Email hau ezin baduzu ondo ikusi, jo helbide honetara.

Si no puedes ver correctamente este correo, accede a esta dirección.

Logotipo Gazteaukera. Euskadiko gazteentzako ataria. Portal de la Juventud de Euskadi Logotipo euskadi.eus. Euskal Administrazioen ataria. Portal de las Administraciones Vascas

Ekainako buletina, 36 Zk.

Boletín de junio, nº 36

Ikasketak alertak - Alertas estudios   |   Lana alertak - Alertas trabajo    |   Etxebizitza alertak - Alertas vivienda   |   FAQ nabarmendua - FAQ destacada   |   Bideotutoriala - Videotutorial   |   Nabarmenduak - Destacamos   |   Galdeiguzu - Pregúntanos

Ikasketen alertak

Bekak, epea zabalik dutenak
Ikerketa (beka eta dirulaguntzak)
#DiscoverEU: Interrail txartelak dohainik 18 urte dituzten gazte europarrentzat 2018-6-26
Madrilgo Residencia de Estudiantes-en bizitzeko bekak graduondoko ikasle, artista eta sortzaile gazteentzat 2018-06-29
BBK ikerketa bekak - BIOCRUCES 18 2018-07-02
Garapenerako lankidetzaren arloan profesionalen espezializaziorako 4 beka 2018-07-06
Poloniako Wroclaw hirian egonaldi artistikoak egiteko 2 sortzaile aukeratzeko deialdia 2018-07-10
Gazte Sortegiak. Sormen laborategia - Gasteizen 2018-09-24
Uda ikastaroak: Euskal Herriko Unibertsitatea 2018-12-21
Gazte Sortzaileak beka 2018-07-01
Euskera ikasteko laguntzak Esteribar 2018-08-31

Alerta gehiago

Alertas Estudios

Becas con plazo abierto
Investigación (becas y ayudas)
#DiscoverEU: Billetes interrrail gratis para jóvenes europeos/as de 18 años 26-06-2018
Becas para residir en la Residencia de Estudiantes de Madrid para jóvenes estudiantes de postgrado, artistas y creadores/as 29-06-2018
Becas investigación BBK-BIOCRUCES 18 02-07-2018
Becas de especialización y formación de profesionales en el área de Cooperación para el Desarrollo 06-07-2018
Selección de 2 creadores/as para llevar a cabo residencias artísticas en Wroclaw, Polonia 10-07-2018
Gazte Sortegiak. Laboratorio de creación - Vitoria-Gasteiz 24-09-2018
Cursos de verano: Universidad del País Vasco 21-12-2018
Beca Gazte Sortzaileak 01-07-2018
Ayudas para el estudio del euskera en Esteribar 31-08-2018

Más alertas

Lanaren alertak

Enplegu eskaintzak
Lan-poltsak
Lan-poltsa: arkitekto teknikoa: Bilboko Udala 2018-06-22
Bulego Teknikoko erdi-mailako teknikari - lantaldeko koordinatzaile plaza Balmasedako Udalean 2018-07-02
Hondakin teknikari plaza Sakanako Mankomunitatean 2018-07-08
Plazak Bilboko Udalean 2018-07-12
Kutxabank Talent: lanpostuak Kutxabanken 2018-09-30
Connecting Talent' egonaldien programa: Donostian proiektuak garatzeko eta berrikuntza sustatzeko helburuarekin talentua erakartzeko programa 2018-11-30
Gazteak Euskadira itzultzeko laguntzak

Alerta gehiago

Alertas Trabajo

Ofertas de empleo
Bolsas de trabajo
Bolsa de empleo: arquitecto/a téncico/a: Ayuntamiento de Bilbao 22-06-2018
Plaza de técnico/a medio/a de oficina técnica - coordinador/a de Brigada en el Ayuntamiento de Balmaseda 02-07-2018
Plaza de técnico/a de residuos en la Mancomunidad de la Sakana 08-07-2018
Plazas en el Ayuntamiento de Bilbao 12-07-2018
Kutxabank Talent: puestos de trabajo en Kutxabank 30-09-2018
Programa de residencias 'Connecting Talent': Programa de atracción de talento para el desarrollo de proyectos e impulso a la innovación en San Sebastián 30-11-2018
Ayudas al retorno juvenil a Euskadi

Más alertas

Etxebizitzaren alertak

Oñatin gazteek etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak 2018-10-12
Etxebizitza librea alokatzeko aukera (ASAP programa)
Azpeitiko herrian etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak 2018-10-15
Etxebideko Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emateko eskarien altak, bajak, artxibatzeak, ukoak, zuzentzeak eta izapideak

Alertas Vivienda

Ayudas para el alquiler de vivienda para jóvenes en Oñati 12-10-2018
Opción de alquilar vivienda libre (Programa ASAP)
Ayudas para el alquiler en el municipio de Azpeitia 15-10-2018
Etxebide: inscripción, baja, denegación, renovación y subsanación en el Registro de Solicitantes de Vivienda

FAQ nabarmendua

FAQ destacada

Zein eratako lan-kontratuak daude? Bakoitzaren baldintzen berri non informa naiteke?

