Email hau ezin baduzu ondo ikusi, jo helbide honetara.

Si no puedes ver correctamente este correo, accede a esta dirección.

Logotipo Gazteaukera. Euskadiko gazteentzako ataria. Portal de la Juventud de Euskadi Logotipo Euskadi.net. Euskal Administrazioen ataria. Portal de las Administraciones Vascas

Uztaileko buletina, 15 Zk.

Boletín de julio, nº15

Ikasketak alertak - Alertas estudios   |   Lana alertak - Alertas trabajo    |   Etxebizitza alertak - Alertas vivienda   |   FAQ nabarmendua - FAQ destacada   |   Bideotutoriala - Videotutorial   |   Nabarmenduak - Destacamos   |   Galdeiguzu - Pregúntanos

Ikasketen alertak

Bekak, epea zabalik dutenak
Azterketak
Ikerketa (beka eta dirulaguntzak)
Ikerketa aplikatuko beka Arartekoan 2016-08-05
Kantabriako Ingurumen Kudeaketarako Sailan prestakuntza praktikorako 2 beka 2016-07-19
Fundación Talgo - Railway Systems trenbideko sistemetako master ikasteko beka 2016-09-15
Euskararen B1 eta B2 gaitasun-mailak egiaztatzeko deialdi irekia - HABE 2016-09-22

Alerta gehiago

Alertas Estudios

Becas con plazo abierto
Exámenes
Investigación (becas y ayudas)
Beca de investigación aplicada en el Ararteko 05-08-2016
Beca para realizar máster en sistemas ferroviarios Fundación Talgo - Railway Systems 15-09-2016
2 becas de formación práctica en el área de Gestión del Medio Natural de Cantabria 19-07-2016
Convocatoria abierta para la acreditación de los niveles de euskera B1 y B2 - HABE 22-09-2016

Más alertas

Lanaren alertak

Enplegu eskaintzak
Lan-poltsak
Lanpostuak Txingudiko Zerbitzuan 2016-07-20
Psikologo 12 plaza Gaztela eta Leongo Administrazioan 2016-07-20
Coworking diru-laguntzak - Ekin txekea - Gasteiz 2016-09-30

Alerta gehiago

Alertas Trabajo

Ofertas de empleo
Bolsas de trabajo
Puestos de trabajo Servicios del Txingudi 20-07-2016
12 plazas de psicólogos y psicólogas en la administración de Castilla y León 20-07-2016
Ayudas coworking Cheque Emprender - Vitoria-Gasteiz 30-09-2016

Más alertas

Etxebizitzaren alertak

Oñatin gazteek etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak (2016-10-16)
Eibarren Etxebizitzak alokatzeko dirulaguntzak gazteentzat (2017-11-16)
Gazteentzako etxebizitza partekatzeko programa Gasteizen
Etxebizitza librea alokatzeko aukera (ASAP programa)
Azken sustapenak, epeak, albisteak… Etxebiden
Etxebideko Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emateko eskarien altak, bajak, artxibatzeak, ukoak, zuzentzeak eta izapideak

Alertas Vivienda

Ayudas alquiler de vivienda para jóvenes en Oñati (16-10-2016)
Subvenciones para alquiler vivienda jóvenes en Eibar (16-11-2017)
Programa de vivienda compartida en Vitoria-Gasteiz para jóvenes
Opción de alquilar vivienda libre (Programa ASAP)
Últimas promociones, plazos, noticias… en Etxebide
Etxebide: inscripción, baja, denegación, renovación y subsanación en el Registro de Solicitantes de Vivienda

FAQ nabarmendua

FAQ destacada

Zer da Europako Boluntario Zerbitzua (EBZ)?

Europako Boluntario Zerbitzua Erasmus+ egitasmoaren barruko programa bat da: 17 eta 30 urteko gazteei zuzenduta dago eta garai batez (bi eta hamabi hilabete artean) beste herrialde bateko proiekturen batean boluntarario-lanak egiteko aukera eskaintzen du. Arloak askotarikoak dira (kultura, ingurumena, hezkuntza, gizarte-alorra…).

(Gehiago irakurri)

FAQ gehiago ikasketei buruz.


¿En qué consiste el Servicio de Voluntariado Europeo (SVE)?

El Servicio Voluntariado Europeo es una acción dentro del programa Erasmus+: está dirigido a jóvenes entre 17 y 30 años y consiste en realizar labores voluntarias (entre dos y doce meses de duración) en un proyecto de otro país. Los ámbitos de actuación son muy variados (de carácter cultural, medioambiental, educativo, social…).

(leer más )

Más FAQ sobre estudios.

Bideotutorial nabarmendua

Videotutorial destacado

Euskadiko Gazteak Lankidetzan

Juventud Vasca Cooperante

Nabarmenduak

Destacamos

Lan Solidario batean denbora ematea, horra hor boluntariotzaren definizio sinplea. Boluntarioak bere burua eskaintzen du elkarteren batek antolatutako lan-taldean, libreki eta musu-truk.

Seguruenik entzungo zenituen hainbat gazteren ahotan boluntariotza esperientzak, zenbat jende ezagutu duten, bisitatutako lekuak, elkartasun-bizipena, norberaren lan-integrazioa hobetzeko eskuraturiko trebetasunak, eta abar.

(gehiago irakurri)


Dedicar tiempo a una acción solidaria, esa puede ser una definición sencilla del voluntariado. La persona voluntaria se ofrece de forma libre y altruista en un trabajo conjunto y organizado por una entidad.

Seguramente has oído hablar de voluntariado a otras personas jóvenes y te han contado sus experiencias, la gente que han conocido, los lugares que han visitado, la vivencia de la solidaridad, nuevas habilidades que mejoran la propia integración laboral, etc.

(Leer más)

Galdeiguzu:

Pregúntanos:

GazteBizHitza Euskadiko gazteentzako online bidezko aholkularitza zerbitzua da, doakoa.

Bidaliguzu lana, hezkuntza eta etxebizitzari buruzko kontsulta gaztebizhitza@euskadi.eus postara edo 646 10 91 26 whatsappera.

Neurrira egokitutako arreta zuzena eskainiko dizugu. Zure zalantzak entzun eta epe laburrean erantzuna emateko konpromisoa dugu, baita aholkularitza prozesuari ekiteko, zuk zeuk erabakiko duzu noiz arte luzatu. 

GazteBizHitza ofrece un servicio gratuito de asesoramiento online para jóvenes de Euskadi.

Puedes hacernos llegar cualquier consulta sobre trabajo, educación y vivienda enviando un mail a gaztebizhitza@euskadi.eus o un whatsapp al 646 10 91 26.

Te ofrecemos una atención directa y personal. Nos comprometemos a escucharte y darte siempre una respuesta con la mayor brevedad posible, incluso a iniciar un proceso de asesoramiento, y serás tú quien decidas hasta qué momento precisas ese acompañamiento.

Telefono Whatsapp
Email Entrevista

Gure buletina jaso nahi duzu?

¿Quiéres recibir nuestro boletín?

 
Harpidetu! / ¡Suscríbete!
 


Jarrai gaitzazue gure kanaletan:

Síguenos en nuestros canales:

Kontsultatu:

Consulta sobre:

 
Ikasketak / Estudios
 


 
Lana / Trabajo
 


 
Etxebizitza / Vivienda
 

Buletin hau jaso nahi ez baduzu, jo helbide honetara.

Si no quieres recibir este boletín, accede a esta dirección.