Email hau ezin baduzu ondo ikusi, jo helbide honetara.

Si no puedes ver correctamente este correo, accede a esta dirección.

Logotipo Gazteaukera. Euskadiko gazteentzako ataria. Portal de la Juventud de Euskadi Logotipo euskadi.eus. Euskal Administrazioen ataria. Portal de las Administraciones Vascas

Martxoko buletina, 22 Zk.

Boletín de marzo, nº22

Ikasketak alertak - Alertas estudios   |   Lana alertak - Alertas trabajo    |   Etxebizitza alertak - Alertas vivienda   |   FAQ nabarmendua - FAQ destacada   |   Bideotutoriala - Videotutorial   |   Nabarmenduak - Destacamos   |   Galdeiguzu - Pregúntanos

Ikasketen alertak

Bekak, epea zabalik dutenak
Azterketak
Ikerketa (beka eta dirulaguntzak)
Nazioartekotze bekak (programa BEINT): Unibertsitate-tituludunentzako kanpo merkataritzan prestakuntza eta praktikak 2017-03-15
Ingurumenari buruzko ikerketa eta berrikuntzako 10 beka Gipuzkoan 2017-04-01
Unibertsitateko tituludunentzako prestakuntza eta ikerkuntzarako 8 beka Administrazio Publikoko Institutu Nazionalean 2017-03-21
Espainian energia eta ingurumen arloko masterrak ikasteko bekak: Iberdrola Fundazioa 2017-04-07
Erresuma Batuan energia eta Ingurumeneko masterra ikasteko bekak: Iberdrola Fundazioa 2017-04-07
Ipar Amerika eta Asia-Pazifikoko unibertsitateetan graduondoko ikasketak burutzeko 55 beka: La Caixa bekak 04-04-2017
Master Astea: Euskal Herriko Univertsitatea (EHU) Martxoak 21, 22 eta 23

Alerta gehiago

Alertas Estudios

Becas con plazo abierto
Exámenes
Investigación (becas y ayudas)
Becas de internacionalización (programa BEINT): Formación y prácticas en comercio exterior para titulados/as universitarios/as 15-03-2017
10 becas para proyectos de investigación e innovación en medio ambiente en Gipuzkoa 01-04-2017
8 becas de formación e investigación para titulados/as universitarios/as en el Instituto Nacional de Administración Pública 21-03-2017
Becas para estudios de máster en energía y medio ambiente en España: Fundación Iberdrola 07-04-2017
Becas para estudiar máster de energía y medio ambiente en Reino Unido: Fundación Iberdrola 07-04-2017
55 becas para realizar estudios de postgrado en universidades de América del Norte y Asia-Pacífico: Becas La Caixa 04-04-2017
Master Astea: UPV-EHU 21-22-23 Marzo

Más alertas

Lanaren alertak

Enplegu eskaintzak
Lan-poltsak
740 plaza Euskal Autonomia Erkidegoko Maisu-Maistren Kidegoan 2017-03-15
Gizarte langilea Ortuellako Udalean 2017-03-16
Dokumentazio eta berrikuntza koordinatzaile lanpostu 1 Artium-en, Arte Garaikidearen Euskal Museo Zentroan 2017-03-17
Gaztelaniako irakurleak atzerriko unibertsitateetan 2017-03-16
Unibertsitateko ikasleentzako praktikak Austrian dagoen Hizkuntza Modernoen Europar Zentroan 2017-08-31
Araban ekiteko eta enpresa berriak sortzeko laguntzak 2017 Emprender en Álava 2017-03-31

Alerta gehiago

Alertas Trabajo

Ofertas de empleo
Bolsas de trabajo
740 plazas en el Cuerpo de Maestros y Maestras de la Comunidad Autónoma del País Vasco 15-03-2017
Trabajador/a social en el Ayuntamiento de Ortuella 16-03-2017
1 puesto de coordinador/a de documentación e innovación en Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo 17-03-2017
Lectores/as de lengua española en universidades extranjeras 16-03-2017
Prácticas para estudiantes universitarios/as en el Centro Europeo de Lenguas Modernas en Austria 31-08-2017
Ayudas para emprender y crear nuevas empresas en Álava 2017 Emprender en Álava 31-03-2017

