Email hau ezin baduzu ondo ikusi, jo helbide honetara.

Si no puedes ver correctamente este correo, accede a esta dirección.

Logotipo Gazteaukera. Euskadiko gazteentzako ataria. Portal de la Juventud de Euskadi Logotipo euskadi.eus. Euskal Administrazioen ataria. Portal de las Administraciones Vascas

Maiatzako buletina, 35 Zk.

Boletín de mayo, nº 35

Ikasketak alertak - Alertas estudios   |   Lana alertak - Alertas trabajo    |   Etxebizitza alertak - Alertas vivienda   |   FAQ nabarmendua - FAQ destacada   |   Bideotutoriala - Videotutorial   |   Nabarmenduak - Destacamos   |   Galdeiguzu - Pregúntanos

Ikasketen alertak

Bekak, epea zabalik dutenak
Ikerketa (beka eta dirulaguntzak)
Arte dramatikoa, musika, dantza eta kultur kudeaketaren modalitateetan diru-laguntzak eta bekak Bizkaiko Foru Aldundian 2018-05-29
Asparreneko Udalaren euskara ikasteko laguntzak 2018-05-31
Euskadiko Batxilergoko Sari Bereziak 2018-05-31
Luis Aranburu udal musika eskolan 2018/2019 ikasturterako izena emateko aldia irekitzea 2018-05-31
Beasaingo Udaleko gazte laguntzaileentzako bekak 2018-05-31
Vital Fundazioaren hizkuntza bekak 2018-06-22
Durangoko Udala: euskara ikastaroak egiteko diru-laguntzak 2018-07-13
2017/2018 ikasturtean euskara ikasteko bekak Bernedoko Udala 2018-09-17
Zuiako Udalaren 2017-18 ikasturtean ikasi eta prestatzeko joateko garraiorako diru-laguntzak 2018-12-15
Euskara ikasteko Zuiako Udalaren diru-laguntzak 2018-12-31
Gazte Sortzaileak beka 2018-07-01
Euskera ikasteko laguntzak Esteribar 2018-08-31

Alerta gehiago

Alertas Estudios

Becas con plazo abierto
Investigación (becas y ayudas)
Becas y ayudas en las modalidades de arte dramático, música, danza y gestión cultural en la Diputación Foral de Bizkaia 29-05-2018
Ayudas para estudio y aprendizaje de euskera del Ayuntamiento de Asparrena 31-05-2018
Premios extraordinarios de Bachillerato de Euskadi 31-05-2018
Inscripciones para la escuela de música municipal Luis Aramburu para el curso 2018/2019 31-05-2018
Becas a jóvenes cooperantes del Ayuntamiento de Beasain 31-05-2018
Becas de idiomas Fundación Vital 22-06-2018
Ayuntamiento de Durango: ayudas por la realización de cursos de euskera en el año 2018 13-07-2018
Becas para el estudio del euskera en el curso 2017/2018 Ayuntamiento de Bernedo 17-09-2018
Subvenciones para el transporte al estudio y formación curso 2017-18 del Ayuntamiento de Zuia 15-12-2018
Subvenciones para el estudio del euskera del Ayuntamiento de Zuia 31-12-2018
Beca Gazte Sortzaileak 01-07-2018
Ayudas para el estudio del euskera en Esteribar 31-08-2018

Más alertas

Lanaren alertak

Enplegu eskaintzak
Lan-poltsak
Bizkaiko Foru Aldudirako Gizarte-langileen 8 plaza 2018-05-28
Gizarte-langileen 7 plaza, Bizkaiko Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea-GUFE 2018-05-29
Erizainen 26 plaza, Bizkaiko Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea-GUFE 2018-05-29
2 lan eskaintza CIC Energigunen Miñaon 2018-05-31
Connecting Talent' egonaldien programa: Donostian proiektuak garatzeko eta berrikuntza sustatzeko helburuarekin talentua erakartzeko programa 2018-11-30
Gazteak Euskadira itzultzeko laguntzak

