Email hau ezin baduzu ondo ikusi, jo helbide honetara.

Si no puedes ver correctamente este correo, accede a esta dirección.

Logotipo Gazteaukera. Euskadiko gazteentzako ataria. Portal de la Juventud de Euskadi Logotipo Euskadi.net. Euskal Administrazioen ataria. Portal de las Administraciones Vascas

Urtarrileko buletina, 20 Zk.

Boletín de enero, nº20

Ikasketak alertak - Alertas estudios   |   Lana alertak - Alertas trabajo    |   Etxebizitza alertak - Alertas vivienda   |   FAQ nabarmendua - FAQ destacada   |   Bideotutoriala - Videotutorial   |   Nabarmenduak - Destacamos   |   Galdeiguzu - Pregúntanos

Ikasketen alertak

Bekak, epea zabalik dutenak
Azterketak
Ikerketa (beka eta dirulaguntzak)
Sorkuntza artistikoko ekimenak edo arte ekoizpenak egiteko bekak Durangoko Udalean 2017-01-31
Produkzio estatistiko ofizialeko estatistika eta matematika metodologien alorrean prestakuntza eta ikerketarako 2 beka 2017-02-10
Estatu Batuetan energia eta ingurumen arloetan master ikasketak egiteko bekak: Iberdrola Fundazioa 2017-02-17
Azterketa: EGA. Euskararen Gaitasun Agiria 2017-01-23
Orientazio azoka: Unitour 2017 Gasteizen 2017-01-19
Ikasketa orientaziorako jarduera praktikoak Euskal Herriko Unibertsitatean 2017-04-05

Alerta gehiago

Alertas Estudios

Becas con plazo abierto
Exámenes
Investigación (becas y ayudas)
Becas para la creación y producción de actividades artísticas en el Ayuntamiento de Durango 31-01-2017
2 becas de formación e investigación en el campo de las metodologías estadístico-matemáticas de la producción estadística de tipo oficial 10-02-2016
Becas para estudios de máster en energía y medio ambiente en Estados Unidos: Fundación Iberdrola 17-02-2017
Examen: EGA. Certificado de aptitud de conocimiento de euskera 23-01-2017
Feria de orientación: Unitour 2017 en Vitoria-Gasteiz 19-01-2017
Actividades prácticas de orientación de estudios en la Universidad del País Vasco 05-04-2016

Más alertas

Lanaren alertak

Enplegu eskaintzak
Lan-poltsak
Lan-poltsa: arkitekto teknikoa: Andoaingo Udala 2016-01-25
Udaltzain 3 plaza Barañaingo Udalean 2017-01-27
Herritarrentzako Arreta Zerbitzuko informazio eta izapidetzako agentearen 6 lanpostu Irungo Udalean 2017-01-30
Irakasleen lan-poltsak Euskadiko ikastetxe publikoetan: Islamgo erlijioa - Baxu elektrikoa eperik gabe
Praktikak Europako Batzordean unibertsitateko gradudunentzat 2017-01-31
Farmazia, bioteknologia eta gailu medikoen sektoreko hautaketa prozesua Irlandan lan egiteko 2017-03-31
15 plaza Espetxeen Erizainen Kidegoan 2017-01-24
Fiskalitateari buruzko ikerlanen AEDAF sariak 2017-02-15

Alerta gehiago

Alertas Trabajo

Ofertas de empleo
Bolsas de trabajo
Bolsa de empleo: arquitecto/a técnico/a: Ayuntamiento de Andoain 25-01-2017
3 plazas de agente de policía en el Ayuntamiento de Barañain 27-01-2017
6 puestos de agente de información y tramitación del Servicio de Atención Ciudadana en el Ayuntamiento de Irun 30-01-2017
Bolsas de empleo de profesores/as en centros públicos del Euskadi - Religión islámica - Bajo eléctrico sin plazo
Prácticas en la Comisión Europea para graduados/as universitarios/as 31-01-2017
Selección para sector farmacéutico, biotecnología y dispositivos médicos para trabajar en Irlanda 31-03-2017
15 plazas en el Cuerpo de Enfermeros/as de Instituciones Penitenciarias 24-01-2017
Premios AEDAF a trabajos inéditos sobre fiscalidad 15-02-2017

