Gazte.doc - Gazteen Euskal Behatokiaren buletin elektronikoa - Observatorio Vasco de la Juventud

Argitalpen-data: 

  Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Verano 2023ko uda  
 

Azken berriak | Últimas novedades

Txostena: Gazteak eta sare sozialak. Euskadiko gazteen ohiturak eta portaerak 2022an

Txostena: Gazteak eta sare sozialak. Euskadiko gazteen ohiturak eta portaerak 2022an

Txostena

Instagram da Euskadiko gazteek egunero gehien erabiltzen duten sare soziala, eta TikTok da gehien hazi dena.  

Informe: Juventud y redes sociales. Hábitos y comportamientos de la juventud de Euskadi en 2022

Informe

Instagram es la red social más utilizada a diario por la juventud de Euskadi y TikTok la que más ha crecido. 

Agenda 2030 eta Garapen Jasangarrirako Helburuen inguruko ikastaroa

Ikastaroa Bilbon, urriaren 4an, 11an eta 18an eta Donostian urriaren 23an, 30ean eta azaroaren 6an emango da. 

Curso sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El curso se impartirá en Bilbao los días 4, 11 y 18 de octubre y en Donostia los días 23, 30 de octubre y 6 de noviembre. 

 

Laburrak | Breves

Mugikortasun eta elkartrukerako jarduerak garatzeko diru-laguntzak

Euskadiko 16 eta 29 urte bitarteko gazteen langabezia-tasa %12,3ra jaitsi da 2023ko bigarren hiruhilekoan. Gazteen langabezia-tasa % 7,2 txikiagoa zen 2022an Espainiako gazteen artean baino.

La tasa de paro de la juventud vasca de 16 a 29 años en el segundo trimestre de 2023 desciende al 12,3%La tasa de paro de la juventud vasca en 2022 era 7,2 % menor a la registrada entre la juventud de España.

Udan nabarmendutako artikuluakaniztasuna berdintasun-tratua eskatzen duen aberastasuna da; familia barruko sexu-abusuen biktimen testigantzaren balorazio judizialean enpatiaz entzutea; genero disforia duten adingabeak.

Artículos destacados de verano: la diversidad, una riqueza que exige un trato de igualdad; escucha empática en la valoración judicial del testimonio de víctimas de abuso sexual intrafamiliar; menores con disforia de género.

Di-da kanala

Di-da kanala gazteen intereseko gaiei, 2030 Agendari eta jasangarritasunari buruzko 30 segunduko albiste-kanala da.

Di-da es el canal de noticias en 30 segundos sobre temas de interés joven, Agenda 2030 y sostenibilidad.

biztanleriaren batez besteko adina

Euskadin biztanleriaren batez besteko adina 45,7 urtekoa da eta 15 eta 29 urte bitarteko gazteak biztanleria osoaren % 14,2 dira.

En Euskadi la edad media de la población es de 45,7 años y la juventud de 15 a 29 años supone el 14,2 % del total poblacional.

Astialdi Hezigarria Sustatzeko 2030 Euskal Estrategia

Astialdi Hezigarria Sustatzeko 2030 Euskal Estrategia.

Estrategia Vasca 2030 para el Impulso de la Educación en el Tiempo Libre.

2023ko dokumentuak online

GEBren Dokumentazio Zentroan udan bildutako artikuluak eta dokumentuak on line.

Selección de documentos on line recopilados en el Centro de Documentación del OVJ en verano de 2023.

2023ko udako liburuak

Behatokiko dokumentazio zentroan 2023ko udan gehitutako liburuak. Liburu hauek kontsultan edo maileguan har ditzakezue gure zentroan edo eskatu liburutegien arteko maileguan zuen liburutegian.

Selección de libros incorporados en verano de 2023 al fondo del Centro de Documentación del OVJ. Los podéis consultar y tomar en préstamo en nuestro centro o solicitarlos en préstamo interbibliotecario desde vuestra biblioteca.

 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
Gazteen Euskal Behatokiaren logoa

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako LEHENDAKARITZAko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Nafarroa kalea, 2 - 01007 Vitoria-Gazteiz) edo gaztebehatokia@euskadi.eus.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, PRESIDENCIA, Dirección de Servicios (Calle Nafarroa, 2 - 01007 Vitoria-Gasteiz) o gaztebehatokia@euskadi.eus