Alerta gehiago

Alertas Trabajo

Ofertas de empleo
Bolsas de trabajo
8 plazas de Trabajo Social de la Diputación Foral de Bizkaia 28-05-2018
7 plazas de Trabajador/a Social, Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia-IFAS 29-05-2018
26 plazas de Enfermero/a, Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia-IFAS 29-05-2018
2 ofertas de trabajo en CIC Energigune Miñano 31-05-2018
Programa de residencias 'Connecting Talent': Programa de atracción de talento para el desarrollo de proyectos e impulso a la innovación en San Sebastián 30-11-2018
Ayudas al retorno juvenil a Euskadi

Más alertas

Etxebizitzaren alertak

Oñatin gazteek etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak 2018-10-12
Etxebizitza librea alokatzeko aukera (ASAP programa)
Azken sustapenak, epeak, albisteak… Etxebiden
Etxebideko Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emateko eskarien altak, bajak, artxibatzeak, ukoak, zuzentzeak eta izapideak

Alertas Vivienda

Ayudas para el alquiler de vivienda para jóvenes en Oñati 12-10-2018
Opción de alquilar vivienda libre (Programa ASAP)
Últimas promociones, plazos, noticias… en Etxebide
Etxebide: inscripción, baja, denegación, renovación y subsanación en el Registro de Solicitantes de Vivienda

FAQ nabarmendua

FAQ destacada

Nola eman dezaket izena Lanbideren webguneko enplegu eskaintzetan?

(Gehiago irakurri)

FAQ gehiago lanei buruz


¿Cómo me puedo apuntar a las ofertas de empleo de la página de Lanbide?

(leer más)

Más FAQ sobre trabajo.

Bideotutorial nabarmendua

Videotutorial destacado

Enplegu anezkak

Lanzaderas de empleo

Nabarmenduak

Destacamos

Enplegu anezkak: laneratzeko bizitasun eta lankidetza.

Proaktibitatea, konfiantza, elkarrekiko laguntza, berritasuna, ilusioa, malgutasuna, norbere burua gainditzeko grina, lan-taldean aritzea, baikortasuna… Hauek dira enplegu anezkak sortzen dituzten pertsonek lagun dituzten balioak.

Baina, zer dira enplegu anezkak? Helburu berdina lortu nahi duten lanik gabeko pertsonen taldeak dira. Zein da helburu hau? Enplegua lortzea, norberaren edo besteren kontura.

Hemen dituzu beraien ezaugarrietako batzuk:
- Talde heterogeneoa: profil ezberdina duten eta lanik gabe dauden pertsonez osatua, era askotako heziketa ibilbideekin eta bestelako lan eremuetatik datozenak.
- Adimen emozionala, komunikazio dinamikak, elkarrizketa pertsonalen entrenamendua eta abarren inguruko heziketa bilera eta saioen bitartez konpetentzietan indartzea.
- Talde saioen koordinazioa coaching-ean aditua den pertsona batek lagunduta, baita banan-banako jarraipen bat eskaintzen duena ere.
- Enpresekin harreman zuzena, personal-arduradunekin bilerak… Azken finean enpresen beharrizanak eta lan-eskatzaileen profilak elkartu eta ikustaraztea da helburua.
- Izaera solidarioa: enplegu bilaketa taldekideekin batera egiten da, ez banan-banako modu batean. Elkarlaneko kultura sustatu egiten da, taldearen helburua taldekide guztiek enplegua aurkitzea da.
- Babes instituzionala: erakunde sustatzaileez gain, Euskadin Foru Aldundiek martxan ipintzen laguntzen dute eta udalek beraien garapenerako tokiak uzten dituzte.

Interesatutako pertsonek borondatez hartzen dute parte, inongo ordainik gabe eta zehaztutako epeetan, erakundeek bultzatzen duten deialdi publikoetara heldu behar dira.

Anezkek konpromiso gradu altu bat eskatzen dute, programaren iraupenean (bost hilabetekoa izaten da normalean) partaidetza eta asistentziari dagokionez. Denboraldi honetan heziketa eta lan saioak ezartzen dira. Denboraldi honen erdialdean lan merkaturatzea suertatzea ohikoa da, gainontzeko taldekideentzat aparteko indarra suertatzen delarik.

