Email hau ezin baduzu ondo ikusi, jo helbide honetara.

Si no puedes ver correctamente este correo, accede a esta dirección.

Logotipo Gazteaukera. Euskadiko gazteentzako ataria. Portal de la Juventud de Euskadi Logotipo euskadi.eus. Euskal Administrazioen ataria. Portal de las Administraciones Vascas

Urriko buletina, 28 Zk.

Boletín de octubre, nº28

Ikasketak alertak - Alertas estudios   |   Lana alertak - Alertas trabajo    |   Etxebizitza alertak - Alertas vivienda   |   FAQ nabarmendua - FAQ destacada   |   Bideotutoriala - Videotutorial   |   Nabarmenduak - Destacamos   |   Galdeiguzu - Pregúntanos

Ikasketen alertak

Bekak, epea zabalik dutenak
Ikerketa (beka eta dirulaguntzak)
Batxilergoko 1. maila Estatu Batuetan edo Kanadan ikasteko 500 beka 2017-10-20
Master amaierako proiektuak burutzeko 2 beka Eusko Ikaskuntzan 2017-10-15
Kirol teknikarien trebakuntzarako bekak Bizkaiko Foru Aldundian 2017-10-31
Geofisikari buruzko doktore-tesien saria J. García-Siñeriz Fundazioan 2017-10-31
BBK Bilboko Arte Ederren Museoa ikerketa bekak 2017-11-15
Mediaset-en praktikak egiteko 7 beka 2017-11-19
Lanbide Heziketako irakasle-teknikarien prestakuntza pedagogiko eta didaktikorako ikastaro ofiziala (LHIT)
Lan-esperientziaren bitartez eta/edo prestakuntzako bide ez-formalen bitartez eskuratu diren konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko deialdia 2017-10-20
Hizkuntza Ikastaroak UNEDeko Hizkuntza Digital eta Urrutiko Unibertsitate Ikastetxean (CUID) 2017-11-07
Gipuzkoako Foru Aldundian praktika akademikoak egingo dituzten LHko prestakuntza zikloetako nahiz unibertsitateetako ikasleei ikasketa laguntzak 2018-12-31

Alerta gehiago

Alertas Estudios

Becas con plazo abierto
Investigación (becas y ayudas)
500 becas para estudiar 1° de Bachillerato en Estados Unidos o Canadá 20-10-2017
2 becas para realizar proyectos fin de máster en Eusko Ikaskuntza 15-10-2017
Becas para la formación de técnicas/os de deporte en la Diputación Foral de Bizkaia 31-10-2017
Premio de tesis doctorales en geofísica en la Fundación J. García-Siñeriz 31-10-2017
Becas de investigación BBK Museo de Bellas Artes de Bilbao 15-11-2017
7 Becas para realizar prácticas en Mediaset 19-11-2017
Curso Oficial de Formación Pedagógica y Didáctica dirigido al PROFESORADO TÉCNICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL (PTFP)
Convocatoria para evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales de formación 20-10-2017
Cursos de Idiomas en el Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia (CUID) de la 07-11-2017
Ayudas al estudio al alumnado de los ciclos formativos de FP y al alumnado universitario que realice las prácticas académicas en la Diputación Foral de Gipuzkoa 31-12-2018

Más alertas

Lanaren alertak

Enplegu eskaintzak
Lan-poltsak
Analista Funtzional lan-poltsa Mondragon Unibertsitatean 2017-10-20
Basoetako Ingeniari Teknikoen 3 lanpostu 2017-10-17
Estatuko Goi-mailako Meteorologoen 7 lanpostu 2017-10-17
25 plaza Nekazaritza Ministerioko Erdi mailako Eskola Teknikoetako Tituludunen Eskalan 2017-10-18
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko erizain izateko lanpostuak 2017-10-26
Enpleguko ANEZKA programa: Meatzaldea, Ibai Ezkerraldea eta Nerbioi Garaia 2017-10-11
Enpleguko ANEZKA programa: Bilbo eta Eskuinaldea 2017-10-11

Alerta gehiago

Alertas Trabajo

Ofertas de empleo
Bolsas de trabajo
Bolsa de Trabajo de Analista Funcional en Mondragón Unibertsitatea 20-10-2017
3 plazas del Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales del Estado 17-10-2017
7 plazas del Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado 17-10-2017
25 plazas en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio del Ministerio de Agricultura 18-10-2017
Puestos de trabajo de Enfermero/a del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 26-10-2017
Programa Lanzaderas de Empleo- ANEZKA: Zona Minera, Margen Izquierda y Alto Nervión 11-10-2017
Programa Lanzaderas de Empleo- ANEZKA: Bilbao y Margen Derecha 11-10-2017

