Email hau ezin baduzu ondo ikusi, jo helbide honetara.

Si no puedes ver correctamente este correo, accede a esta dirección.

Logotipo Gazteaukera. Euskadiko gazteentzako ataria. Portal de la Juventud de Euskadi Logotipo euskadi.eus. Euskal Administrazioen ataria. Portal de las Administraciones Vascas

Uztaileko buletina, 26 Zk.

Boletín de julio, nº26

Ikasketak alertak - Alertas estudios   |   Lana alertak - Alertas trabajo    |   Etxebizitza alertak - Alertas vivienda   |   FAQ nabarmendua - FAQ destacada   |   Bideotutoriala - Videotutorial   |   Nabarmenduak - Destacamos   |   Galdeiguzu - Pregúntanos

Ikasketen alertak

Bekak, epea zabalik dutenak
Ikerketa (beka eta dirulaguntzak)
Irakasleen prestakuntzaren unibertsitate Masterreko ikasleentzako Kanadan ikasteko 50 beka 2017-07-10
Global Training bekak: atzerrian praktikak egiteko bekak 2017-07-14
Atzerriko enpresetan praktikak egiteko EPEZ bekak: Erasmus+ Internship for Graduates 2017-07-14
Arkitekto gazteentzako 'Peña Ganchegui' saria 2017-07-25
'Martín Ugalde' ikerketa beka (Egunkaria, Berria eta generoa) 2017-07-31
Gidabaimena lortzeko azterketa euskaraz egiteko diru-laguntza Basauriko Udalean 2017-07-31
Euskara ikasteko Aramaioko Udalaren dirulaguntzak 2017-09-07
Euskara ikasteko dirulaguntzak Gaubeako Udalean 2017-09-15
Euskara ikasteko diru-laguntzak Elgoibarko Udalean 2017-10-31

Alerta gehiago

Alertas Estudios

Becas con plazo abierto
Investigación (becas y ayudas)
50 becas para estudiantes Máster de Formación del Profesorado para estudiar en Canadá 10-07-2017
Global Training becas: becas para realizar prácticas en el extranjero 14-07-2017
Becas EPEZ para realizar prácticas en empresas del extranjero: Erasmus+ Internship for Graduates 14-07-2017
Premio para arquitectos/as jóvenes Peña Ganchegui 25-07-2017
Beca de investigación 'Martín Ugalde' (Egunkaria, Berria y el género) 31-07-2017
Subvención para la realización del examen del carné de conducir en euskera en el Ayuntamiento de Basauri 31-07-2017
Subvenciones para estudiar euskera en el Ayuntamiento de Aramaio 07-09-2017
Subvenciones para el aprendizaje de euskera del Ayuntamiento de Valdegovía 15-09-2017
Ayudas para el aprendizaje del euskera en el Ayuntamiento de Elgoibar 31-10-2017

Más alertas

Lanaren alertak

Enplegu eskaintzak
Lan-poltsak
Euskara eta Euskal Kulturako irakurlea Berlingo Freie unibertsitatean 2017-07-13
Lanpostuak Gizarte Ongizaterako Foru Erakundean 2017/07/10
Ingeniaritza kimikako irakasle agregatua Euskal Herriko Unibertsitatean 2017/07/11
Lanpostuak Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoan 2017/07/13
Lan-poltsak Kantabriako Gobernuan 2017/07/12
Lan-poltsa: goi mailako euskara teknikaria - Nafarroako Gobernua 2017/07/12
Lan-poltsa: museoetako goi mailako teknikaria - Nafarroako Gobernua 2017/07/12
'Tu trabajo EURES-FSE' laguntzak langileen mugikortasunerako Europan 2017-04-12

Alerta gehiago

Alertas Trabajo

Ofertas de empleo
Bolsas de trabajo
Lector/a de Lengua y Cultura Vasca para la Universidad Berlin Freie 13-07-2017
Puestos de trabajo en el Instituto Foral de Bienestar Social de Álava 10/07/2017
Profesor/a agregado/a de ingeniería química en la Universidad del País Vasco 11/07/2017
Puestos de trabajo en el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia 13/07/2017
Bolsas de empleo en el Gobierno de Cantabria 12/07/2017
Bolsa de empleo: técnico/a superior de euskera - Gobierno de Navarra 12/07/2017
Bolsa de empleo: técnico/a superior de museos - Gobierno de Navarra 12/07/2017
Ayudas 'Tu trabajo EURES-FSE' para apoyar la movilidad laboral en Europa

