Email hau ezin baduzu ondo ikusi, jo helbide honetara.

Si no puedes ver correctamente este correo, accede a esta dirección.

Logotipo Gazteaukera. Euskadiko gazteentzako ataria. Portal de la Juventud de Euskadi Logotipo Euskadi.net. Euskal Administrazioen ataria. Portal de las Administraciones Vascas

Azaroko buletina, 18 Zk.

Boletín de noviembre, nº18

Ikasketak alertak - Alertas estudios   |   Lana alertak - Alertas trabajo    |   Etxebizitza alertak - Alertas vivienda   |   FAQ nabarmendua - FAQ destacada   |   Bideotutoriala - Videotutorial   |   Nabarmenduak - Destacamos   |   Galdeiguzu - Pregúntanos

Ikasketen alertak

Bekak, epea zabalik dutenak
Azterketak
Ikerketa (beka eta dirulaguntzak)
Unibertsitateaz kanpoko ikasleak eskolatzeko ikasketa-bekak eta laguntzak - Eusko Jaurlaritza epea luzatu dute azaroaren 15era arte
Goi mailako tituludunentzako ingurumen arloan prestakuntza praktikorako bekak Kantabriako Gobernuan 2016-11-18
Cambridgeko Unibertsitateko Clare Hall-en ikertzaile bisitarientzat diru-laguntza 2016-11-19
Ikerkuntzako Euskadi saria (Zientzia eta Teknologia modalitatea) 2016-11-19
RI8ERA 2016-2017 ikerketa-bekak Irungo Udalean 2016-11-20
La Térmica - Creadores programa: 6 egonaldi artistiko Malagan 2016-11-30
Ikasketa teknologikoak egiteko Anita Borg bekak emakumeei zuzenduta 2016-12-01
Desgaitasunari buruzko ikerketa beka eta ikerlan lehiaketa 2016-12-09
Margolaritza eta grabatuari buruzko ikerketak burutzeko Michael Bromberg bekak Britaniar Museoan 2016-12-21
Unibertsitateko eta goi-mailako ikasketak egiteko diru-laguntzak 2016-12-31

Alerta gehiago

Alertas Estudios

Becas con plazo abierto
Exámenes
Investigación (becas y ayudas)
Becas y ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no universitarios Gobierno Vasco plazo ampliado hasta el 15 de noviembre
Becas de formación práctica en medio ambiente para titulados/as superiores en el Gobierno de Cantabria 18-11-2016
Ayuda para investigadores/as visitantes en Clare Hall de la Universidad de Cambridge 19-11-2016
Premio Euskadi de investigación (Modalidad Ciencia y Tecnología) 19-11-2016
Becas de investigación RI8ERA 2016-2017 en el Ayuntamiento de Irún 20-11-2016
Programa La Térmica - Creadores: 6 residencias artísticas en Málaga 30-11-2016
Becas para realizar estudios tecnológicos Anita Borg para mujeres 01-12-2016
Beca de investigación y concurso de trabajos sobre discapacidad 9-12-2016
Becas Michael Bromberg para investigación en pintura y grabado en el Museo Británico 21-12-2016
Becas para realizar estudios universitarios y otros estudios superiores 31-12-2016

Más alertas

Lanaren alertak

Enplegu eskaintzak
Lan-poltsak
Alemanian lan egiteko erizainen hautaketa prozesua: Madrilen, 2016ko azaroan 2016-11-15
Laneko Medikuntzako espezialitatea dutenen Medikuntzako lizentziadunak Eusko Jaurlaritzan 2016-12-12
Lan-poltsa: administrari ofiziala - Cascanteko Udala 2016-12-01
CNNn kazetaritzako praktika profesionalak Londresen 2017-08-01
Europan dirulaguntzak - Your first EURES job
Tu trabajo EURES-FSE laguntzak langileen mugikortasunerako Europan

Alerta gehiago

Alertas Trabajo

Ofertas de empleo
Bolsas de trabajo
Proceso de selección de enfermeras/os para trabajar en Alemania: Madrid, noviembre 2016 15-11-2016
Licenciados/as en Medicina con especialidad en medicina de trabajo en el Gobierno Vasco 12-12-2016
Bolsa de empleo: oficial/a administrativo/a: Ayuntamiento de Cascante 01-12-2016
Prácticas profesionales de periodismo en la CNN en Londres 01-08-2017
Ayudas económicas para buscar empleo en Europa - Your first EURES job
Ayudas Tu trabajo EURES-FSE para apoyar la movilidad laboral en Europa

