Email hau ezin baduzu ondo ikusi, jo helbide honetara.

Si no puedes ver correctamente este correo, accede a esta dirección.

Logotipo Gazteaukera. Euskadiko gazteentzako ataria. Portal de la Juventud de Euskadi Logotipo euskadi.eus. Euskal Administrazioen ataria. Portal de las Administraciones Vascas

Uztailako buletina, 37 Zk.

Boletín de julio, nº 37

Ikasketak alertak - Alertas estudios   |   Lana alertak - Alertas trabajo    |   Etxebizitza alertak - Alertas vivienda   |   FAQ nabarmendua - FAQ destacada   |   Bideotutoriala - Videotutorial   |   Nabarmenduak - Destacamos   |   Galdeiguzu - Pregúntanos

Ikasketen alertak

Bekak, epea zabalik dutenak
Ikerketa (beka eta dirulaguntzak)
"Hirigintza eta Lurralde Ikasketak XLIV Ikastaroa (2018-2019)" egiteko matrikula-gastuak ordaintzeko 5 beka unibertsitate-tituludunentzat 2018-08-19
Emakumeen aurkako Indarkerian Esku Hartzeari buruzko Masterra egiteko diru-laguntzak (Emakunde) 2018-09-20
Euskara ikasteko diru-laguntzak Tolosako Udalean 2018-09-30
Desgaitasuna duten ikasleentzako Prevent bekak (Goi mailako Lanbide Heziketa eta Unibertsitatea) 2018-10-08
Euskara ikasteko diru-laguntzak Zumaiako Udalean 2018-10-15
Euskara ikasteko Aramaioko Udalaren dirulaguntzak 2018-10-29
International Connecting Talent Beken Programa 2018 2018-12-31
Euskera ikasteko laguntzak Esteribar 2018-08-31

Alerta gehiago

Alertas Estudios

Becas con plazo abierto
Investigación (becas y ayudas)
5 becas destinadas a sufragar los gastos de matrícula "XLIV Curso de Urbanismo y Estudios Territoriales (2018-2019)" para titulados/as universitarios/as 19-08-2018
Ayudas para la realización del Máster Universitario Oficial en Intervención en Violencia contra las Mujeres (Emakunde) 20-09-2018
Subvenciones para el aprendizaje de euskera en el Ayuntamiento de Tolosa 30-09-2018
Becas Prevent para estudiantes con discapacidad (Formación Profesional de grado superior y Universidad) 08-10-2018
Ayudas para el aprendizaje de euskera en el Ayuntamiento de Zumaia 15-10-2018
Subvenciones para estudiar euskera en el Ayuntamiento de Aramaio 29-10-2018
Becas International Connecting Talent 2018 31-12-2018
Ayudas para el estudio del euskera en Esteribar 31-08-2018

Más alertas

Lanaren alertak

Enplegu eskaintzak
Lan-poltsak
Turismo, Merkataritza eta Ostalaritza Departamenturako maila ertaineko teknikariaren plaza 1 Orioko Udalean 2018-08-14
Orioko kanpineko zuzendari plaza 1 2018-08-14
Gizarte langile plaza Zestoako Udalean 2018-08-16
Alegría-Dulantziko Udalaren lorezaintza, garbiketa eta mantentzeko peoien lan poltsa 2018-08-20
Biola irakaslea Musikenen 2018-09-18
Connecting Talent' egonaldien programa: Donostian proiektuak garatzeko eta berrikuntza sustatzeko helburuarekin talentua erakartzeko programa 2018-11-30
Gazteak Euskadira itzultzeko laguntzak

Alerta gehiago

Alertas Trabajo

Ofertas de empleo
Bolsas de trabajo
1 plaza de técnico/a medio/a del Departamento de Turismo, Comercio y Hostelería del Ayuntamiento de Orio 14-08-2018
1 plaza de director/a del camping de Orio 14-08-2018
Plaza de trabajador/a social en el Ayuntamiento de Zestoa 16-08-2018
Bolsa de trabajo de peonas/es de jardinería, limpieza y mantenimiento del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi 20-08-2018
Profesor/a de viola en Musikene 18-09-2018
Programa de residencias 'Connecting Talent': Programa de atracción de talento para el desarrollo de proyectos e impulso a la innovación en San Sebastián 30-11-2018
Ayudas al retorno juvenil a Euskadi

Más alertas

Etxebizitzaren alertak

Oñatin gazteek etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak 2018-10-12
Etxebizitza librea alokatzeko aukera (ASAP programa)
Azpeitiko herrian etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak 2018-10-15
Etxebideko Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emateko eskarien altak, bajak, artxibatzeak, ukoak, zuzentzeak eta izapideak

Alertas Vivienda

Ayudas para el alquiler de vivienda para jóvenes en Oñati 12-10-2018
Opción de alquilar vivienda libre (Programa ASAP)
Ayudas para el alquiler en el municipio de Azpeitia 15-10-2018
Etxebide: inscripción, baja, denegación, renovación y subsanación en el Registro de Solicitantes de Vivienda

FAQ nabarmendua

FAQ destacada

Alokaturiko etxebizitza bat partekatzen dugu. Pisukide batek alde egiten badu, nork ordaindu behar du bere partea?