Más alertas

Etxebizitzaren alertak

Oñatin gazteek etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak 2017-10-13
Azpeitiko herrian etxebizitza alokatzeko diru-laguntzak 2017-10-15
Getxoko gazteentzako diru-laguntzak 2016 eta 2017. urteetan etxebizitzaren alokairu-gastuetarako 2017-10-31
Zuian etxebizitzak alokatzeko dirulaguntzak 2017-11-15
Gazteentzako etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak Eibarko udalean 2017-11-16
Gazteei zuzendutako Bermeo ko alde zaharrean etxebizitzen alokairurako diru-laguntzak 2017-12-31
Etxebizitza librea alokatzeko aukera (ASAP programa)
Azken sustapenak, epeak, albisteak… Etxebiden
Etxebideko Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emateko eskarien altak, bajak, artxibatzeak, ukoak, zuzentzeak eta izapideak

Alertas Vivienda

Ayudas para el alquiler de vivienda para jóvenes en Oñati 13-10-2017
Ayudas para alquiler vivienda en Azpeitia 15-10-2017
Subvenciones para jóvenes de Getxo para los gastos alquiler vivienda 2016 y 2017
31-10-2017
Subvenciones para el alquiler de viviendas en Zuia 15-11-2017
Subvenciones alquiler jóvenes en el Ayuntamiento de Eibar 16-11-2017
Subvenciones para alquiler de viviendas en la parte vieja de Bermeo dirigidas a jóvenes 31-12-2017
Opción de alquilar vivienda libre (Programa ASAP)
Últimas promociones, plazos, noticias… en Etxebide
Etxebide: inscripción, baja, denegación, renovación y subsanación en el Registro de Solicitantes de Vivienda

FAQ nabarmendua

FAQ destacada

Zein eratako praktikak egin daitezke enpresetan?

(Gehiago irakurri)

FAQ gehiago lanari buruz


¿Qué tipos de prácticas se pueden hacer en las empresas?

(leer más)

Más FAQ sobre trabajo.

Bideotutorial nabarmendua

Videotutorial destacado

Nola lortu lan elkarrizketa bat arrakastaz gainditzea

Cómo superar con éxito una entrevista de trabajo

Nabarmenduak

Destacamos

Zer egin dezakezu lan esperientziarik ez duzunean

Lehenengo lanaren bilaketari aurre egiteak edo ibilbide profesionalean norabide aldaketa bat izateak erronka nabarmena suposatzen du, konstantzia eta aurretiko planifikazioa eskatuko dizu. Lan bilaketaren prozesuan seguru helburuak zehaztu beharko dituzula, alternatibak aztertu eta erabakiak hartu.

Proiektu berri bat hastera doazen pertsonek bidean topatzen duten oztoporik ohikoena lan eskaera gehienetarako lan esperientzia eskatzea izaten da. Askotan honek frustrazio handia eragiten du, irteerarik gabeko egoera ematen duelako. Buztana jaten duen txakurraren eran: nola lortuko dut lan esperientzia, lanpostu guztietarako esperientzia eskatzen badidate?

(gehiago irakurri)


Qué hacer cuando no se tiene experiencia laboral

Enfrentarse a la búsqueda de un primer empleo o a un cambio de rumbo en la carrera profesional es un reto considerable que requiere constancia y planificación previa. En tu proceso de búsqueda de empleo con toda probabilidad tendrás que fijar objetivos, analizar alternativas y tomar decisiones.

El primer obstáculo que habitualmente encuentran las personas que emprenden un nuevo proyecto es que muchas ofertas de empleo requieren experiencia previa. En ocasiones, esto genera una gran frustración, ya que parece una situación sin salida, una pescadilla que se muerde la cola: ¿cómo voy a conseguir experiencia profesional si en todos los empleos me piden experiencia?.

(Leer más)

Galdeiguzu:

Pregúntanos:

GazteBizHitza Euskadiko gazteentzako online bidezko aholkularitza zerbitzua da, doakoa.

Bidaliguzu lana, hezkuntza eta etxebizitzari buruzko kontsulta gaztebizhitza@euskadi.eus postara edo 646 10 91 26 whatsappera.

Neurrira egokitutako arreta zuzena eskainiko dizugu. Zure zalantzak entzun eta epe laburrean erantzuna emateko konpromisoa dugu, baita aholkularitza prozesuari ekiteko, zuk zeuk erabakiko duzu noiz arte luzatu. 

GazteBizHitza ofrece un servicio gratuito de asesoramiento online para jóvenes de Euskadi.

Puedes hacernos llegar cualquier consulta sobre trabajo, educación y vivienda enviando un mail a gaztebizhitza@euskadi.eus o un whatsapp al 646 10 91 26.

Te ofrecemos una atención directa y personal. Nos comprometemos a escucharte y darte siempre una respuesta con la mayor brevedad posible, incluso a iniciar un proceso de asesoramiento, y serás tú quien decidas hasta qué momento precisas ese acompañamiento.

Telefono Whatsapp
Email Entrevista

Gure buletina jaso nahi duzu?

¿Quiéres recibir nuestro boletín?

 
Harpidetu! / ¡Suscríbete!
 


Jarrai gaitzazue gure kanaletan:

Síguenos en nuestros canales:

Kontsultatu:

Consulta sobre:

 
Ikasketak / Estudios
 


 
Lana / Trabajo
 


 
Etxebizitza / Vivienda
 

Buletin hau jaso nahi ez baduzu, jo helbide honetara.

Si no quieres recibir este boletín, accede a esta dirección.