(Gehiago irakurri)

FAQ gehiago lanei buruz


¿Qué modalidades de contrato hay? ¿dónde me pueden informar sobre las condiciones?

(leer más)

Más FAQ sobre trabajo.

Bideotutorial nabarmendua

Videotutorial destacado

Lana bilatzeko zenbait pauso

Claves para encontrar trabajo

Nabarmenduak

Destacamos

LAN KONTRATU MOTA EZBERDINAK EZAGUTU

Lan bat eskaintzen badizute, edota lan elkarrizketa bat egiteko deitzen badizute, eskaintzen dizuten lan kontratu mota ezagutu behar duzu. Ez da berdina mugagabeko kontratu bat edo hiru hilabeteko plaza huts bat. Post honetan azalpen orokor batzuk eskaini nahi dizkizugu.

Lan kontratua, langilearen eta enpresaren arteko akordioa da. Bertan betebehar eta eskubideak arautu eta aurrera eraman beharreko jarduera eta zereginak zehazten dira. Hala nola, ordainsaria, ordutegia, lanaldia, oporrak, probaldia eta kontratuaren iraupena.

Lan kontratuetan lau eredu aurkitu ditzakegu:
- Mugagabeko lan-kontratua: iraupen mugarik ez duen kontratua da, lanaldi osokoa edo partzialekoa izan daiteke, edo aldizkako zerbitzu finkoak ematekoak.
- Aldi baterako kontratua: denboraldi jakin baterako ezartzen da. Lanaldi osokoa edo partzialekoa izan daiteke.
- Praktiketako kontratua: burututako ikasketei dagozkien praktika profesionalak izateko. Iraupena 6 hilabete eta bi urte bitartekoa izan daiteke. Luzapenak egon daitezke.
- Prestakuntza eta ikaskuntzarako kontratua: 16 eta 25 urte bitarteko gazteen laneratzea laguntzeko kontratua. Heziketa jarduerarekin ikas-ekinezko erregimenean. Urte bateko gutxieneko luzapena du eta gehienez, hiru urtekoa.

Gainontzeko izendapenak hurrengoetan kokatu ditzakegu; aldi baterako kontratuaren barruan, adibidez, hurrengoak aurkitu ditzakegu: obra edo zerbitzu kontratua (obrak irauten duen denbora irauten du, 6 hilabete gehienez), ekoizpen gorabeherengatiko behin-behineko kontratua (lan pilaketa, gehiegizko eskaera eta antzeko egoerei erantzuna emateko) eta bitartekotasun kontratua (hautatze prozesu bat indarrean dagoen bitartean ordezkapenak egiteko edo lanpostu bat betetzeko).

Ziur Lehen Enplegu Gaztea-Lehen Aukera programa entzuna izango duzula. Aldibaterako kontratua da. Nori dago zuzenduta? 30 urte baino gutxiagoko gazteei, lan esperientziarik ez dutenak, edo, izatekotan, hiru hilabete baino gutxiagokoa dena. Kontratu honek enpresa txiki eta ertainek eta autonomoak diren pertsonek kontratazio berriak egitea bultzatzen du, diru-sariak eskuratu baititzakete.

Pasa den urtean Gazteen Euskal Behatokiak gazteriari buruz egindako ikerketak Euskadiko kontratazio ezaugarriei buruzko informazioa eman zuen:
- Gazte soldatapekoen % 57k aldi baterako kontratua dute. Euskadiko soldatapeko guztiak hartuta, % 24 dira aldi baterako kontratua dutenak. Zertxobait handiagoa da behin-behinekotasun tasa gizon gazteen artean emakume gazteen artean baino.
- Lanaldi partzialeko enplegu-tasak astean 30 ordutik beherako lanaldia duten gazte landunen ehunekoa adierazten du. Gora egin du tasa horrek, bereziki emakumeen artean (% 37,5, gizonezkoen %24ren aurrean).


