Lanaren alertak

Enplegu eskaintzak
Lan-poltsak
Udaltzain 5 plaza Tolosako Udalean 2016-06-28
Lan-poltsa: euskara irakasleak Eibarko Udala 2016-07-22
Apdemak udarako begiraleak behar ditu 2016-07-31
Tu trabajo EURES-FSE laguntzak langileen mugikortasunerako Europan

Alerta gehiago

Alertas Trabajo

Ofertas de empleo
Bolsas de trabajo
5 plazas de policéa local en el Ayuntamiento de Tolosa 28-06-2016
Bolsa de empleo: profesores/as de euskera - Ayuntamiento de Eibar 22-07-2016
Apdema necesita monitores/as para verano 31-07-2016
Ayudas Tu trabajo EURES-FSE para apoyar la movilidad laboral en Europa

Más alertas

Etxebizitzaren alertak

Oñatin gazteek etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak (2016-10-16)
Eibarren Etxe¬bizi¬tzak aloka¬tzeko diru-lagun¬tzak gazteentzat (2017-11-16)
Gazteentzako etxebizitza partekatzeko programa Gasteizen
Etxebizitza librea alokatzeko aukera (ASAP programa)
Azken sustapenak, epeak, albisteak… Etxebiden
Etxebideko Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emateko eskarien altak, bajak, artxibatzeak, ukoak, zuzentzeak eta izapideak

Alertas Vivienda

Ayudas alquiler de vivienda para jóvenes en Oñati (16-10-2016)
Subvenciones para alquiler vivienda jóvenes en Eibar (16-11-2017)
Programa de vivienda compartida en Vitoria-Gasteiz para jóvenes
Opción de alquilar vivienda libre (Programa ASAP)
Últimas promociones, plazos, noticias… en Etxebide
Etxebide: inscripción, baja, denegación, renovación y subsanación en el Registro de Solicitantes de Vivienda

FAQ nabarmendua

FAQ destacada

Udan euskara ikasi nahi dut, zeintzuk dira dauden aukerak?

Euskara ikasteko eskaintza zabala da, eta udan bereziki helburu desberdinetako barnetegiak antolatzen dira; ikastaro arruntak barne hartzen dituena, mintzapraktikarako, familiarrak, azterketak prestatzeko barnetegiak… Aukera polita da hizkuntzan murgiltzeko, hainbat egunetako egonaldiak dira eta (barnetegiaren arabera 2 aste inguru izan ohi dira, baina hilabete osokoak ere badituzu). Hemen ikus dezakezu aurtengo eskaintza. . .

Euskara mugitu gabe ikasi nahi baduzu ere aukera baduzu; euskaltegiek ikastaro trinkoak antolatzen dituzte udan aprobetxatu ahal izateko. Kontsulta ezazu euskaltegien sarea.


Informazio gehiago: Ikasi euskara! (euskaltegiak, barnetegiak, ikastaro motak eta abar), Gazteaukera atarian.


(Gehiago irakurri)

FAQ gehiago ikasketei buruz


Quiero aprender euskera en verano, ¿qué opciones hay?

La oferta para estudiar euskera es amplia, y más en verano, ya que se organizan barnetegis con diferentes objetivos: con cursos ordinarios, para practicar el euskera de manera oral, familiares, incluso para preparación de exámenes. Es una buena manera de sumergirte en el idioma, de hecho son estancias de varios déas (dependiendo del barnetegi suelen ser de 2 semanas de duración, aunque también los hay de un mes). Aqué puedes consultar la oferta para este verano .

Si, por el contrario, tu idea es estudiar euskera sin moverte de tu localidad también existe la posibilidad: los euskaltegis organizan cursos intensivos para poder aprovechar el verano. Consulta la red de euskaltegis
Más información: Aprende Euskara! (euskaltegis, barnetegis, modalidades de estudio, etc.) en el portal Gazteaukera

(leer más )

Más FAQ sobre estudios.

Bideotutorial nabarmendua

Videotutorial destacado

Udaikastaroak UPV/EHU

Cursos de Verano UPV/EHU

Nabarmenduak

Destacamos

Udako oporraldia aisialdiarekin eta atsedenarekin lotuta dago askotan, norberaren gastuak ordaintzen laguntzeko lanen batekin beste batzuetan, baina baita ikastearekin ere, jakina. Udako ikastaroak bestelako esperientziak bizitzeko aukera aparta dira, ikasketak eta entretenimendua uztartuz, urtean zehar ditugun gainerako egin beharretatik aldetzen dena, alegia.

(gehiago irakurri)


Las vacaciones de verano pueden estar asociadas al ocio y al descanso, otras veces al trabajo que ayude a financiar los propios gastos, y ¿por qué no?, también a estudiar; los cursos de verano son una buena oportunidad para vivir una experiencia diferente, combinando estudio y entretenimiento, con obligaciones distintas a las del resto del año.

(Leer más)

Galdeiguzu:

Pregúntanos:

GazteBizHitza Euskadiko gazteentzako online bidezko aholkularitza zerbitzua da, doakoa.

Bidaliguzu lana, hezkuntza eta etxebizitzari buruzko kontsulta gaztebizhitza@euskadi.eus postara edo 646 10 91 26 whatsappera.

Neurrira egokitutako arreta zuzena eskainiko dizugu. Zure zalantzak entzun eta epe laburrean erantzuna emateko konpromisoa dugu, baita aholkularitza prozesuari ekiteko, zuk zeuk erabakiko duzu noiz arte luzatu. 

GazteBizHitza ofrece un servicio gratuito de asesoramiento online para jóvenes de Euskadi.

Puedes hacernos llegar cualquier consulta sobre trabajo, educación y vivienda enviando un mail a gaztebizhitza@euskadi.eus o un whatsapp al 646 10 91 26.

Te ofrecemos una atención directa y personal. Nos comprometemos a escucharte y darte siempre una respuesta con la mayor brevedad posible, incluso a iniciar un proceso de asesoramiento, y serás tú quien decidas hasta qué momento precisas ese acompañamiento.

Telefono Whatsapp
Email Entrevista

Gure buletina jaso nahi duzu?

¿Quiéres recibir nuestro boletín?

 
Harpidetu! / ¡Suscríbete!
 


Jarrai gaitzazue gure kanaletan:

Síguenos en nuestros canales:

Kontsultatu:

Consulta sobre:

 
Ikasketak / Estudios
 


 
Lana / Trabajo
 


 
Etxebizitza / Vivienda
 

Buletin hau jaso nahi ez baduzu, jo helbide honetara.

Si no quieres recibir este boletín, accede a esta dirección.