Email hau ezin baduzu ondo ikusi, jo helbide honetara.

Si no puedes ver correctamente este correo, accede a esta dirección.

Logotipo Gazteaukera. Euskadiko gazteentzako ataria. Portal de la Juventud de Euskadi Logotipo Euskadi.net. Euskal Administrazioen ataria. Portal de las Administraciones Vascas

Urriko buletina, 17 Zk.

Boletín de octubre, nº17

Ikasketak alertak - Alertas estudios   |   Lana alertak - Alertas trabajo    |   Etxebizitza alertak - Alertas vivienda   |   FAQ nabarmendua - FAQ destacada   |   Bideotutoriala - Videotutorial   |   Nabarmenduak - Destacamos   |   Galdeiguzu - Pregúntanos

Ikasketen alertak

Bekak, epea zabalik dutenak
Azterketak
Ikerketa (beka eta dirulaguntzak)
Ikerketa artistiko egonaldia Tabakaleran. Donostia 2016-11-05
Aisialdiko monitore eta aisialdiko zuzendari titulu ofiziala ikastearren bekak Amurrioko Udalean 2016-10-31
Berlinen egonaldi artistikoak burutzeko DAAD programa 31-12-2016
Alemaniako unibertsitateetan ikasteko beka - Heinrich Böll Fundazioa 2017-03-01
Kanadan eta Estatu Batuetan batxilergoko ikasketak egiteko Amancio Ortega Fundazioaren bekak 2016-11-15
Desgaitasuna duten unibertsitateko ikasleentzako enpresetan praktikak egiteko 300 beka 2016-12-31
Gazte langabeentzako gidabaimena lortzeko bekak - Mapfre Fundazioa 2016-12-31
80 prestakuntza ikastaro prestakuntza profesionala hobetzeko - Araba Epea: zehaztu gabe

Alerta gehiago

Alertas Estudios

Becas con plazo abierto
Exámenes
Investigación (becas y ayudas)
Residencia de investigación artística en Tabakalera. Donostia-San Sebastián 05-11-2016
Becas por el estudio del título oficial de monitor o monitora de tiempo libre y director o directora de tiempo libre en el Ayuntamiento de Amurrio 31-10-2016
Programa DAAD para realizar residencias artísticas en Berlín 31-12-2016
Becas para estudiar en universidades de Alemania - Fundación Heinrich Böll 01-03-2017
Becas de la Fundación Amancio Ortega para estudiar bachillerato en Canadá y Estados Unidos 15-11-2016
300 becas para realizar prácticas en empresas para personas con discapacidad 31-12-2016
Becas para jóvenes desempleados/as para obtener el carnet de conducir - Fundación Mapfre 31-12-2016
80 cursos de formación para mejorar la cualificación profesional - Álava Plazo: sin determinar

Más alertas

Lanaren alertak

Enplegu eskaintzak
Lan-poltsak
Basogintzako ingeniari 5 plaza Aragoiko Gobernuan 2016-10-18
Nekazaritzako espezialitateetako ingeniari tekniko 20 plaza Aragoiko Gobernuan 2016-10-18
Geologo 3 plaza Aragoiko Gobernuan 2016-10-18
31 plaza Estatuko Merkataritzako Teknikarien eta Ekonomisten goi mailako Kidegoan 2016-10-21
Alemanian lan egiteko erizainen hautaketa prozesua: Madrilen, 2016ko azaroan 2016-11-15
Kazetaritzako ikasleentzako praktika profesionalak Washington Post-en 2016-10-16
CNNn kazetaritzako praktika profesionalak Londresen 2017-08-01
Europan lana bilatzeko dirulaguntzak - Your first EURES job
Tu trabajo EURES-FSE laguntzak langileen mugikortasunerako Europan

Alerta gehiago

Alertas Trabajo

Ofertas de empleo
Bolsas de trabajo
5 plazas de ingeniero/a de montes en el Gobierno de Aragón 18-10-2016
20 plazas de ingeniero/a técnico/a en especialidades agrícolas en el Gobierno de Aragón 18-10-2016
3 plazas de geólogo/a en el Gobierno de Aragón 18-10-2016
31 plazas en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado 21-10-2016
Proceso de selección de enfermeras/os para trabajar en Alemania: Madrid, noviembre 2016 15-11-2016
Prácticas profesionales en el Washington Post para estudiantes de periodismo 16-10-2016
Prácticas profesionales de periodismo en la CNN en Londres 01-08-2017
Ayudas económicas para buscar empleo en Europa - Your first EURES job
Ayudas Tu trabajo EURES-FSE para apoyar la movilidad laboral en Europa