CONOCE LOS TIPOS DE CONTRATOS LABORALES

Si te ofrecen un trabajo o te llaman para hacer una entrevista, debes conocer qué tipo de contrato te ofrecen; no es lo mismo un contrato indefinido que cubrir una vacante de tres meses. En este post te ofrecemos unas aclaraciones generales.

Un contrato de trabajo es un acuerdo entre la persona trabajadora y la empresa, regula las obligaciones y derechos, y determina qué actividad y tareas se van a realizar, la remuneración, el horario, la jornada, las vacaciones, el periodo de prueba y la duración del contrato.

Hay cuatro grandes modalidades de contratos laborales:
- Contrato indefinido: es un contrato sin límite de duración, puede ser de jornada completa o parcial, o para prestar servicios fijos discontinuos.
- Contrato temporal: se establece por un periodo de tiempo determinado y puede ser a jornada completa o parcial.
- Contrato en prácticas: para obtener una práctica profesional adecuada al nivel de estudios cursados. La duración va de 6 meses a dos años, si bien admite prórrogas.
- Contrato para la formación y el aprendizaje: para favorecer la inserción laboral de jóvenes entre 16 y 25 años, en régimen de alternancia con una actividad formativa. Tiene una duración mínima de un año y máxima de tres.

El resto de denominaciones se encuadran dentro de esas; así, por ejemplo dentro del contrato temporal se encuentra: el contrato por obra o servicio (dura el tiempo que dure la obra, con un máximo de 6 meses), el contrato eventual por circunstancias de la producción (para atender acumulación de tareas, excesos de pedidos y situaciones similares) y el contrato de interinidad (para sustituciones o cubrir un puesto durante el proceso de selección).

Quizás hayas oído hablar del Primer Empleo Joven: se trata de un contrato temporal, que permite la contratación de personas desempleadas menores de 30 años que no tengan experiencia laboral o, en caso de tenerla, que sea inferior a tres meses. Este contrato favorece las nuevas contrataciones por parte de PYMES y personas autónomas, ya que estas pueden acceder a ciertas bonificaciones.

El estudio realizado el año pasado por el Observatorio Vasco de la Juventud sobre la situación de la juventud ofrece informaciones sobre las características de la contratación en Euskadi:
- La temporalidad en el empleo afecta al 57% de la juventud asalariada, frente al 24 % del conjunto de la población asalariada de Euskadi. Los hombres presentan una tasa de temporalidad algo mayor que la de las mujeres.
- El trabajo a tiempo parcial (por debajo de 30 horas semanales) ha crecido exponencialmente en los últimos años entre las personas jóvenes, sobre todo entre las mujeres (37,5 % frente al 24% de los hombres).

Galdeiguzu:

Pregúntanos:

GazteBizHitza Euskadiko gazteentzako online bidezko aholkularitza zerbitzua da, doakoa.

Bidaliguzu lana, hezkuntza eta etxebizitzari buruzko kontsulta gaztebizhitza@euskadi.eus postara edo 646 10 91 26 whatsappera.

Neurrira egokitutako arreta zuzena eskainiko dizugu. Zure zalantzak entzun eta epe laburrean erantzuna emateko konpromisoa dugu, baita aholkularitza prozesuari ekiteko, zuk zeuk erabakiko duzu noiz arte luzatu. 

GazteBizHitza ofrece un servicio gratuito de asesoramiento online para jóvenes de Euskadi.

Puedes hacernos llegar cualquier consulta sobre trabajo, educación y vivienda enviando un mail a gaztebizhitza@euskadi.eus o un whatsapp al 646 10 91 26.

Te ofrecemos una atención directa y personal. Nos comprometemos a escucharte y darte siempre una respuesta con la mayor brevedad posible, incluso a iniciar un proceso de asesoramiento, y serás tú quien decidas hasta qué momento precisas ese acompañamiento.

Telefono Whatsapp
Email Entrevista

Gure buletina jaso nahi duzu?

¿Quiéres recibir nuestro boletín?

 
Harpidetu! / ¡Suscríbete!
 


Jarrai gaitzazue gure kanaletan:

Síguenos en nuestros canales:

Kontsultatu:

Consulta sobre:

 
Ikasketak / Estudios
 


 
Lana / Trabajo
 


 
Etxebizitza / Vivienda
 

Buletin hau jaso nahi ez baduzu, jo helbide honetara.

Si no quieres recibir este boletín, accede a esta dirección.