Email hau ezin baduzu ondo ikusi, jo helbide honetara.

Si no puedes ver correctamente este correo, accede a esta dirección.

Logotipo Gazteaukera. Euskadiko gazteentzako ataria. Portal de la Juventud de Euskadi Logotipo euskadi.eus. Euskal Administrazioen ataria. Portal de las Administraciones Vascas

Martxoko buletina, 33 Zk.

Boletín de marzo, nº 33

Ikasketak alertak - Alertas estudios   |   Lana alertak - Alertas trabajo    |   Etxebizitza alertak - Alertas vivienda   |   FAQ nabarmendua - FAQ destacada   |   Bideotutoriala - Videotutorial   |   Nabarmenduak - Destacamos   |   Galdeiguzu - Pregúntanos

Ikasketen alertak

Bekak, epea zabalik dutenak
Ikerketa (beka eta dirulaguntzak)
La Caixa bekak: Ipar Amerika eta Asia-Pazifikoko unibertsitateetan graduondoko ikasketak burutzeko 55 beka 2018-03-21
Berlin Artists in Residence Programme (BKP): Berlinen egonaldi artistikoak 2018-12-31
Doktoretza tesi onenaren Tecnalia saria. 2018ko edizioa: 'Eraldaketa digitala' 2018-04-15
Kirolene Film. Ingurune naturalean oinarritutako kirol film laburren lehiaketa 2018-05-01
Azterketak: EGA. Euskararen Gaitasun Agiria - 2018. 2018-07-16
Diru-laguntzak euskara sustatzea helburu duten begirale ikastaroetan parte hartzeagatik Errenteriako Udalean 2018-10-31

Alerta gehiago

Alertas Estudios

Becas con plazo abierto
Investigación (becas y ayudas)
Becas La Caixa: 55 becas para realizar estudios de postgrado en universidades de América del Norte y Asia-Pacífico 21-03-2018
Berlin Artists in Residence Programme (BKP): residencias artísticas en Berlin 31-12-2018
Premio Tecnalia a la mejor tesis doctoral. Edición 2018 sobre 'La Transformación Digital' 15-04-2018
Kirolene Film. Concurso de cortos deportivos en el medio natural 01-05-2018
Exámenes: EGA. Certificado de aptitud de conocimiento de euskera 2018. 16-07-2018
Subvenciones por asistencia a cursos de monitor/a en los que expresamente se promueva el uso del euskera en el Ayuntamiento de Errenteria 31-10-2018

Más alertas

Lanaren alertak

Enplegu eskaintzak
Lan-poltsak
Mugikortasun agente 31 plaza Donostiako Udalean 2018-03-15
Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko enplegu publikoko eskaintza 2018-03-15
Bigarren Hezkuntza eta Lanbide Heziketa irakasleak Euskal Autonomia Erkidegoan 2018-03-19
Udaltzain: 12 plaza Irungo Udalean 2018-03-21
Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko enplegu publikoko eskaintza - 2018-03-05eko EHAA 2018-04-05
Gazteak Euskadira itzultzeko laguntzak
Your first EURES job: Europan lana bilatzeko diru-laguntzak Eperik gabe

Alerta gehiago

Alertas Trabajo

Ofertas de empleo
Bolsas de trabajo
31 plazas de agente de movilidad: en el Ayuntamiento de San Sebastián 15-03-2018
Oferta de empleo público de Osakidetza - Servicio vasco de salud 15-03-2018
Profesores/as de Enseñanza Secundaria y Formación Profesional en la Comunidad Autónoma del País Vasco 19-03-2018
12 plazas de policía local en el Ayuntamiento de Irún 21-03-2018
Oferta de empleo público de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud - BOPV del 5-03-2018 05-04-2018
Ayudas al retorno juvenil a Euskadi
Your first EURES job: Ayudas económicas para buscar empleo en Europa Sin plazo