(Gehiago irakurri)

FAQ gehiago etxebizitzari buruz


Vivimos en un piso compartido. Si una persona se va, ¿quién paga su parte?

(leer más)

Más FAQ sobre vivienda.

Bideotutorial nabarmendua

Videotutorial destacado

Nola lortu giro ona partekatutako pisuan

Cómo convivir de buen rollo en un piso compartido

Nabarmenduak

Destacamos

IKASLE ETXEBIZITZA BAT ALOKATZEA

Udaraz gozatzeak ez digu galarazten iraila aldaketaz beteta etorri daitekeela gogoratzea. Baliteke ziklo berri bati hasiera ematea: Batxilergoa amaitu eta unibertsitatean hastea, eta gainera gurea ez den udalerri batean! Edota partekatutako pisu batera bizitzera joatea lehenengo urtea ikasle egoitzan eman ondoren.
Pisu partekatu batean bizitzea aukeratu baduzu, hona hemen baliagarria izan daitekeen informazioa.

Nondik hasiko naiz?
Euskadiko Unibertsitateko campus guztietan (Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa) Ostatu programa aurkitu dezakegu. Ostatu etxebizitza edo logelak alokatzearen inguruan lagungarria izan dakigukeen UPV/EHUren zerbitzua da.
Beste aukera bat Interneten, aldizkarietan edo tokiko egunkarietan bilatzea izan daiteke. Edota foroetan sartzea ere. Hala nola, unibertsitatea.net. Iragarkiak atalean begiratu. Hemen pisua bilatzen duten jendearen iragarkiak aurkitu ditzakezu, pisua partekatzeko pisukide bila dabilen jendea, etab.

Pisua bakarrik edo partekaturik?
Erabakia aldagaiak izan daitezkeen zenbait faktoreen baitan egon daiteke (ekonomikoak, logistikoak, pertsonalak, lan-faktoreak…). Pisua partekatzea erabakitzen baduzue, hementxe dituzue zenbait aholku eta gomendio giro onean egiteko.

Errentaria, alokatzailea, kontratua…
Pisua aurkitu dugu, unibertsitatetik gertu, jende gehiagorekin edo banaka… Baina egunerokotasuna antolatu baino lehenago, lagunekin egingo ditugun afari horietan pentsatzen hasi baino lehenago, egin beharrekoa den zerbait dago: kontratua egitea. Ez ikaratu! Oso formala eta serioa dirudi, baina nahi izanez gero, Bizilagun zerbitzura jo dezakegu. Eusko Jaurlaritzako zerbitzu honek eredu estandarrak diren alokairu kontratuak jartzen ditu gure eskura.
Gomendagarria da idatzizko kontratu bat gauzatzea, Hiri-errentamenduen Legeak onartzen dituen klausulak itunduz. Ahozko kontratua bada ere, Hiri-errentamenduen Legea ezartzen da.
Pisuaren alokairua aitortu behar badugu eta pisua alokatzen digun pertsonak eskudirutan ordaintzea eskatzen badigu, ez dago inongo arazorik hileko kuotaren ordainagiria ematen badigu.
Pisuaren gastua aitortu edo ez, lurralde historikoen Ogasun bakoitzean zerga-sistema ezberdina dute (Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa).

Eta zeintzuk dira alokairuaren prezioari erantsitako gastuak?
Ohikoa da, baita beharrezkoa ere zenbait autonomia-erkidegotan fidantza, bat jartzea; higiezinen agentziaren ordainsariak, zenbait kasutan; bankuak eskatzen duen abala; etab. Eta ohikoak diren gastuak: argindarra, ura, gasa…

Euskadin, alokairuaren kontratua aurkeztearekin batera, Bizilagun zerbitzuan hilabete bateko fidantza jartzea beharrezkoa da.

Edozein zalantza baduzue alokairuaren, kontratu moten, eta abarren inguruan, GazteBizHitzara bideratu zuen galderak!


