Email hau ezin baduzu ondo ikusi, jo helbide honetara.

Si no puedes ver correctamente este correo, accede a esta dirección.

Logotipo Gazteaukera. Euskadiko gazteentzako ataria. Portal de la Juventud de Euskadi Logotipo euskadi.eus. Euskal Administrazioen ataria. Portal de las Administraciones Vascas

Maiatzeko buletina, 24 Zk.

Boletín de mayo, nº24

Ikasketak alertak - Alertas estudios   |   Lana alertak - Alertas trabajo    |   Etxebizitza alertak - Alertas vivienda   |   FAQ nabarmendua - FAQ destacada   |   Bideotutoriala - Videotutorial   |   Nabarmenduak - Destacamos   |   Galdeiguzu - Pregúntanos

Ikasketen alertak

Bekak, epea zabalik dutenak
Azterketak
Ikerketa (beka eta dirulaguntzak)
'Oñati-Goiener' ingurumen ikerketa beka 2017-05-21
Kultur sorkuntzarako 'Sorkuntza' bekak Azpeitin 2017-06-02
Arte sorkuntzaren 'Daniel Txopitea' beka Zarauzko Udalean 2017-06-30
Gazte sortzaileen bekak 2017-07-01
London School of Economics-en espezializazio-ikasketak egiteko bekak gazteentzat 2017-05-31
Segurtasunez gidatzeko ikastaroa. 125 ccko motozikletak: Gasteiz, Barakaldo, Donostia 2017-05-28

Alerta gehiago

Alertas Estudios

Becas con plazo abierto
Exámenes
Investigación (becas y ayudas)
Becas de investigación ambiental 'Oñati-Goiener' 21-05-2017
Becas de creación cultural 'Sorkuntza' en Azpeitia 02-06-2017
Beca 'Daniel Txopitea' de creación arística en el Ayuntamiento de Zarautz 30-06-2017
Becas para jóvenes creadoras y creadores Gazte Sortzaileak 01-07-2017
Becas para realizar estudios de especialización en la London School of Economics para jóvenes 31-05-2017
Cursos de conduccición segura, Motos 125 cc - Vitoria-Gasteiz, Barakaldo, San Sebastián. 28-05-2017

Más alertas

Lanaren alertak

Enplegu eskaintzak
Lan-poltsak
Suhiltzaile-gidari 20 plaza Donostiako Udalean 2017-05-22
Kirol teknikari plaza 1 Arrasateko Udalean 2017/05/22
'Tu trabajo EURES-FSE' laguntzak langileen mugikortasunerako Europan 2017-04-12

Alerta gehiago

Alertas Trabajo

Ofertas de empleo
Bolsas de trabajo
20 plazas de bombero/a - conductor/a en el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián 22-05-2017
1 plaza de técnico/a de deportes en el en el Ayuntamiento de Mondragón 22/05/2017
Ayudas 'Tu trabajo EURES-FSE' para apoyar la movilidad laboral en Europa

Más alertas

Etxebizitzaren alertak

Lekeition gazteei zuzendutako etxebizitzen alokairurako diru-laguntzak 2017-05-31
Azkoitin gazteek etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak 2017-06-20
Oñatin gazteek etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak 2017-06-13
Getxoko gazteentzako diru-laguntzak 2016 eta 2017. urteetan etxebizitzaren alokairu-gastuetarako 2017-10-31
Eibarren gazteentzako etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak 2017-11-16
Etxebizitza librea alokatzeko aukera (ASAP programa)
Azken sustapenak, epeak, albisteak… Etxebiden
Etxebideko Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emateko eskarien altak, bajak, artxibatzeak, ukoak, zuzentzeak eta izapideak