Más alertas

Etxebizitzaren alertak

Gazteentzako etxebizitza partekatzeko programa Gasteizen, Bilbon eta Donostian
Etxebizitza librea alokatzeko aukera (ASAP programa)
Azken sustapenak, epeak, albisteak… Etxebiden
Etxebideko Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emateko eskarien altak, bajak, artxibatzeak, ukoak, zuzentzeak eta izapideak

Alertas Vivienda

Programa de vivienda compartida en Vitoria-Gasteiz, Bilbao y San Sebastián para jóvenes
Opción de alquilar vivienda libre (Programa ASAP)
Últimas promociones, plazos, noticias… en Etxebide
Etxebide: inscripción, baja, denegación, renovación y subsanación en el Registro de Solicitantes de Vivienda

FAQ nabarmendua

FAQ destacada

Nola jakin dezaket zein den hemengo zein beste Autonomia Erkidegoko unibertsitateetako ikasketa-eskaintza?

(Gehiago irakurri)

FAQ gehiago ikasketei buruz


¿Cómo podría saber cuál es la oferta de estudios de las universidades tanto de Euskadi como del resto de Comunidades Autónomas?

(leer más)

Más FAQ sobre estudios.

Bideotutorial nabarmendua

Videotutorial destacado

Unibertsitate Orientaziorako Azokak 2017

Ferias de Orientación Universitaria de la UPV

Nabarmenduak

Destacamos

Goi-mailako ikasketak aukeratzea

Unibertsitatean ikastea pentsatu duzu, beste zerbait aukera zenezakeen, baina jada erabakita dago. Ikasketak hautatzea garrantzitsua da, eta badakizu, baina ez da zertan estugarri bihurtu; aitzitik, erabakiaren protagonista izatea motibagarria izan bada. Egindako aukerak zehaztuko du datozen urteetan zein arlotan arituko zaren buru-belarri, beraz, egin ahaleginak eta hartu denbora!

(gehiago irakurri)


Elección de estudios superiores

Te has planteado estudiar en la universidad, podrías haber elegido algo diferente, pero ya lo has decidido. Como sabes, la elección de los estudios es importante, pero no tiene que convertirse en algo angustioso, al contrario, resulta motivador ser protagonista de esta decisión. La opción elegida determinará el campo de estudio en que vas a zambullirte los próximos años de tu vida, así que dedícale algún esfuerzo.

(Leer más)

Galdeiguzu:

Pregúntanos:

GazteBizHitza Euskadiko gazteentzako online bidezko aholkularitza zerbitzua da, doakoa.

Bidaliguzu lana, hezkuntza eta etxebizitzari buruzko kontsulta gaztebizhitza@euskadi.eus postara edo 646 10 91 26 whatsappera.

Neurrira egokitutako arreta zuzena eskainiko dizugu. Zure zalantzak entzun eta epe laburrean erantzuna emateko konpromisoa dugu, baita aholkularitza prozesuari ekiteko, zuk zeuk erabakiko duzu noiz arte luzatu. 

GazteBizHitza ofrece un servicio gratuito de asesoramiento online para jóvenes de Euskadi.

Puedes hacernos llegar cualquier consulta sobre trabajo, educación y vivienda enviando un mail a gaztebizhitza@euskadi.eus o un whatsapp al 646 10 91 26.

Te ofrecemos una atención directa y personal. Nos comprometemos a escucharte y darte siempre una respuesta con la mayor brevedad posible, incluso a iniciar un proceso de asesoramiento, y serás tú quien decidas hasta qué momento precisas ese acompañamiento.

Telefono Whatsapp
Email Entrevista

Gure buletina jaso nahi duzu?

¿Quiéres recibir nuestro boletín?

 
Harpidetu! / ¡Suscríbete!
 


Jarrai gaitzazue gure kanaletan:

Síguenos en nuestros canales:

Kontsultatu:

Consulta sobre:

 
Ikasketak / Estudios
 


 
Lana / Trabajo
 


 
Etxebizitza / Vivienda
 

Buletin hau jaso nahi ez baduzu, jo helbide honetara.

Si no quieres recibir este boletín, accede a esta dirección.