Más alertas

Etxebizitzaren alertak

Gazteentzako etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak Eibarko Udalean 2017-11-16
Getxoko gazteentzako diru-laguntzak 2016 eta 2017. urteetan etxebizitzaren alokairu-gastuetarako 2017-10-31
Gazteentzako etxebizitza partekatzeko programa Gasteizen, Bilbon eta Donostian
Etxebizitza librea alokatzeko aukera (ASAP programa)
Azken sustapenak, epeak, albisteak… Etxebiden
Etxebideko Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emateko eskarien altak, bajak, artxibatzeak, ukoak, zuzentzeak eta izapideak

Alertas Vivienda

Subvenciones alquiler jóvenes en el Ayuntamiento de Eibar 16-11-2017
Subvenciones para jóvenes de Getxo para los gastos alquiler vivienda 2016 y 2017 31-10-2017
Programa de vivienda compartida en Vitoria-Gasteiz, Bilbao y San Sebastián para jóvenes
Opción de alquilar vivienda libre (Programa ASAP)
Últimas promociones, plazos, noticias… en Etxebide
Etxebide: inscripción, baja, denegación, renovación y subsanación en el Registro de Solicitantes de Vivienda

FAQ nabarmendua

FAQ destacada

Zer egin behar dut 4. Hizkuntza eskakizuna egiaztatzeko?

(Gehiago irakurri)

FAQ gehiago ikasketei buruz


¿Qué debo hacer para certificar el perfil lingüístico 4?

(leer más)

Más FAQ sobre estudios.

Bideotutorial nabarmendua

Videotutorial destacado

Hizkuntzak nola eta zertarako ikasi

Cómo y para qué aprender idiomas

Nabarmenduak

Destacamos

Hizkuntzen ziurtagiriak, goraka doan eskakizuna

EZINBESTEKOA: ingelesa eta frantsesa menperatzea, Alemanaren ezagutzak baloratuko dira, Baldintzak: euskarazko EGA titulua izatea eta ingelesez jariotasuna… hauek eta bestelako mezuak topa ditzakegu lan-eskaintza iragarkietan; horretaz gain unibertsitateko Hezkuntza sarrera edo titulazioa lortzeko baimena, hizkuntza ziurtagiri baten baitan egon daiteke.

(gehiago irakurri)


Certificación del idioma, una exigencia en alza

IMPRESCINDIBLE: dominio de inglés y francés, Se valorarán conocimientos en alemán, Requisitos: Euskera Título EGA e inglés fluido… estos y otros mensajes similares pueden encontrarse en los anuncios de ofertas de trabajo; también el acceso a una formación universitaria o la obtención de la titulación final pueden estar condicionados por la acreditación del nivel en un idioma.

(Leer más)

Galdeiguzu:

Pregúntanos:

GazteBizHitza Euskadiko gazteentzako online bidezko aholkularitza zerbitzua da, doakoa.

Bidaliguzu lana, hezkuntza eta etxebizitzari buruzko kontsulta gaztebizhitza@euskadi.eus postara edo 646 10 91 26 whatsappera.

Neurrira egokitutako arreta zuzena eskainiko dizugu. Zure zalantzak entzun eta epe laburrean erantzuna emateko konpromisoa dugu, baita aholkularitza prozesuari ekiteko, zuk zeuk erabakiko duzu noiz arte luzatu. 

GazteBizHitza ofrece un servicio gratuito de asesoramiento online para jóvenes de Euskadi.

Puedes hacernos llegar cualquier consulta sobre trabajo, educación y vivienda enviando un mail a gaztebizhitza@euskadi.eus o un whatsapp al 646 10 91 26.

Te ofrecemos una atención directa y personal. Nos comprometemos a escucharte y darte siempre una respuesta con la mayor brevedad posible, incluso a iniciar un proceso de asesoramiento, y serás tú quien decidas hasta qué momento precisas ese acompañamiento.

Telefono Whatsapp
Email Entrevista

Gure buletina jaso nahi duzu?

¿Quiéres recibir nuestro boletín?

 
Harpidetu! / ¡Suscríbete!
 


Jarrai gaitzazue gure kanaletan:

Síguenos en nuestros canales:

Kontsultatu:

Consulta sobre:

 
Ikasketak / Estudios
 


 
Lana / Trabajo
 


 
Etxebizitza / Vivienda
 

Buletin hau jaso nahi ez baduzu, jo helbide honetara.

Si no quieres recibir este boletín, accede a esta dirección.