Email hau ezin baduzu ondo ikusi, jo helbide honetara.

Si no puedes ver correctamente este correo, accede a esta dirección.

Logotipo Gazteaukera. Euskadiko gazteentzako ataria. Portal de la Juventud de Euskadi Logotipo euskadi.eus. Euskal Administrazioen ataria. Portal de las Administraciones Vascas

Apirileko buletina, 23 Zk.

Boletín de abril, nº23

Ikasketak alertak - Alertas estudios   |   Lana alertak - Alertas trabajo    |   Etxebizitza alertak - Alertas vivienda   |   FAQ nabarmendua - FAQ destacada   |   Bideotutoriala - Videotutorial   |   Nabarmenduak - Destacamos   |   Galdeiguzu - Pregúntanos

Ikasketen alertak

Bekak, epea zabalik dutenak
Azterketak
Ikerketa (beka eta dirulaguntzak)
Beasaingo Udaleko gazte laguntzaileentzako bekak 2017-05-31
Ingelesa ikasteko 45 beka unibertsitate eta LHko tituludunentzat - Vital Fundazioa 2017-06-20
Kanarietako Astrofisika Institutuan astrofisika ikerketan prestakuntza jasotzeko udako bekak 2017-04-10
Graduondoko ikasleentzako ikerkuntza-hastapenerako 100 beka Ikerketa Zientifikoen Goi Mailako Kontseiluan 2017-05-09
Arte plastikoetako bekak Botín Fundazioan 05-05-2017
ICEX enpresa-nazioartekotze 285 beka 2017-05-17
Atzerrian Arte, Hezkuntza eta Kultura arloetako MAEC-AECID bekak 2017-05-26
Oñatiko emakumeen memoria historikoa berreskuratzeko genero ikuspegidun ikerketarako Selma Huxley Barkham beka 2017-05-11

Alerta gehiago

Alertas Estudios

Becas con plazo abierto
Exámenes
Investigación (becas y ayudas)
Becas a jóvenes cooperantes del Ayuntamiento de Beasain 31-05-2017
45 becas para estudiar inglés para titulados/as universitarios/as y FP - Fundación Vital 20-06-2017
Becas de verano para formación en investigación astrofísica en el Instituto de Astrofísica de Canarias 10-04-2017
Becas de artes plásticas de la Fundación Botín 05-05-2017
100 becas de introducción a la investigación para estudiantes de posgrado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 09-05-2017
285 becas de internacionalización empresarial ICEX 17-05-2017
Becas MAEC-AECID de Arte, Educación y Cultura en el exterior 26-05-2017
Beca de investigación Selma Huxley Barkham para la recuperación de la memoria histórica de las mujeres de Oñati. 11-05-2017

Más alertas

Lanaren alertak

Enplegu eskaintzak
Lan-poltsak
Drogen gaietako teknikari 2 plaza Bilboko Udalean 2017-04-10
94 suhiltzaile-gidari plaza Arabako Foru Suhiltzaileak Erakunde Autonomoan 2017/04/25
Euskal Herrian grabatuko den pelikula berri baterako protagonisten casting-a 2017-04-30
Arabako nekazari gazteek enpresak sortzeko laguntzak 2017-04-12

Alerta gehiago

Alertas Trabajo

Ofertas de empleo
Bolsas de trabajo
2 plazas de técnico/a en droga en el Ayuntamiento de Bilbao 10-04-2017
94 plazas de bombero/a-conductor/a en el Organismo Autónomo Bomberos Forales de Álava 25/04/2017
Casting para personajes protagonistas en un nuevo proyecto cinematográfico de Euskadi 30-04-2017
Ayudas a la creación de empresas para jóvenes agricultores/as de Álava 12-04-2017)

Más alertas

Etxebizitzaren alertak

Oñatin gazteek etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak 2017-10-13
Gazteentzako etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak Eibarko Udalean 2017-11-16
Getxoko gazteentzako diru-laguntzak 2016 eta 2017. urteetan etxebizitzaren alokairu-gastuetarako 2017-10-31
Gazteentzako etxebizitza partekatzeko programa Gasteizen, Bilbon eta Donostian
Etxebizitza librea alokatzeko aukera (ASAP programa)
Azken sustapenak, epeak, albisteak… Etxebiden
Etxebideko Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emateko eskarien altak, bajak, artxibatzeak, ukoak, zuzentzeak eta izapideak

