Email hau ezin baduzu ondo ikusi, jo helbide honetara.

Si no puedes ver correctamente este correo, accede a esta dirección.

Logotipo Gazteaukera. Euskadiko gazteentzako ataria. Portal de la Juventud de Euskadi Logotipo euskadi.eus. Euskal Administrazioen ataria. Portal de las Administraciones Vascas

Azaroko buletina, 29 Zk.

Boletín de noviembre, nº29

Ikasketak alertak - Alertas estudios   |   Lana alertak - Alertas trabajo    |   Etxebizitza alertak - Alertas vivienda   |   FAQ nabarmendua - FAQ destacada   |   Bideotutoriala - Videotutorial   |   Nabarmenduak - Destacamos   |   Galdeiguzu - Pregúntanos

Ikasketen alertak

Bekak, epea zabalik dutenak
Ikerketa (beka eta dirulaguntzak)
BBK Bilboko Arte Ederren Museoa ikerketa bekak 2017-11-15
Atzerrian ingeleseko, frantseseko eta alemaneko ikastaroak egiteko plazak DBHko 3. eta 4. mailetan eta Batxilergoko 1. eta 2. mailetan matrikulatutako ikasleentzat 2017-12-04
Lanik gabe dauden edo lan hobea nahi duten gazteentzako 2017ko prestakuntza-bekak Amurrioko Udalean 2017-11-13
Eibarren langabezian edo enplegu-hobekuntzarako dauden pertsonek prestakuntza- ekintzak egiteko diru-laguntzak 2017-11-20
Lanerako prestakuntzarako ikastaroak Arabako Errioxan 2017-11-07
Gidabaimenaren azterketa teorikoa euskaraz gainditzeagatik diru-laguntzak Elorrioko Udalean 2017-11-30
Euskara ikasteko beka deialdia 2017/2018 ikasturtean, Arraia-Maeztuko Udalean 2017-11-30
B-gidabaimena lortzeko azterketa euskaraz egiteko diru-laguntzak Sopelako Udalean Udalean 2017-11-30
Bastidako Udalaren euskara ikasteko bekak 2017-11-30

Alerta gehiago

Alertas Estudios

Becas con plazo abierto
Investigación (becas y ayudas)
Becas de investigación BBK Museo de Bellas Artes de Bilbao 15-11-2017
Plazas para la realización de cursos de inglés, francés y alemán en el extranjero para alumnos/as de 3.° y 4.° de ESO y de 1er y 2.° de Bachillerato 04-12-2017
Becas formativas para jóvenes desempleados o en mejora de empleo Ayuntamiento de Amurrio 13-11-2017
Subvenciones para que las personas desempleadas o en situación de mejora de empleo de Eibar realicen acciones formativas 20-11-2017
Cursos de formación ocupacional en La Rioja Alavesa 22-11-2017
Subvenciones por aprobar el examen teórico de permiso de conducir en euskera en el Ayuntamiento de Elorrio 24-11-2017
Convocatoria de becas para el estudio del euskera en el curso 2017/2018 del Ayuntamiento de Arraia-Maeztu 30-11-2017
Ayudas para la realización en euskera del examen del permiso B de conducir en el Ayuntamiento de Sopela 30-11-2017
Becas de euskera del Ayuntamiento de Labastida 30-11-2017

Más alertas

Lanaren alertak

Enplegu eskaintzak
Lan-poltsak
Harpa irakaslea Musikenen 2017-11-13
Lan-poltsa: biola irakaslea Bartolomé Ertzilla Musika Eskola - Durango 2017-11-13
Lan-poltsa: kontrabaxu eta baxu elektriko irakaslea irakaslea - Bartolomé Ertzilla Musika Eskola - Durango 2017-11-13
Gazteak itzultzeko laguntzak 2018-01-31
Gazteentzako enplegu plana Amurrion 2017-11-25
Diru-laguntzak ekintzailetasuna bultzatzeko, enplegua sortzeko eta enpresen lehiakortasuna hobetzeko Urola Kostako Udal Mankomunitatean 2017-12-29

Alerta gehiago

Alertas Trabajo

Ofertas de empleo
Bolsas de trabajo
Profesor/a de arpa en Musikene 13-11-2017
Bolsa de empleo: profesor/a de viola: Escuela de Música Bartolomé Ertzilla - Durango 13-11-2017
Bolsa de empleo: profesor de contrabajo y bajo eléctrico: Escuela de Música Bartolomé Ertzilla - Durango 13-11-2017
Ayudas al retorno juvenil 31-01-2018
Plan de empleo joven en Amurrio 25-11-2017
Ayudas para el fomento del emprendimiento, del empleo y de la mejora de la competitividad en la Mancomunidad de Urola Kosta 29-12-2017

