Email hau ezin baduzu ondo ikusi, jo helbide honetara.

Si no puedes ver correctamente este correo, accede a esta dirección.

Logotipo Gazteaukera. Euskadiko gazteentzako ataria. Portal de la Juventud de Euskadi Logotipo Euskadi.net. Euskal Administrazioen ataria. Portal de las Administraciones Vascas

Abenduko buletina, 19 Zk.

Boletín de diciembre, nº19

Ikasketak alertak - Alertas estudios   |   Lana alertak - Alertas trabajo    |   Etxebizitza alertak - Alertas vivienda   |   FAQ nabarmendua - FAQ destacada   |   Bideotutoriala - Videotutorial   |   Nabarmenduak - Destacamos   |   Galdeiguzu - Pregúntanos

Ikasketen alertak

Bekak, epea zabalik dutenak
Azterketak
Ikerketa (beka eta dirulaguntzak)
Talentum Mood: unibertsitateko ikasleentzako lanbide praktikak Telefonican 2016-12-31
La Caixa bekak: Espainiako unibertsitateetan doktoretza ikasketak egiteko 20 beka 2017-02-28
Berlinen egonaldi artistikoak burutzeko DAAD programa 31-12-2016
Frantziarrak ez diren unibertsitateko tituludun gazteentzako Eiffel Bikaintasun bekak 2017-01-06
La Caixa bekak: Europan graduondoko ikasketak burutzeko 65 beka 2017-02-02
Suitzan dagoen Ikerketa Nuklearrerako Europako Kontseiluan prestakuntza praktikorako bekak 2017-02-28
Alemaniako unibertsitateetan ikasteko beka - Heinrich Böll Fundazioa 2017-03-01
La Caixa bekak: Ipar Amerika eta Asia-Pazifikoko unibertsitateetan graduondoko ikasketak burutzeko 55 beka 04-04-2017
80 prestakuntza ikastaro prestakuntza profesionala hobetzeko - Araba Epea: zehaztu gabe
EAEn Lanbide Heziketako heziketa-zikloetan sartzeko proba 2017-01-18
EAEn teknikariaren eta goi-mailako teknikariaren tituluak lortzeko proba libreak 2017-03-17

Alerta gehiago

Alertas Estudios

Becas con plazo abierto
Exámenes
Investigación (becas y ayudas)
Programa Talentum Mood: prácticas para estudiantes universitarios/as en Telefónica 31-12-2016
Becas La Caixa:20 becas para estudiar doctorados en universidades españolas 28-02-2017
Programa DAAD para realizar residencias artísticas en Berlín 31-12-2016
Becas de Excelencia Eiffel para titulados/as universitarios/as jóvenes no franceses/as 6-01-2017
Becas La Caixa: 65 becas para estudios de posgrado en Europa 02-02-2017
Becas de formación práctica en el CERN. Consejo Europeo para la Investigación Nuclear- Suiza 28-02-2017
Becas para estudiar en universidades de Alemania - Fundación Heinrich Böll 01-03-2017
Becas La Caixa: 55 becas para realizar estudios de postgrado en universidades de América del Norte y Asia-Pacífico 04-04-2017
Prueba de acceso a Ciclos Formativos de Formación Profesional en la CAPV 18-01-2017
Pruebas libres para la obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior en la CAPV 17-03-2017
80 cursos de formación para mejorar la cualificación profesional - álava Plazo: sin determinar

Más alertas

Lanaren alertak

Enplegu eskaintzak
Lan-poltsak
878 irakasle bisitari Amerikako Estatu Batuetako, Kanadako eta Erresuma Batuko lehen eta bigarren hezkuntzako zentroetan 2016-12-13
Plazak Errioxako Osasun Zerbitzuan 2016-12-21
40 plaza Madrilgo Unibertsitate Complutenseko Administrari Laguntzaileen Eskalan 2016-12-21
YUZZ programa: Gazteek sortutako oinarri teknologikoko enpresak abian jartzeko ideia lehiaketa 2016-02-19

Alerta gehiago

Alertas Trabajo

Ofertas de empleo
Bolsas de trabajo
878 profesores/as visitantes en centros de primaria y secundaria en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido 13-12-2016
Plazas en el Servicio Riojano de Salud 21-12-2016
40 plazas en la Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad Completense de Madrid 21-12-2016
Programa YUZZ: Concurso de ideas para la creación de empresas de base tecnológica por jóvenes 19-02-2016