Más alertas

Etxebizitzaren alertak

Oñatin gazteek etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak 2017-06-13
Getxoko gazteentzako diru-laguntzak 2016 eta 2017. urteetan etxebizitzaren alokairu-gastuetarako 2017-10-31
Eibarren gazteentzako etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak 2017-11-16
Etxebizitza librea alokatzeko aukera (ASAP programa)
Azken sustapenak, epeak, albisteak… Etxebiden
Etxebideko Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emateko eskarien altak, bajak, artxibatzeak, ukoak, zuzentzeak eta izapideak

Alertas Vivienda

Ayudas para el alquiler de vivienda para jóvenes en Oñaki 13-10-2017
Subvenciones para jóvenes de Getxo para los gastos alquiler vivienda 2016 y 2017 31-10-2017
Subvenciones alquiler jóvenes en el Ayuntamiento de Eibar 16-11-2017
Opción de alquilar vivienda libre (Programa ASAP)
Últimas promociones, plazos, noticias… en Etxebide
Etxebide: inscripción, baja, denegación, renovación y subsanación en el Registro de Solicitantes de Vivienda

FAQ nabarmendua

FAQ destacada

Nola jakin Interneten dagoen lan eskaintza benetakoa ote den?

(Gehiago irakurri)

FAQ gehiago lanari buruz


¿Cómo puedo distinguir las ofertas falsas de empleo publicadas en Internet?

(leer más)

Más FAQ sobre trabajo.

Bideotutorial nabarmendua

Videotutorial destacado

Lana bilatzeko zenbait pauso

Claves para encontrar trabajo

Nabarmenduak

Destacamos

Lan egiteko profil bat sortu

Mundu digitalak harremantzeko ereduak eraldatu ditu, hala nola ikastekoak, bidaiatzekoak… eta baita lana bilatzeko eredu berriak sortu ere.

Norbera da bere lan garapenaren eta marka pertsonala sortzearen arduraduna, sare sozialetan lan eskatzaileak bilatzen dituzten enpresekiko. Beraz, sare sozialak lanabes baliagarriak dira norberaren zaletasunak, trebetasunak eta abar ezagutzera emateko. Baina kontuz! Horrek ere arrisku bat dakar: Facebooken egindako argazki ez-komenigarriak, edo tweet desegoki batek hautaketatik at utzi ahal zaitu.

(gehiago irakurri)


Créate un perfil para trabajar

El mundo digital ha modificado el modo de relacionarse, de aprender, de viajar… y también ha aportado nuevas formas de búsqueda de empleo.

Cada persona es responsable de su desarrollo laboral y de generar una buena marca personal, de cara a las empresas que van a buscar demandantes de empleo a través de las redes sociales. Por tanto, las redes constituyen una herramienta valiosa para darse a conocer: gustos, habilidades, etc., pero, ¡cuidado!, también implica un cierto riesgo: una foto inapropiada en Facebook o un tweet fuera de lugar puede eliminarte de una selección.

(Leer más)

Galdeiguzu:

Pregúntanos:

GazteBizHitza Euskadiko gazteentzako online bidezko aholkularitza zerbitzua da, doakoa.

Bidaliguzu lana, hezkuntza eta etxebizitzari buruzko kontsulta gaztebizhitza@euskadi.eus postara edo 646 10 91 26 whatsappera.

Neurrira egokitutako arreta zuzena eskainiko dizugu. Zure zalantzak entzun eta epe laburrean erantzuna emateko konpromisoa dugu, baita aholkularitza prozesuari ekiteko, zuk zeuk erabakiko duzu noiz arte luzatu. 

GazteBizHitza ofrece un servicio gratuito de asesoramiento online para jóvenes de Euskadi.

Puedes hacernos llegar cualquier consulta sobre trabajo, educación y vivienda enviando un mail a gaztebizhitza@euskadi.eus o un whatsapp al 646 10 91 26.

Te ofrecemos una atención directa y personal. Nos comprometemos a escucharte y darte siempre una respuesta con la mayor brevedad posible, incluso a iniciar un proceso de asesoramiento, y serás tú quien decidas hasta qué momento precisas ese acompañamiento.

Telefono Whatsapp
Email Entrevista

Gure buletina jaso nahi duzu?

¿Quiéres recibir nuestro boletín?

 
Harpidetu! / ¡Suscríbete!
 


Jarrai gaitzazue gure kanaletan:

Síguenos en nuestros canales:

Kontsultatu:

Consulta sobre:

 
Ikasketak / Estudios
 


 
Lana / Trabajo
 


 
Etxebizitza / Vivienda
 

Buletin hau jaso nahi ez baduzu, jo helbide honetara.

Si no quieres recibir este boletín, accede a esta dirección.