Gazte.doc - Gazteen Euskal Behatoriaren buletin elektronikoa - Observatorio Vasco de la Juventud

Argitalpen-data: 

Gaztedoc buletina
  Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Abril 2024ko apirila  
 

Azken berriak | Novedades

 

Ikastaroa: Nola landu dezakegu hezkidetza gaur egungo testuinguruan?

Ikastaroa: Suizidioaren prebentzioa: Gatekeeper 1. mailako programa

Ikastaroa hiru hiriburuetan egingo dugu; Gasteizen maiatzaren 21ean eta 28an, Bilbon maiatzaren 22an eta 29an eta Donostian maiatzaren 23an eta 30ean. Izena emateko epea maiatzaren 2tik 10era izango da. Informazio gehiago.

Curso: Prevención del suicidio: Programa Gatekeeper Nivel1 

El curso se impartirá en las tres capitales: en Vitoria-Gasteiz los días 21 y 28 de mayo, el 22 y 29 de mayo en Bilbao y el 23 y 30 de mayo en Donostia-San Sebastián. El plazo de inscripción será del 2 al 10 de mayoMäs información.

 
Txostena. Gazteen argazkiak 26

Txostena: 'Gazteen argazkiak 26'

Txosten berri honek Euskadiko 18 eta 29 urte bitarteko gazteek beren egoera pertsonalari, bizi diren herri edo auzoari, Euskadiren eta Espainiaren egoerari eta haien balio eta jarrera politikoei buruz dituzten iritziak eta jarrerak jasotzen ditu.

Informe: 'Retratos de juventud 26'

Este nuevo informe recoge las opiniones y las actitudes de la juventud de Euskadi de 18 a 29 años sobre su situación personal, la del pueblo donde reside, la valoración de la situación de Euskadi, de España y sobre sus valores y actitudes políticas.  

Txostena. Gazteak eta aisialdia 2023an

Txostena: 'Gazteak eta aisialdia'

Kirol, irakurketa eta musikari lotutako Euskadiko gazteen ohiturak eta zaletasunak 2023an.

Informe: 'Juventud y ocio'

Hábitos y aficiones de la juventud de Euskadi en relación al deporte, la lectura y la música en 2023

Alexander Muela eta Jon García-Ormaza

Suizidioaren prebentzioa: Gatekeeper 1. mailako programa

Alexander Muela eta Jon García-Ormaza, ikastaroa emateaz arduratzen diren pertsonei elkarrizketa.

Prevención del suicidio: Programa Gatekeeper Nivel1

Entrevista a Alexander Muela y Jon García-Ormaza, personas encargadas de impartir el curso. 

 

Laburrak | Breves

Ikerketak eta argitalpenak 2023an

Irakurketa gida. Suizidioaren prebentzioa: Gatekeeper 1. mailako programa.

Guía de lecturaPrevención del suicidio: Programa Gatekeeper Nivel1.

Ikerketak eta argitalpenak 2023an

Gazteak eta sare sozialak. Euskadiko gazteen erabilera-ohiturak 2023an txostenaren emaitzek adierazten dute egunero hiru sare sozial edo gehiago erabiltzen dituzten gazteen ehunekoa handitu dela.

Los resultados del informe Juventud y redes sociales. Hábitos de uso de la juventud de Euskadi en 2023 muestran que ha aumentado el porcentaje de jóvenes que dicen utilizar tres o más redes sociales a diario.  

Raúl Marcos Estrada eta Miren Lopez de Arregi Lakuntza

Raúl Marcos Estrada eta Miren Lopez de Arregi Lakuntzari egindako elkarrizketa, pornografia eta hezkuntza: arazo global baterako gerturatze integralaren inguruko ikastaroaren harira.

Entrevista a Raúl Marcos Estrada y Miren Lopez de Arregi Lakuntza con motivo del curso sobre pornografía y educación: un abordaje integral para un problema global.

Euskadiko 16 eta 29 urte bitarteko gazteen okupazio-tasa % 44,5era igo da eta langabezia-tasa % 10,8ra jaitsi da 2023ko laugarren hiruhilekoan.

Gazteen Euskal Behatokiak GaztePaneleko kide izatera animatzen zaitu.

El Observatorio Vasco de la Juventud te anima a formar parte del GaztePanel.

Emantzipa programa

GEBren Dokumentazio Zentroan otsailean eta martxoan bildutako artikuluak eta dokumentuak on line.

Selección de artículos y documentos on line recopilados en el Centro de Documentación del OVJ en febrero y marzo de 2024.

Buru-nahamenduak eta portaera-nahasmenduak ospitalizazioen laugarren arrazoi nagusia izan ziren 15-29 urteko gazteen artean 2021ean.

Euskadiko emakume gazteek gizon gazteek baino neurri handiagoan parte hartzen dute etxeko lanetan eta zaintza lanetan.

Las mujeres jóvenes de Euskadi participan más que los hombres jóvenes en las tareas domésticas y de cuidado.

Martxoan katalogora gehitutako liburuak

Gazteen Euskal Behatokiko dokumentazio zentroko 2024ko otsailean eta martxoan katalogora gehitutako liburuak.

Selección de libros incorporados al fondo del Centro de Documentación del OVJ en febrero y marzo de 2024.

Sexu-jazarpena

Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko lau emakumetik batek dio noizbait sexu-jazarpena jasan duela sare sozialetan (% 23,8).

Una de cada cuatro mujeres de 15 a 29 años dice haber sufrido alguna vez acoso sexual en las redes sociales (23,8 %).

Sexu-jazarpena

Soldatapeko gazteen artean, genero soldata-arrakala ia 200 eurokoa da hilean.

La brecha salarial de género en la juventud asalariada es de casi 200 euros al mes.

sexu transmiziozko infekzioen kasu berriak

Euskadiko gazteen artean igo dira sexu transmiziozko infekzioen kasu berriak

Aumentan los casos de infecciones de transmisión sexual entre la juventud de Euskadi.

 Estatistikak
Argitalpenak
Zure iritzia
Dokumentazio zentroa
Prestakuntza
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako LEHENDAKARITZAko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Nafarroa kalea, 2 - 01007 Vitoria-Gazteiz) edo gaztebehatokia@euskadi.eus helbidean. 

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, PRESIDENCIA, Dirección de Servicios (Calle Nafarroa, 2 - 01007 Vitoria-Gasteiz) o gaztebehatokia@euskadi.eus