Más alertas

Etxebizitzaren alertak

Alokairu soziala sustatzeko diru-laguntzak Azkoitiko Udalean 2018-12-31
Etxebizitza librea alokatzeko aukera (ASAP programa)
Azken sustapenak, epeak, albisteak… Etxebiden
Etxebideko Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emateko eskarien altak, bajak, artxibatzeak, ukoak, zuzentzeak eta izapideak

Alertas Vivienda

Ayudas para promover el alquiler social en el Ayuntamiento de Azkoitia 31-12-2018
Opción de alquilar vivienda libre (Programa ASAP)
Últimas promociones, plazos, noticias… en Etxebide
Etxebide: inscripción, baja, denegación, renovación y subsanación en el Registro de Solicitantes de Vivienda

FAQ nabarmendua

FAQ destacada

Nola jakin dezaket zein den hemengo zein beste Autonomia Erkidegoko unibertsitateetako ikasketa-eskaintza?

(Gehiago irakurri)

FAQ gehiago ikasketei buruz


¿Cómo podría saber cuál es la oferta de estudios de las universidades tanto de Euskadi como del resto de Comunidades Autónomas?

(leer más)

Más FAQ sobre estudios.

Bideotutorial nabarmendua

Videotutorial destacado

Nola bilatu pisua beste udalerri batean edo atzerrian

Cómo buscar piso fuera de tu localidad o en el extranjero

Nabarmenduak

Destacamos

Etxetik irtetea ikastera joateko

Zer suposatzen du etxetik ateratzeak? Zer hartu behar dugu kontuan? Zeintzuk dira abantailak eta eragozpenak? Merezi du beste hiri batera joatea, etxetik eta maite ditugun pertsonengandik urrun?

Unibertsitateko ikasketak kanpoan burutzeak, izan atzerrian zein beste autonomia erkidego batean, aldaketak dakartza; horregatik, hainbat puntu garrantzitsu hartu behar dira kontuan. (gehiago irakurri)


Salir de casa para estudiar

¿Qué supone salir de casa?, ¿qué hay que tener en cuenta?, ¿son más las ventajas o los inconvenientes?, ¿merece la pena viajar a otra ciudad lejos del hogar y los seres queridos?…

Ir a la universidad y vivir fuera, sea en el extranjero o en una ciudad de otra comunidad autónoma, conlleva cambios, por lo que hay tener en cuenta cuestiones importantes.

(Leer más)

Galdeiguzu:

Pregúntanos:

GazteBizHitza Euskadiko gazteentzako online bidezko aholkularitza zerbitzua da, doakoa.

Bidaliguzu lana, hezkuntza eta etxebizitzari buruzko kontsulta gaztebizhitza@euskadi.eus postara edo 646 10 91 26 whatsappera.

Neurrira egokitutako arreta zuzena eskainiko dizugu. Zure zalantzak entzun eta epe laburrean erantzuna emateko konpromisoa dugu, baita aholkularitza prozesuari ekiteko, zuk zeuk erabakiko duzu noiz arte luzatu. 

GazteBizHitza ofrece un servicio gratuito de asesoramiento online para jóvenes de Euskadi.

Puedes hacernos llegar cualquier consulta sobre trabajo, educación y vivienda enviando un mail a gaztebizhitza@euskadi.eus o un whatsapp al 646 10 91 26.

Te ofrecemos una atención directa y personal. Nos comprometemos a escucharte y darte siempre una respuesta con la mayor brevedad posible, incluso a iniciar un proceso de asesoramiento, y serás tú quien decidas hasta qué momento precisas ese acompañamiento.

Telefono Whatsapp
Email Entrevista

Gure buletina jaso nahi duzu?

¿Quiéres recibir nuestro boletín?

 
Harpidetu! / ¡Suscríbete!
 


Jarrai gaitzazue gure kanaletan:

Síguenos en nuestros canales:

Kontsultatu:

Consulta sobre:

 
Ikasketak / Estudios
 


 
Lana / Trabajo
 


 
Etxebizitza / Vivienda
 

Buletin hau jaso nahi ez baduzu, jo helbide honetara.

Si no quieres recibir este boletín, accede a esta dirección.