Más alertas

Etxebizitzaren alertak

Eibarren Etxebizitzak alokatzeko dirulaguntzak gazteentzat (2017-11-16)
Gazteentzako etxebizitza partekatzeko programa Gasteizen Bilbon, eta Donostian
Etxebizitza librea alokatzeko aukera (ASAP programa)
Azken sustapenak, epeak, albisteak… Etxebiden
Etxebideko Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emateko eskarien altak, bajak, artxibatzeak, ukoak, zuzentzeak eta izapideak

Alertas Vivienda

Subvenciones para alquiler vivienda jóvenes en Eibar (16-11-2017)
Programa de vivienda compartida en Vitoria-Gasteiz, Bilbao y San Sebastián para jóvenes
Opción de alquilar vivienda libre (Programa ASAP)
Últimas promociones, plazos, noticias… en Etxebide
Etxebide: inscripción, baja, denegación, renovación y subsanación en el Registro de Solicitantes de Vivienda

FAQ nabarmendua

FAQ destacada

Europar Batasuneko beste herrialde batera lanera joateko nire ikasketak homologatu behar al ditut?

(Gehiago irakurri)

Europako beste herrialde batean lana bilatzeari ekiteko zeintzuk dira jarraitu beharreko pausuak?

(Gehiago irakurri)

FAQ gehiago lanari buruz


¿Es necesario homologar mi titulación para trabajar en otro país de la Unión Europea?

(leer más )

¿Cuáles son los pasos a seguir para buscar trabajo en otro país de Europa?

(leer más )

Más FAQ sobre trabajo.

Bideotutorial nabarmendua

Videotutorial destacado

Ikasketak homologatzea eta lanbide-aintzespena (gazteleraz)

Homologación de títulos universitarios y reconocimiento profesional

Nabarmenduak

Destacamos

Atzerrian lan egin nahi dut, baina nire tituluaren homologazioa zer?

Dela ikasketak bukatu dituzula, dela zure lan ibilbideari beste norabide bat eman nahi diozula, Europako beste herrialderen batera lanera joatea ari zara aztertzen. Entzungo zenuen zenbait profilek (informatika, osasun edo ingeniaritza arloekin lotutakoek, esaterako) eskaintza zabala dutela… Hala eta guztiz ere, ezinbestekoa izango zaizu jakitea ea hemen zure lanbidean jarduteko kualifikazio profesionala Europa Batasuneko beste herrialdeetan baliogarria den ala ez.

(gehiago irakurri)


Quiero trabajar en el extranjero, ¿qué hay de la homologación de mi título?

Bien porque has terminado tus estudios o porque quieres dar un nuevo giro a tu vida laboral, te estás planteando trabajar en otro país europeo. Quizás has oído que algunos perfiles relacionados con la informática, la sanidad o la ingeniería tienen una abundante demanda… con todo, necesitas saber si tu cualificación profesional para ejercer un oficio aquí es válida o no en otros países de la Unión Europea.

(Leer más)

Galdeiguzu:

Pregúntanos:

GazteBizHitza Euskadiko gazteentzako online bidezko aholkularitza zerbitzua da, doakoa.

Bidaliguzu lana, hezkuntza eta etxebizitzari buruzko kontsulta gaztebizhitza@euskadi.eus postara edo 646 10 91 26 whatsappera.

Neurrira egokitutako arreta zuzena eskainiko dizugu. Zure zalantzak entzun eta epe laburrean erantzuna emateko konpromisoa dugu, baita aholkularitza prozesuari ekiteko, zuk zeuk erabakiko duzu noiz arte luzatu. 

GazteBizHitza ofrece un servicio gratuito de asesoramiento online para jóvenes de Euskadi.

Puedes hacernos llegar cualquier consulta sobre trabajo, educación y vivienda enviando un mail a gaztebizhitza@euskadi.eus o un whatsapp al 646 10 91 26.

Te ofrecemos una atención directa y personal. Nos comprometemos a escucharte y darte siempre una respuesta con la mayor brevedad posible, incluso a iniciar un proceso de asesoramiento, y serás tú quien decidas hasta qué momento precisas ese acompañamiento.

Telefono Whatsapp
Email Entrevista

Gure buletina jaso nahi duzu?

¿Quiéres recibir nuestro boletín?

 
Harpidetu! / ¡Suscríbete!
 


Jarrai gaitzazue gure kanaletan:

Síguenos en nuestros canales:

Kontsultatu:

Consulta sobre:

 
Ikasketak / Estudios
 


 
Lana / Trabajo
 


 
Etxebizitza / Vivienda
 

Buletin hau jaso nahi ez baduzu, jo helbide honetara.

Si no quieres recibir este boletín, accede a esta dirección.