ALQUILAR UNA VIVIENDA DE ESTUDIANTES

Disfrutar del verano no impide recordar que el mes de septiembre puede venir cargado de cambios, quizás nos toque estrenar un nuevo ciclo: terminar el Bachillerato y empezar en la universidad, ¡y además en un municipio distinto al nuestro! O empezar a vivir en un piso compartido después de realizar el primer curso en una residencia de estudiantes.
Si hemos elegido compartir piso, aquí van unas cuantas informaciones útiles.

¿Por dónde empiezo?
En todos los campus de la Universidad del País Vasco (Araba, Bizkaia y Gipuzkoa) existe el programa Ostatu, un servicio de la UPV/EHU que nos puede ser de ayuda a la hora de informarnos de alquiler de pisos o habitaciones donde alojarse.
Otra posibilidad es buscar en internet, revistas o periódicos locales… O también entrar en foros, por ejemplo en el de unibertsitatea.net y mirar en la sección de Noticias. Aquí se pueden encontrar anuncios de gente que busca piso, gente que busca a alguien para compartir piso…

¿Piso en solitario o piso compartido?
La decisión puede depender de múltiples factores (económico, logístico, personal, laboral…). Si decidimos compartir piso, aquí tenéis unas cuantas indicaciones o recomendaciones para hacerlo de buen rollo.

Persona que arrenda, arrendataria, el contrato…
Ya hemos encontrado el piso, cerca de la universidad, con más gente o en solitario…, pero antes de organizar el día a día y preparar esa cena con las amigas y amigos, hay una gestión ineludible: hacer el contrato. No hay que asustarse, suena muy formal, pero podemos acudir a Bizilagun, el servicio público del Gobierno Vasco que pone a disposición unos modelos estandarizados de contratos de alquiler.
Lo aconsejable es formalizar un contrato escrito, pactando las cláusulas que permita la Ley de Arrendamiento Urbano. Si el contrato es verbal, se aplica estrictamente la Ley de Arrendamiento Urbano.
Si vamos a declarar el gasto del alquiler del piso y la persona arrendadora nos pide pagar en metálico, no hay problema mientras nos extienda un justificante del pago de la mensualidad.
Sobre declarar el gasto del piso o no, existe una diferente fiscalidad en cada Hacienda del Territorio Histórico (Araba, Bizkaia y Gipuzkoa).

¿Y cuáles son los gastos añadidos al precio del alquiler?
Es frecuente, incluso obligatorio en algunas comunidades autónomas, depositar una fianza; los honorarios de la agencia inmobiliaria, en su caso; el aval requerido por la entidad bancaria; etc. Y los gastos habituales en el piso: luz, agua, gas, electricidad…

En Euskadi, junto a la presentación del contrato de alquiler, es obligatorio depositar una fianza por el valor de una mensualidad en el plazo de un mes en el Servicio Bizilagun.

Si tenéis cualquier duda sobre el alquiler, tipos de contrato… podéis dirigir vuestras consultas a GazteBizHitza.

Galdeiguzu:

Pregúntanos:

GazteBizHitza Euskadiko gazteentzako online bidezko aholkularitza zerbitzua da, doakoa.

Bidaliguzu lana, hezkuntza eta etxebizitzari buruzko kontsulta gaztebizhitza@euskadi.eus postara edo 646 10 91 26 whatsappera.

Neurrira egokitutako arreta zuzena eskainiko dizugu. Zure zalantzak entzun eta epe laburrean erantzuna emateko konpromisoa dugu, baita aholkularitza prozesuari ekiteko, zuk zeuk erabakiko duzu noiz arte luzatu. 

GazteBizHitza ofrece un servicio gratuito de asesoramiento online para jóvenes de Euskadi.

Puedes hacernos llegar cualquier consulta sobre trabajo, educación y vivienda enviando un mail a gaztebizhitza@euskadi.eus o un whatsapp al 646 10 91 26.

Te ofrecemos una atención directa y personal. Nos comprometemos a escucharte y darte siempre una respuesta con la mayor brevedad posible, incluso a iniciar un proceso de asesoramiento, y serás tú quien decidas hasta qué momento precisas ese acompañamiento.

Telefono Whatsapp
Email Entrevista

Gure buletina jaso nahi duzu?

¿Quiéres recibir nuestro boletín?

 
Harpidetu! / ¡Suscríbete!
 


Jarrai gaitzazue gure kanaletan:

Síguenos en nuestros canales:

Kontsultatu:

Consulta sobre:

 
Ikasketak / Estudios
 


 
Lana / Trabajo
 


 
Etxebizitza / Vivienda
 

Buletin hau jaso nahi ez baduzu, jo helbide honetara.

Si no quieres recibir este boletín, accede a esta dirección.