Más alertas

Etxebizitzaren alertak

Eibarren Etxebizitzak alokatzeko dirulaguntzak gazteentzat (2017-11-16)
Gazteentzako etxebizitza partekatzeko programa Gasteizen Bilbon, eta Donostian
Etxebizitza librea alokatzeko aukera (ASAP programa)
Azken sustapenak, epeak, albisteak… Etxebiden
Etxebideko Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emateko eskarien altak, bajak, artxibatzeak, ukoak, zuzentzeak eta izapideak

Alertas Vivienda

Subvenciones para alquiler vivienda jóvenes en Eibar (16-11-2017)
Programa de vivienda compartida en Vitoria-Gasteiz, Bilbao y San Sebasti├ín para jóvenes
Opción de alquilar vivienda libre (Programa ASAP)
Últimas promociones, plazos, noticias… en Etxebide
Etxebide: inscripción, baja, denegación, renovación y subsanación en el Registro de Solicitantes de Vivienda

FAQ nabarmendua

FAQ destacada

Nola eman dezaket izena Lanbideren webguneko enplegu eskaintzetan?

(Gehiago irakurri)

FAQ gehiago lanari buruz


¿Cómo me puedo apuntar a las ofertas de empleo de la página de Lanbide?

(leer más )

Más FAQ sobre trabajo.

Bideotutorial nabarmendua

Videotutorial destacado

Nola prestatu Curriculum on bat

Cómo preparar un buen currículum

Nabarmenduak

Destacamos

Lan egin eta ikasi, biak aldi berean

Gastuei aurre egiteko dirua lortzen dut,ez da nire bizitzako lana, baina garai honetan laguntzen dit, gurasoek ezin dituzte nire ikasketak ordaindu, etxetik ateratzea erabaki dut

Gero eta ikasle gazte gehiagok egiten du lan eta ikasi, aldi berean, aurrera egin ahal izateko. Lanik ohikoenak arlo hauekin lotuta egoten dira: ostalaritza, adingabekoen zaintza, gazteentzako arropa dendak, klase partikularrak, etxez etxeko janaria, supermerkatuetan kutxazain edo apal-hornitzaile…

(gehiago irakurri)


Trabajar y estudiar, todo a la vez

Me saco un dinero para mis gastos,no es el trabajo de mi vida, pero me soluciona esta etapa, mis padres no pueden pagarme los estudios, he elegido salir de casa

Cada vez son más las personas jóvenes estudiantes que deben compaginar sus estudios con un trabajo para poder salir adelante. Los trabajos más habituales están relacionados con la hostelería, el cuidado de menores, las tiendas de ropa joven, las clases particulares, la comida a domicilio, reposición y caja en supermercados…

(Leer más)

Galdeiguzu:

Pregúntanos:

GazteBizHitza Euskadiko gazteentzako online bidezko aholkularitza zerbitzua da, doakoa.

Bidaliguzu lana, hezkuntza eta etxebizitzari buruzko kontsulta gaztebizhitza@euskadi.eus postara edo 646 10 91 26 whatsappera.

Neurrira egokitutako arreta zuzena eskainiko dizugu. Zure zalantzak entzun eta epe laburrean erantzuna emateko konpromisoa dugu, baita aholkularitza prozesuari ekiteko, zuk zeuk erabakiko duzu noiz arte luzatu. 

GazteBizHitza ofrece un servicio gratuito de asesoramiento online para jóvenes de Euskadi.

Puedes hacernos llegar cualquier consulta sobre trabajo, educación y vivienda enviando un mail a gaztebizhitza@euskadi.eus o un whatsapp al 646 10 91 26.

Te ofrecemos una atención directa y personal. Nos comprometemos a escucharte y darte siempre una respuesta con la mayor brevedad posible, incluso a iniciar un proceso de asesoramiento, y serás tú quien decidas hasta qué momento precisas ese acompañamiento.

Telefono Whatsapp
Email Entrevista

Gure buletina jaso nahi duzu?

¿Quiéres recibir nuestro boletín?

 
Harpidetu! / ¡Suscríbete!
 


Jarrai gaitzazue gure kanaletan:

Síguenos en nuestros canales:

Kontsultatu:

Consulta sobre:

 
Ikasketak / Estudios
 


 
Lana / Trabajo
 


 
Etxebizitza / Vivienda
 

Buletin hau jaso nahi ez baduzu, jo helbide honetara.

Si no quieres recibir este boletín, accede a esta dirección.