Email hau ezin baduzu ondo ikusi, jo helbide honetara.

Si no puedes ver correctamente este correo, accede a esta dirección.

Logotipo Gazteaukera. Euskadiko gazteentzako ataria. Portal de la Juventud de Euskadi Logotipo Euskadi.net. Euskal Administrazioen ataria. Portal de las Administraciones Vascas

Iraileko buletina, 16 Zk.

Boletín de septiembre, nº16

Ikasketak alertak - Alertas estudios   |   Lana alertak - Alertas trabajo    |   Etxebizitza alertak - Alertas vivienda   |   FAQ nabarmendua - FAQ destacada   |   Bideotutoriala - Videotutorial   |   Nabarmenduak - Destacamos   |   Galdeiguzu - Pregúntanos

Ikasketen alertak

Bekak, epea zabalik dutenak
Azterketak
Ikerketa (beka eta dirulaguntzak)
Akitania-Euskadi euroeskualdeko beka graduko eta masterreko ikasleentzat 2016-09-13
Alemanian dantza eta koreografiako Pina Bausch bekak 2016-09-15
Unibertsitateko eta goi-mailako ikasketak egiteko diru-laguntzak 2016-2017 ikasturtea - Euskadi
Unibertsitateko ikasle ezinduentzako Universia - Capacitas bekak 2016-11-02
Mugitzeko zailtasun bereziak dituzten ikasleen garraio-gastuak ordaintzeko diru-laguntzak 2016-09-30
Ángel González literatura ikerketa saria 2016-10-30

Alerta gehiago

Alertas Estudios

Becas con plazo abierto
Exámenes
Investigación (becas y ayudas)
Beca eurorregional Aquitania-Euskadi para estudiantes de grado y máster 13-09-2016
Becas Pina Bausch para danza y coreografía en Alemania 15-09-2016
Becas para realizar estudios universitarios y otros estudios superiores curso 2016-2017 - Euskadi
Ayudas destinadas a sufragar los gastos de transporte de los estudiantes con especiales dificultades de movilidad 30-09-2016
Becas Universia - Capacitas para estudiantes universitarios/as con discapacidad 02-11-2016
Premio de investigación literaria Ángel González 30-10-2016

Más alertas

Lanaren alertak

Enplegu eskaintzak
Lan-poltsak
332 kamioi gidari Alemanian 2016-09-30
Ekitea - Ekintzaileei laguntzeko plan integrala 2016 - Araba 2016-10-03
Enpresa proiektuen lehiaketa Iurretako Udalean 2016-10-31

Alerta gehiago

Alertas Trabajo

Ofertas de empleo
Bolsas de trabajo
332 conductores/as de camión en Alemania 30-09-2016
Emprender - Plan integral de apoyo al emprendimiento - Álava 03-10-2016
Concurso de proyectos empresariales en el Ayuntamiento de Iurreta 31-10-2016

Más alertas

Etxebizitzaren alertak

Oñatin gazteek etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak (2016-10-16)
Eibarren Etxebizitzak alokatzeko dirulaguntzak gazteentzat (2017-11-16)
Gazteentzako etxebizitza partekatzeko programa Gasteizen
Etxebizitza librea alokatzeko aukera (ASAP programa)
Azken sustapenak, epeak, albisteak… Etxebiden
Etxebideko Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emateko eskarien altak, bajak, artxibatzeak, ukoak, zuzentzeak eta izapideak

Alertas Vivienda

Ayudas alquiler de vivienda para jóvenes en Oñati (16-10-2016)
Subvenciones para alquiler vivienda jóvenes en Eibar (16-11-2017)
Programa de vivienda compartida en Vitoria-Gasteiz para jóvenes
Opción de alquilar vivienda libre (Programa ASAP)
Últimas promociones, plazos, noticias… en Etxebide
Etxebide: inscripción, baja, denegación, renovación y subsanación en el Registro de Solicitantes de Vivienda

FAQ nabarmendua

FAQ destacada

Etxebizitzen alokairurako laguntzarik badago?

Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria (EPO) deritzon laguntza dago, Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren (DBE) osagarri bat da eta etxebizitzaren alokairuko gastuak estaltzeko balio du. Informa zaitez Lanbiden.

Bestalde, hainbat udalek alokairurako diru-laguntzak ateratzen ditu, hauen artean batzuk gazteei zuzendutakoak dira. Galdetu zure herri edo hiriko Udaletxean.

(Gehiago irakurri)

FAQ gehiago etxebizitzari buruz


¿Hay ayudas para alquiler de vivienda?

Existe la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) que es una prestación periódica, de naturaleza económica, articulada como un complemento de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y dirigida a la cobertura de los gastos de alquiler de la vivienda. Infórmate en Lanbide.

Por otro lado, algunos ayuntamientos gestionan ayudas para el alquiler, de las cuales algunas están destinadas específicamente a personas jóvenes. Pregunta en el ayuntamiento de tu pueblo o ciudad

(leer más )

Más FAQ sobre vivienda.

Bideotutorial nabarmendua

Videotutorial destacado

Nola bilatu pisua beste udalerri batean edo atzerrian

Cómo buscar piso fuera de tu localidad o en el extranjero

Nabarmenduak

Destacamos

Ostatu solidarioa: aukera bideragarria

Bere udalerritik ateratzen den unibertsitateko ikasle ugarik trabak izaten ditu etxebizitza egokia eta eskuragarria aurkitzeko orduan. Dena dela, gazteek elkartasunezko sostengua eskain dezakete, ostatu hartzeko beharrak eta laguntzeko gaitasunak esperientzia aparta jasotzeko konponbideak ekarriz.

(gehiago irakurri)


Alojamiento solidario: una alternativa viable

Buena parte del colectivo universitario que sale de su localidad de origen tropieza con la dificultad de encontrar una vivienda digna y asequible. No es menos cierto que las personas jóvenes pueden ofrecer apoyos solidarios, la combinación de la necesidad de alojamiento y de la capacidad de ayudar puede dar como resultado soluciones que les aportarán una experiencia única.

(Leer más)

Galdeiguzu:

Pregúntanos:

GazteBizHitza Euskadiko gazteentzako online bidezko aholkularitza zerbitzua da, doakoa.

Bidaliguzu lana, hezkuntza eta etxebizitzari buruzko kontsulta gaztebizhitza@euskadi.eus postara edo 646 10 91 26 whatsappera.

Neurrira egokitutako arreta zuzena eskainiko dizugu. Zure zalantzak entzun eta epe laburrean erantzuna emateko konpromisoa dugu, baita aholkularitza prozesuari ekiteko, zuk zeuk erabakiko duzu noiz arte luzatu. 

GazteBizHitza ofrece un servicio gratuito de asesoramiento online para jóvenes de Euskadi.

Puedes hacernos llegar cualquier consulta sobre trabajo, educación y vivienda enviando un mail a gaztebizhitza@euskadi.eus o un whatsapp al 646 10 91 26.

Te ofrecemos una atención directa y personal. Nos comprometemos a escucharte y darte siempre una respuesta con la mayor brevedad posible, incluso a iniciar un proceso de asesoramiento, y serás tú quien decidas hasta qué momento precisas ese acompañamiento.

Telefono Whatsapp
Email Entrevista

Gure buletina jaso nahi duzu?

¿Quiéres recibir nuestro boletín?

 
Harpidetu! / ¡Suscríbete!
 


Jarrai gaitzazue gure kanaletan:

Síguenos en nuestros canales:

Kontsultatu:

Consulta sobre:

 
Ikasketak / Estudios
 


 
Lana / Trabajo
 


 
Etxebizitza / Vivienda
 

Buletin hau jaso nahi ez baduzu, jo helbide honetara.

Si no quieres recibir este boletín, accede a esta dirección.