Más alertas

Etxebizitzaren alertak

Basaurin Babes Ofizialeko 19 Etxebizitza sustapenean izena ematea 2017-11-13
Zuian etxebizitzak alokatzeko dirulaguntzak 2017-11-15
Gazteentzako etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak Eibarko udalean 2017-11-16
Gazteei zuzendutako Bermeoko alde zaharrean etxebizitzen alokairurako diru-laguntzak 2017-12-31
Etxebizitza librea alokatzeko aukera (ASAP programa)
Azken sustapenak, epeak, albisteak… Etxebiden
Etxebideko Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emateko eskarien altak, bajak, artxibatzeak, ukoak, zuzentzeak eta izapideak

Alertas Vivienda

Inscripción en promoción de 19 Viviendas de Protección Oficial en Basauri 13-11-2017
Subvenciones para el alquiler de viviendas en Zuia 15-11-2017
Subvenciones alquiler jóvenes en el Ayuntamiento de Eibar 16-11-2017
Subvenciones para alquiler de viviendas en la parte vieja de Bermeo dirigidas a jóvenes 31-12-2017
Opción de alquilar vivienda libre (Programa ASAP)
Últimas promociones, plazos, noticias… en Etxebide
Etxebide: inscripción, baja, denegación, renovación y subsanación en el Registro de Solicitantes de Vivienda

FAQ nabarmendua

FAQ destacada

Interesgarria den oposizio baten inguruko berria entzun dut. Non aurki ditzaket aurkezteko eskakizunak, prestatu beharreko gaien zerrenda edo eskabideak aurkezteko epea bezalako datuak?

(Gehiago irakurri)

FAQ gehiago lanari buruz


He oído el anuncio de una oposición que me interesa. ¿Dónde puedo encontrar datos como los requisitos de acceso, lista del temario para preparar la prueba o plazo de inscripción?

(leer más)

Más FAQ sobre trabajo.

Bideotutorial nabarmendua

Videotutorial destacado

Nola gainditu azterketak emaitza onekin

Cómo superar los exámenes con buen resultado

Nabarmenduak

Destacamos

Oposizio bat egin: Lan egiteko apostua burutu

Egia da oposizio bat prestatzeak esfortzu pertsonal handi eta garrantzitsua eskatzen duela, hortaz, antolatzea komeni da, programazio bat burutzea; egokia izaten da zure egoera berean dauden beste pertsona batzuekin prozesua partekatzea ere eta aztertzea atentzio handiz norberaren egoera pertsonala zein familiarra egokitu ote daitekeen.

(gehiago irakurri)


Opositar: apostar para trabajar

Realmente preparar una oposición requiere un esfuerzo personal muy importante y conviene planificarse, diseñar una programación; también es adecuado compartir este proceso con otras personas en la misma situación y analizar con atención si la propia situación personal y familiar se puede amoldar.

(Leer más)

Galdeiguzu:

Pregúntanos:

GazteBizHitza Euskadiko gazteentzako online bidezko aholkularitza zerbitzua da, doakoa.

Bidaliguzu lana, hezkuntza eta etxebizitzari buruzko kontsulta gaztebizhitza@euskadi.eus postara edo 646 10 91 26 whatsappera.

Neurrira egokitutako arreta zuzena eskainiko dizugu. Zure zalantzak entzun eta epe laburrean erantzuna emateko konpromisoa dugu, baita aholkularitza prozesuari ekiteko, zuk zeuk erabakiko duzu noiz arte luzatu. 

GazteBizHitza ofrece un servicio gratuito de asesoramiento online para jóvenes de Euskadi.

Puedes hacernos llegar cualquier consulta sobre trabajo, educación y vivienda enviando un mail a gaztebizhitza@euskadi.eus o un whatsapp al 646 10 91 26.

Te ofrecemos una atención directa y personal. Nos comprometemos a escucharte y darte siempre una respuesta con la mayor brevedad posible, incluso a iniciar un proceso de asesoramiento, y serás tú quien decidas hasta qué momento precisas ese acompañamiento.

Telefono Whatsapp
Email Entrevista

Gure buletina jaso nahi duzu?

¿Quiéres recibir nuestro boletín?

 
Harpidetu! / ¡Suscríbete!
 


Jarrai gaitzazue gure kanaletan:

Síguenos en nuestros canales:

Kontsultatu:

Consulta sobre:

 
Ikasketak / Estudios
 


 
Lana / Trabajo
 


 
Etxebizitza / Vivienda
 

Buletin hau jaso nahi ez baduzu, jo helbide honetara.

Si no quieres recibir este boletín, accede a esta dirección.