Email hau ezin baduzu ondo ikusi, jo helbide honetara.

Si no puedes ver correctamente este correo, accede a esta dirección.

Logotipo Gazteaukera. Euskadiko gazteentzako ataria. Portal de la Juventud de Euskadi Logotipo euskadi.eus. Euskal Administrazioen ataria. Portal de las Administraciones Vascas

Urtarrileko buletina, 31 Zk.

Boletín de enero, nº31

Ikasketak alertak - Alertas estudios   |   Lana alertak - Alertas trabajo    |   Etxebizitza alertak - Alertas vivienda   |   FAQ nabarmendua - FAQ destacada   |   Bideotutoriala - Videotutorial   |   Nabarmenduak - Destacamos   |   Galdeiguzu - Pregúntanos

Ikasketen alertak

Bekak, epea zabalik dutenak
Ikerketa (beka eta dirulaguntzak)
2 beka helduen euskalduntzearen didaktika aplikatuaren metodologiagintzaren eremuan ikertzaileen gaikuntzarako 2018-01-28
Kanpo harremanen eremuan profesionalak espezializatzeko 8 beka 2018-02-03
2018. urtean emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko ikerlanak egiteko 3 beka 2018-02-15
Bilbaoeszenaren 'Artistak Egoitzan-2018' programa barruan proiektu eszenikoak garatzeko bekak 2018-03-09
'Kultura Ondarea' saria Euskal Kultura Ondarea zabaltzeko bideoen lehiaketa - DBHko 3. eta 4. - Batxilergoko 1. - erdi mailako LHko 1. 2018-04-11
Euskal Autonomia Erkidegoan teknikariaren eta goi-mailako teknikariaren tituluak lortzeko proba libreak 2018-03-18

Alerta gehiago

Alertas Estudios

Becas con plazo abierto
Investigación (becas y ayudas)
2 becas de formación de investigadores/as en el campo de las metodologías de la didáctica aplicada en la enseñanza del euskera a personas adultas 28-01-2018
8 becas de especialización de profesionales en el área de Acción Exterior 03-02-2018
3 becas de trabajos de investigación en materia de igualdad de mujeres y hombres para el año 2018 15-02-2018
Becas para el desarrollo de proyectos escénicos dentro del programa 'Artistas en Residencia-2018' de Bilbaoeszena 09-03-2018
Premio 'Kultura Ondarea': Concurso de vídeos para difundir el patrimonio cultural vasco- 3° y 4° ESO - 1° Bachiller - 1° FP Grado medio 11-04-2018
Pruebas libres para la obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior en la Comunidad Autónoma del País Vasco 18-03-2018

Más alertas

Lanaren alertak

Enplegu eskaintzak
Lan-poltsak
Ertzaintzaren Oinarrizko Eskalako agente kategorian 300 plaza 2018-01-30
Igeltsero espezialitateko betekizun anitzetarako ofiziala Oiartzungo Udalean 2018-01-30
Garbitzaile plaza 1 Zestoako udalean 2018-01-31
Adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako zerbitzuetako langile 5 plaza Bizkaiko Foru Aldundian 2018-01-31
Baso-agente 6 plaza Bizkaiko Foru Aldundian 2018-01-31
Delineatzaile 2 plaza Bizkaiko Foru Aldundian 2018-01-31
Liburutegiko laguntzaile tekniko 7 plaza Bizkaiko Foru Aldundian 2018-01-31
Gazteria-teknikariaren ordezkapena egiteko lan eskaintza Laudion 2018-02-02
Biolin irakaslea Musikenen 2018-03-02
Koru zuzendaritza irakaslea Musikenen 2018-03-08
Nekazari gazteek enpresak sortzeko laguntzak Gipuzkoan 2018-01-25
Gazteak itzultzeko laguntzak 2018-01-31
Nekazari gazteek enpresak sortzeko laguntzak Bizkaian 2018-02-02

Alerta gehiago

Alertas Trabajo

Ofertas de empleo
Bolsas de trabajo
300 plazas Agente de la Escala Básica de la Ertzaintza 30/01/2018
Oficial/a de cometidos múltiples, especialista en albañilería en el Ayuntamiento de Oiartzun 30-01-2018
1 plaza de operario/a de limpieza en el Ayuntamiento de Zestoa 31-01-2018
5 plazas de personal de servicios para personas con discapacidad intelectual en la Diputación Foral de Bizkaia 31-01-2018
6 plazas de agente forestal en la Diputación Foral de Bizkaia 31-01-2018
2 plazas de delineante en la Diputación Foral de Bizkaia 31-01-2018
7 plazas de ayudante técnico/a de biblioteca en la Diputación Foral de Bizkaia 31-01-2018
Oferta de empleo para sustitución de Técnico/a de juventud en Llodio 02-02-2018
Profesor/a de violín en Musikene 02-03-2018
Profesor/a de dirección de coro en Musikene 08-03-2018
Ayudas a la creación de empresas por jóvenes agricultores y agricultoras en Gipuzkoa 25-01-2018
Ayudas al retorno juvenil 31-01-2018
Ayudas a la creación de empresas por jóvenes agricultores y agricultoras en Bizkaia 02-02-2018

