Dokumentazio-zentroko artikulu nabarmenak urrian: gazteak hiri-inguruneetan parte hartzea; terapia narratiboaren balizko eraginkortasuna sexu-abusuaren biktima izan diren gazteekin; egoitza-harreran instituzionalizatutako nerabeen arteko lotura afektiboa ahultzea

Argitalpen-data: 

RES. Revista Española de Sociología

GÓMEZ, A.M., 2022. La participación juvenil en entornos urbanos: trayectorias e inquietudes asociativas. Estudio de caso del distrito de Sant Martí de Barcelona. RES. Revista Española de Sociología, vol. 31, no. 4, pp. 6. ISSN 1578-2824

Artikulu honen bidez, gazteak hiri-inguruneetan parte hartzera eta elkartzera bultzatzen dituzten ibilbideei eta kezkeei hurbilketa kualitatiboa egiten zaie. Gazteen partaidetza sustatzeko politikak garatu ohi dira gazteen kezka politiko eta sozialen aniztasuna eta inguruko testuinguru asoziatiboa kontuan hartu gabe. Bartzelonako Sant Martí barrutiko kasua eta, zehazki, 2011-2019 aldiko testuinguru asoziatiboa aztertuz, haien kezken eta adinaren araberako lau gazte-kolektibo mota identifika daitezke: talde informalak, proiektu komunitarioa duten elkarteak, erreibindikazio-plataformak eta erakundeen koordinakundeak. Tipologia horiek gazteen adin-tarteen arabera bereizten dira, bai eta, adinarekin lotuta, taldearentzat “helburuago” edo “bitartekoago” diren kezken arabera ere. Emaitza horiei esker uler daitezke asoziazionismoaren artikulazio-ibilbideak eta horren harremana erakunde publikoekin.


Subjetividad y Procesos Cognitivos

LOSADA, A.V. y FAGA, M., 2022. La terapia narrativa como intervención en jóvenes víctimas de abuso sexual infantil. Subjetividad y Procesos Cognitivos, vol. 26, no. 1, pp. 22-52. ISSN 1666-244X

Terapia narratiboa esku hartzeko proposamen gisa sortzen da, eredu horrek aukera ematen baitie pertsonei prozesu bat sortzeko, non jasan dutena modu integralean gara daitekeen, eta, horrela, esperientzia hori birsignifikatu; horrenbestez, paziente bakoitzak esperientzia traumatikoa gaindi dezake (Ihl eta Diaz, 2021). Berrikuspen bibliografikoaren diseinu teorikoaren azken bateratze-lan horrek terapia narratiboaren balizko eraginkortasuna aztertu nahi izan zuen esku-hartze kliniko gisa haurren sexu-abusuaren biktima izan diren gazteekin. Terapia narratiboak errespetuzko espazio malgua eta eustekoa proposatzen du; ingurune bat ezartzen da, non pazienteak bere esperientzia traumatikoa kontatzeko aukera duen, kontatzera behartuta egon gabe. Hau da, prozedura hori ez da traumaren azalpenera bideratzen, eta ez du eskatzen pertsonak une jakin batean abusu-gertaera kontatzea; terapia narratiboak proposatzen du traumaren eraginekin eta ondorioekin lan egitea.


Zerbitzuan: Gizarte zerbitzuetarako aldizkaria = Revista de servicios sociales

SARASA CAMACHO, H., 2022. El debilitamiento del vínculo afectivo con el grupo de pares de las y los adolescentes institucionalizados en recursos de acogimiento residencial. Zerbitzuan: Gizarte zerbitzuetarako aldizkaria = Revista de servicios sociales, no. 77, pp. 51-63. ISSN 1134-7147

Nerabezaroa etapa bat da, non parekoen taldearen laguntza indartzailea den adingabeen garapen psikosozialerako. Haurrak eta nerabeak babesteko sistemak adingabeak babesgabetasun-egoeran daudela uste duenean, pertsona horiek instituzionalizazio-prozesu batean murgiltzen ditu. Prozesu horrek, askotan, berdinen taldearekiko eta jatorrizko harreman-testuinguruarekiko urruntzea dakar. Artikulu honetan, urruntze horren ondorioak aztertzen dira, erakundearen zaintzapeko hilabete edo urteetan bizitako gizarte-isolamenduaren egoerak nola eboluzionatzen duen, lotura afektiboari eta parekoen taldearekiko harremanaren babes indartzaileari nola eragiten dien eta urruntze hori zer faktorek eragiten duen ikertuz.


OHARRA: Dokumentazio zentroko material oro kontsultagai dago, eta maileguan har daiteke