Alertas Vivienda

Ayudas para el alquiler de viviendas dirigidas a jóvenes en Lekeitio 31-05-2017
Ayudas para el alquiler de vivienda para jóvenes en Azkoitia 20-06-2017
Ayudas para el alquiler de vivienda para jóvenes en Oñaki 13-10-2017
Subvenciones para jóvenes de Getxo para los gastos alquiler vivienda 2016 y 2017 31-10-2017
Subvenciones alquiler jóvenes en el Ayuuntamiento de Eibar 16-11-2017
Opción de alquilar vivienda libre (Programa ASAP)
Últimas promociones, plazos, noticias… en Etxebide
Etxebide: inscripción, baja, denegación, renovación y subsanación en el Registro de Solicitantes de Vivienda

FAQ nabarmendua

FAQ destacada

Zein baldintza akademiko bete behar dut Lanbide-Heziketako erdi-mailako ziklo batean sartzeko? Eta goi-mailako ziklo batean sartzeko?

(Gehiago irakurri)

FAQ gehiago ikasketei buruz


¿Qué requisitos debo cumplir para acceder a un ciclo de grado medio de Formación Profesional? ¿Y los requisitos para acceder a los ciclos de grado superior?

(leer más)

Más FAQ sobre estudios.

Bideotutorial nabarmendua

Videotutorial destacado

Lanbide Heziketak nola lanerarako prestatuko zaituen

Cómo la FP te formará para el empleo

Nabarmenduak

Destacamos

LH: irakaskuntza praktikoa eta kalitatezkoa

Erabakia hartu al duzu jada? Lanbide Heziketako ziklo bat ikasiko duzu?

Zein lanbide arlo nahiago duzun jakiteagatik hasi zaitezke, arlo ugari baitaude: jarduera fisikoak eta kirolak, osasungintza, segurtasuna eta ingurumena, instalazio eta mantenimendu lanak… 26 dira Lanbide Heziketak eskaintzen dituen aukera guztiak eta 140 agiri alajaina.

(gehiago irakurri)

FP: enseñanza práctica y de calidad

¿Ya te has decidido?, ¿vas a estudiar Formación Profesional?

Puedes empezar por ver qué familia profesional te interesa más, ya que son muy variadas: actividades físicas y deportivas, sanidad, seguridad y medio ambiente, instalación y mantenimiento…hasta 26, que agrupan las numerosas oportunidades que ofrece la FP, nada menos que 140 titulaciones.

(Leer más)

Galdeiguzu:

Pregúntanos:

GazteBizHitza Euskadiko gazteentzako online bidezko aholkularitza zerbitzua da, doakoa.

Bidaliguzu lana, hezkuntza eta etxebizitzari buruzko kontsulta gaztebizhitza@euskadi.eus postara edo 646 10 91 26 whatsappera.

Neurrira egokitutako arreta zuzena eskainiko dizugu. Zure zalantzak entzun eta epe laburrean erantzuna emateko konpromisoa dugu, baita aholkularitza prozesuari ekiteko, zuk zeuk erabakiko duzu noiz arte luzatu. 

GazteBizHitza ofrece un servicio gratuito de asesoramiento online para jóvenes de Euskadi.

Puedes hacernos llegar cualquier consulta sobre trabajo, educación y vivienda enviando un mail a gaztebizhitza@euskadi.eus o un whatsapp al 646 10 91 26.

Te ofrecemos una atención directa y personal. Nos comprometemos a escucharte y darte siempre una respuesta con la mayor brevedad posible, incluso a iniciar un proceso de asesoramiento, y serás tú quien decidas hasta qué momento precisas ese acompañamiento.

Telefono Whatsapp
Email Entrevista

Gure buletina jaso nahi duzu?

¿Quiéres recibir nuestro boletín?

 
Harpidetu! / ¡Suscríbete!
 


Jarrai gaitzazue gure kanaletan:

Síguenos en nuestros canales:

Kontsultatu:

Consulta sobre:

 
Ikasketak / Estudios
 


 
Lana / Trabajo
 


 
Etxebizitza / Vivienda
 

Buletin hau jaso nahi ez baduzu, jo helbide honetara.

Si no quieres recibir este boletín, accede a esta dirección.