Alertas Vivienda

Ayudas para el alquiler de vivienda para jóvenes en Oñati 13-10-2017
Subvenciones alquiler jóvenes en el Ayuntamiento de Eibar 16-11-2017
Subvenciones para jóvenes de Getxo para los gastos alquiler vivienda 2016 y 2017 31-10-2017
Programa de vivienda compartida en Vitoria-Gasteiz, Bilbao y San Sebastián para jóvenes
Opción de alquilar vivienda libre (Programa ASAP)
Últimas promociones, plazos, noticias… en Etxebide
Etxebide: inscripción, baja, denegación, renovación y subsanación en el Registro de Solicitantes de Vivienda

FAQ nabarmendua

FAQ destacada

Gela bat alokairuan hartzen badut Errenta aitorpenean kitapenean sar dezaket gastu moduan?

(Gehiago irakurri)

FAQ gehiago etxebizitzari buruz


Si alquilo una habitación, ¿puedo desgravar en la Declaración de la renta?

(leer más)

Más FAQ sobre vivienda.

Bideotutorial nabarmendua

Videotutorial destacado

Zer da Eragozpen Fiskala

Qué es la Objeción Fiscal

Nabarmenduak

Destacamos

Zer dagokit, ordaintzera edo jasotzera?

Lan munduan estrenatu berria zara eta errentaren aitorpena egiteko beharrean zaude?

Agian tramite hauek ikara pixka bat ematen dute, baina kontu hauek ahalik eta argien azaltzen saiatuko gara.

Errentaren aitorpena urte osoko derrigorrezko zergen gainetik edo azpitik ordaindu direneko ziurtagiria da. Honen arabera, Foru Ogasunak itzulketa edo ordainketa eskatzen du eta hortik abiatzen dira ordaintzera atera zait edo jasotzera atera zait adierazpenak. Derrigorrezko zerga honi PFEZ (Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zerga) deritzo.

(gehiago irakurri)


¿Me toca pagar o que me devuelvan?

Te has estrenado recientemente en el mundo laboral y se te presenta la obligación de realizar la declaración de la renta; quizás estos trámites te asusten un poco, vamos a intentar clarificar las cuestiones principales:

La declaración de la renta es la comprobación de si durante el año se han pagado impuestos por encima o por debajo de los obligados, de acuerdo con ello Hacienda devuelve o exige el pago, de ahí las expresiones me ha salido a devolver o me ha salido a pagar. Este impuesto obligatorio es el IRPF (Impuesto de la Renta de las Personas Físicas).

(Leer más)

Galdeiguzu:

Pregúntanos:

GazteBizHitza Euskadiko gazteentzako online bidezko aholkularitza zerbitzua da, doakoa.

Bidaliguzu lana, hezkuntza eta etxebizitzari buruzko kontsulta gaztebizhitza@euskadi.eus postara edo 646 10 91 26 whatsappera.

Neurrira egokitutako arreta zuzena eskainiko dizugu. Zure zalantzak entzun eta epe laburrean erantzuna emateko konpromisoa dugu, baita aholkularitza prozesuari ekiteko, zuk zeuk erabakiko duzu noiz arte luzatu. 

GazteBizHitza ofrece un servicio gratuito de asesoramiento online para jóvenes de Euskadi.

Puedes hacernos llegar cualquier consulta sobre trabajo, educación y vivienda enviando un mail a gaztebizhitza@euskadi.eus o un whatsapp al 646 10 91 26.

Te ofrecemos una atención directa y personal. Nos comprometemos a escucharte y darte siempre una respuesta con la mayor brevedad posible, incluso a iniciar un proceso de asesoramiento, y serás tú quien decidas hasta qué momento precisas ese acompañamiento.

Telefono Whatsapp
Email Entrevista

Gure buletina jaso nahi duzu?

¿Quiéres recibir nuestro boletín?

 
Harpidetu! / ¡Suscríbete!
 


Jarrai gaitzazue gure kanaletan:

Síguenos en nuestros canales:

Kontsultatu:

Consulta sobre:

 
Ikasketak / Estudios
 


 
Lana / Trabajo
 


 
Etxebizitza / Vivienda
 

Buletin hau jaso nahi ez baduzu, jo helbide honetara.

Si no quieres recibir este boletín, accede a esta dirección.