Más alertas

Etxebizitzaren alertak

Gazteen emantzipaziorako 45 etxebizitza Bilboko Otxarkoaga auzoan 2016/12/31
Hondarribian etxebizitza hutsen alokairua 2016-12-30
Gazteentzako etxebizitza partekatzeko programa Gasteizen, Bilbon eta Donostian
Etxebizitza librea alokatzeko aukera (ASAP programa)
Azken sustapenak, epeak, albisteak… Etxebiden
Etxebideko Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emateko eskarien altak, bajak, artxibatzeak, ukoak, zuzentzeak eta izapideak

Alertas Vivienda

45 viviendas de emancipación para jóvenes en el barrio de Otxarkoaga de Bilbao 31/12/2016
Alquiler de viviendas vacías en Hondarribia 30-12-2016
Programa de vivienda compartida en Vitoria-Gasteiz, Bilbao y San Sebastián para jóvenes
Opción de alquilar vivienda libre (Programa ASAP)
Últimas promociones, plazos, noticias… en Etxebide
Etxebide: inscripción, baja, denegación, renovación y subsanación en el Registro de Solicitantes de Vivienda

FAQ nabarmendua

FAQ destacada

Non ikus dezaket eska ditzakedan etxebizitzak zeintzuk diren?

(Gehiago irakurri)

FAQ gehiago etxebizitzari buruz


¿Dónde puedo ver la oferta de viviendas a las que puedo optar?

(leer más)

Más FAQ sobre vivienda.

Bideotutorial nabarmendua

Videotutorial destacado

Nola bizi zeure kontura: alokatu ala erosi?

Cómo vivir por tu cuenta: ¿alquilar o comprar?

Nabarmenduak

Destacamos

Etxebizitza alternatiboak

Etxebizitza erostea gogoan darabilgunean zera datorkigu burura: norbera bizitzeko gustuko toki aparta, etxearen antolamenduaren nondik-norakoak, logela kopurua eta…, jakina, hura lortzeko eskura ditugun baliabideak. Maiz etxebizitza pribatua (bigarren eskukoa zein berria) edo babes ofizialeko etxebizitzak izaten dira gure hautuak.

(gehiago irakurri)


Viviendas alternativas

Cuando pensamos en comprar una vivienda, pensamos en el lugar ideal donde nos gustaría vivir, imaginamos cómo nos gustaría su distribución, el número de habitaciones y… ¡cómo no! en los recursos de que disponemos. Lo habitual es decantarse por la vivienda privada, tanto de segunda mano como nueva, o las de protección oficial.

(Leer más)

Galdeiguzu:

Pregúntanos:

GazteBizHitza Euskadiko gazteentzako online bidezko aholkularitza zerbitzua da, doakoa.

Bidaliguzu lana, hezkuntza eta etxebizitzari buruzko kontsulta gaztebizhitza@euskadi.eus postara edo 646 10 91 26 whatsappera.

Neurrira egokitutako arreta zuzena eskainiko dizugu. Zure zalantzak entzun eta epe laburrean erantzuna emateko konpromisoa dugu, baita aholkularitza prozesuari ekiteko, zuk zeuk erabakiko duzu noiz arte luzatu. 

GazteBizHitza ofrece un servicio gratuito de asesoramiento online para jóvenes de Euskadi.

Puedes hacernos llegar cualquier consulta sobre trabajo, educación y vivienda enviando un mail a gaztebizhitza@euskadi.eus o un whatsapp al 646 10 91 26.

Te ofrecemos una atención directa y personal. Nos comprometemos a escucharte y darte siempre una respuesta con la mayor brevedad posible, incluso a iniciar un proceso de asesoramiento, y serás tú quien decidas hasta qué momento precisas ese acompañamiento.

Telefono Whatsapp
Email Entrevista

Gure buletina jaso nahi duzu?

¿Quiéres recibir nuestro boletín?

 
Harpidetu! / ¡Suscríbete!
 


Jarrai gaitzazue gure kanaletan:

Síguenos en nuestros canales:

Kontsultatu:

Consulta sobre:

 
Ikasketak / Estudios
 


 
Lana / Trabajo
 


 
Etxebizitza / Vivienda
 

Buletin hau jaso nahi ez baduzu, jo helbide honetara.

Si no quieres recibir este boletín, accede a esta dirección.