Más alertas

Etxebizitzaren alertak

Etxebizitza librea alokatzeko aukera (ASAP programa)
Azken sustapenak, epeak, albisteak… Etxebiden
Etxebideko Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emateko eskarien altak, bajak, artxibatzeak, ukoak, zuzentzeak eta izapideak

Alertas Vivienda

Opción de alquilar vivienda libre (Programa ASAP)
Últimas promociones, plazos, noticias… en Etxebide
Etxebide: inscripción, baja, denegación, renovación y subsanación en el Registro de Solicitantes de Vivienda

FAQ nabarmendua

FAQ destacada

Lanbide-Heziketako ziklo bat egin nahi nuke, zeintzuk dira ditudan aukerak?

(Gehiago irakurri)

FAQ gehiago ikasketei buruz


Me gustaría realizar un ciclo de Formación Profesional, ¿Cuál es la oferta?

(leer más)

Más FAQ sobre estudios.

Bideotutorial nabarmendua

Videotutorial destacado

Lanbide Heziketak nola lanerarako prestatuko zaituen

VIDEOTUTORIAL: Cómo la FP te formará para el empleo

Nabarmenduak

Destacamos

Landa eremuan lan egin, bizi proiektua

Euskal landa eremuak bizimodu bat eman diezazukela uste baduzu, hemen jakinaraziko dizugu non duzun formakuntza jasotzeko aukera eta zeintzuk diren eskuragarri izango dituzun laguntzak.

Lehenengo sektorean 41 urtetik baino beherako pertsonen presentzia %10ekoa da soilik. Horregatik, Eusko Jaurlaritzak berau gaztetzeko interesa dauka eta laguntzak eskaintzen ditu enpresak sortu eta nekazaritza ustiapenean inbertitzeko; halaber, diru-laguntzak eraldaketarako eta produktuak komertzializatu ahal izateko

(gehiago irakurri)


Trabajar en el medio rural, un proyecto de vida

Si estás pensando en que el medio rural vasco puede ofrecerte un modo de vida, aquí te contamos dónde formarte para ello y las ayudas que a las que puedes optar.

La presencia de menores de 41 años en el primer sector es solo del 10%, por eso el Gobierno Vasco está interesado en rejuvenecerlo y ofrece apoyos para crear empresas e invertir en explotaciones agrícolas, así como ayudas en la transformación y comercialización de productos.

(Leer más)

Galdeiguzu:

Pregúntanos:

GazteBizHitza Euskadiko gazteentzako online bidezko aholkularitza zerbitzua da, doakoa.

Bidaliguzu lana, hezkuntza eta etxebizitzari buruzko kontsulta gaztebizhitza@euskadi.eus postara edo 646 10 91 26 whatsappera.

Neurrira egokitutako arreta zuzena eskainiko dizugu. Zure zalantzak entzun eta epe laburrean erantzuna emateko konpromisoa dugu, baita aholkularitza prozesuari ekiteko, zuk zeuk erabakiko duzu noiz arte luzatu. 

GazteBizHitza ofrece un servicio gratuito de asesoramiento online para jóvenes de Euskadi.

Puedes hacernos llegar cualquier consulta sobre trabajo, educación y vivienda enviando un mail a gaztebizhitza@euskadi.eus o un whatsapp al 646 10 91 26.

Te ofrecemos una atención directa y personal. Nos comprometemos a escucharte y darte siempre una respuesta con la mayor brevedad posible, incluso a iniciar un proceso de asesoramiento, y serás tú quien decidas hasta qué momento precisas ese acompañamiento.

Telefono Whatsapp
Email Entrevista

Gure buletina jaso nahi duzu?

¿Quiéres recibir nuestro boletín?

 
Harpidetu! / ¡Suscríbete!
 


Jarrai gaitzazue gure kanaletan:

Síguenos en nuestros canales:

Kontsultatu:

Consulta sobre:

 
Ikasketak / Estudios
 


 
Lana / Trabajo
 


 
Etxebizitza / Vivienda
 

Buletin hau jaso nahi ez baduzu, jo helbide honetara.

Si no quieres recibir este boletín, accede a esta dirección.