Euskadiko hiru lurraldeetan anezken esperientzia arrakastatsuak aurki ditzakegu, foru aldundiek sustatutakoak, beste erakundeekin batera. 2018ko urrian deialdi berriak aterako dituzte Araba eta Bizkaiko Aldundiek. http://www.lanzaderasdeempleo.es/


Lanzaderas de empleo: dinamismo y colaboración para la inserción laboral

Proactividad, confianza, ayuda mutua, novedad, ilusión, flexibilidad, afán de superación, trabajo en equipo, optimismo,… estos son algunos de los valores que acompañan a quienes conforman las lanzaderas de empleo.

Pero, ¿qué son las lanzaderas de empleo?, son agrupaciones de personas desempleadas que colaboran para la consecución de un fin común: conseguir empleo, ya sea por cuenta propia o ajena.

Estas son algunas de sus características:
- Equipo heterogéneo: compuesto por personas desempleadas de muy distintos perfiles, con variadas trayectorias formativas y provenientes de diferentes sectores laborales.
- Refuerzo de las competencias propias a través de reuniones y sesiones formativas sobre inteligencia emocional, dinámicas de comunicación, entrenamiento de entrevistas personales, etc.
- Coordinación de las sesiones grupales por parte de una persona experta en coaching, que también ofrece un seguimiento individualizado.
- Contactos directos con empresas, reuniones con responsables de personal,… se trata, en definitiva, de visibilizarse y conectar los perfiles demandantes de empleo con las necesidades de las empresas.
- Espíritu solidario: la búsqueda de empleo se realiza en grupo, no de forma individual. Se fomenta la cultura colaborativa, el objetivo del equipo es que la totalidad de sus integrantes encuentren un empleo.
- Apoyo institucional: además de las entidades promotoras, en Euskadi las diputaciones colaboran con la puesta en marcha y los ayuntamientos ceden espacios para su desarrollo.

Las personas interesadas participan de forma voluntaria y sin contraprestación, y, en los plazos señalados, han de acogerse a una convocatoria pública realizada por las entidades que la impulsan.

La lanzadera exige un alto grado de compromiso en cuanto a la participación y asistencia durante todo el periodo de duración, que suele ser de cinco meses; en ese periodo se establecen las sesiones formativas y de trabajo; es frecuente que hacia la mitad de este periodo se hayan producido incorporaciones al mercado laboral, lo que anima extraordinariamente al resto del grupo.

En los tres territorios vascos existen exitosas experiencias de lanzaderas, promovidas por las diputaciones, en colaboración con otras entidades. Será en octubre de 2018 cuando las Diputaciones de Álava y Bizkaia saquen nuevas convocatorias. http://www.lanzaderasdeempleo.es/

Galdeiguzu:

Pregúntanos:

GazteBizHitza Euskadiko gazteentzako online bidezko aholkularitza zerbitzua da, doakoa.

Bidaliguzu lana, hezkuntza eta etxebizitzari buruzko kontsulta gaztebizhitza@euskadi.eus postara edo 646 10 91 26 whatsappera.

Neurrira egokitutako arreta zuzena eskainiko dizugu. Zure zalantzak entzun eta epe laburrean erantzuna emateko konpromisoa dugu, baita aholkularitza prozesuari ekiteko, zuk zeuk erabakiko duzu noiz arte luzatu. 

GazteBizHitza ofrece un servicio gratuito de asesoramiento online para jóvenes de Euskadi.

Puedes hacernos llegar cualquier consulta sobre trabajo, educación y vivienda enviando un mail a gaztebizhitza@euskadi.eus o un whatsapp al 646 10 91 26.

Te ofrecemos una atención directa y personal. Nos comprometemos a escucharte y darte siempre una respuesta con la mayor brevedad posible, incluso a iniciar un proceso de asesoramiento, y serás tú quien decidas hasta qué momento precisas ese acompañamiento.

Telefono Whatsapp
Email Entrevista

Gure buletina jaso nahi duzu?

¿Quiéres recibir nuestro boletín?

 
Harpidetu! / ¡Suscríbete!
 


Jarrai gaitzazue gure kanaletan:

Síguenos en nuestros canales:

Kontsultatu:

Consulta sobre:

 
Ikasketak / Estudios
 


 
Lana / Trabajo
 


 
Etxebizitza / Vivienda
 

Buletin hau jaso nahi ez baduzu, jo helbide honetara.

Si no quieres recibir este boletín, accede a esta dirección.