Etxebizitza libreak alokatzeko laguntzak Covid-19 birusak eragindako osasun-krisiaren ondoriozko kalteberatasun ekonomiko eta sozialeko egoerei aurre egiteko

Deialdia egiten duena:
Eusko Jaurlaritza
Baldintzak:

1.– Honako baldintza hauek bete behar dira programetarako:

a) Adin nagusikoa edo emantzipatua izatea.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan benetan, etenik gabe eta laguntza eskatu aurreko urtebetean bizi izan dela egiaztatzea.

c) Ondasun higiezin baten gaineko jabari osoaren edo erabilera- eta gozamen-eskubide baten titularra ez izatea, salbu eta, hala denean, norberaren konturako jarduerak egiten diren higiezinarena, baldin eta egiaztatzen bada banantze- edo dibortzio-arrazoiengatik ez dagoela eskuragarri, edo ezin dela bertan bizi behar bezala egiaztatutako beste edozein arrazoirengatik.

d) Bizikidetza-unitatearen gehieneko ondarea (dirua, tituluak, baloreak, ibilgailuak edo beste jabetza batzuk) ezin da 50.000 eurotik gorakoa izan.

e) Banakako eskatzaileek edo bizikidetza-unitate osoak 39.000 eurotik beherako urteko diru-sarrera gordinak egiaztatu beharko dituzte, babes ofizialeko etxebizitzei buruzko araudiaren arabera haztatuta.

Diru-sarrera horiek zenbatzeko, kontuan hartuko da pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpena aurkezteko epea amaitu eta eskabidea egin aurreko zergaldia.

f) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan aurreikusitako baldintzak betetzea.  

 

 

2.– Gainera, programa nagusiaren onuradunek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

a) Hiri-errentamenduei buruzko azaroaren 24ko 29/1994 Legearen arabera formalizatutako errentamendu-kontratu baten titularra izatea, banaka edo errentakide gisa, Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako etxebizitza libre batean, baldin eta etxebizitza horren ohiko egoitza iraunkorra bada.

b) Etxebizitzaren errentatzailearekin edo errentatzailearen bizikidetza-unitateko edozein kiderekin odol-ahaidetasunezko edo ezkontza-ahaidetasunezko hirugarren mailarainoko familia-loturarik ez izatea.

c) Errentamendu-kontratua indarrean egon behar da eta 2020ko martxoaren 14a baino lehen formalizatuta egon behar zen (egun horretan, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretua indarrean jarri zen). Errege-dekretu horren bidez, alarma-egoera deklaratzen da, Covid-19 birusak eragindako osasun-krisiaren egoera kudeatzeko.

d) Hileko errenta ezin izango da alokatutako etxebizitza dagoen lurralde-eremuari egotz dakiokeen batez besteko errenta halako 1,5 baino handiagoa izan, 2019ko lehen seihilekoko Alokairu Merkatuaren Estatistikak (EMA) emandako datuen arabera. Familia ugarien kasuan, hileko errenta ezin izango da alokatutako etxebizitza dagoen lurralde-eremuari egotz dakiokeen batez besteko errenta halako 1,75 baino handiagoa izan.

Agindu honen I. eranskinean, biztanleria-eremuen arabera onar daitezkeen gehieneko errenten taula erantsi da.  

 

 

3.– Hauek dira programa nagusiaren onuradunek alokairuak ordaintzeko laguntza-modalitatean bete beharreko baldintzak:

a) Besteren konturako langileen kasuan, langabezia- edo azpienplegu-egoera 2020ko urtarrilaren 31tik aurrera hasi behar izan da, eta osasun-larrialdiak eragindako krisian izan behar du jatorri orokorra.

Ondorio operatiboetarako, hala izan dela joko da aldi baterako enplegu-erregulazioko espediente batean edo beste enplegu-espediente batzuetan jasotako kontratu-eteteak direnean, ezinbesteko kausengatik edo bi kasuetan Covid-19 birusarekin lotutako arrazoi ekonomiko, tekniko, antolamenduko eta ekoizpenekoengatik.

Era berean, epea amaitzeagatik eta aldi baterako kontratuak ez berritzeagatik kontratuak azkentzen direnean, kontratua aldatu zaien eta lanaldia murrizten zaien langileak (dela lanaldi partzialeko kontratua aldatzeagatik, dela ahaideak zaintzeagatik, dela familia eta lana uztartzeagatik, dela adingabeak eta/edo adinekoak zaintzeagatik) langabezia- edo azpienplegu-egoera osasun-larrialdiak eragindako krisiaren ondorio dela joko da, baldin eta eskatzaileek jarduera-zerrendako sektoreren batean jardun badute, eta sektore hori jendearentzat irekitzea eten egin bada, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren arabera.

Aurreko kasuak aplikagarriak ez direnean, langabezia- eta/edo azpienplegu-egoeraren eta osasun-larrialdiak eragindako krisiaren arteko lotura zuzena egiaztatu ahal izango da, zuzenbidean onartutako edozein frogabidez.

b) Langile autonomoen edo enpresaburuen kasuan, diru-sarreren galera edo salmenten beherakada kalkulatzeko, jaitsiera horiek gertatu ziren hilabeteetako diru-sarrerak edo salmentak hartuko dira erreferentziatzat (2020ko apirila eta/edo maiatza eta/edo ekaina eta/edo uztaila), alarma-egoera deklaratu aurreko seihileko naturalean erregistratutako batezbestekoarekin alderatuta.

Hala ere, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren arabera jendearentzako irekiera etenda daukaten jardueren zerrendan jasotako sektoreren batean lan egiten duten pertsonen kasuan, kalteberatasun ekonomikoaren egoera halakotzat jotzen da aurrez, eta ez da egiaztatu beharko diru-sarreren galera edo salmenten beherakada hori.  

 

 

4.– Programa nagusiaren onuradunen kasuan, maileguak itzultzeko laguntzen modalitatean, martxoaren 31ko 11/2020 Errege Lege Dekretuaren 9. artikuluan jasotako finantzaketa-laguntza iragankorrak ematen dituzten banku-erakundeetako batekin mailegu bat formalizatuta izatea ere eska daiteke.   

 

 

5.– Bereziki kalteberak diren pertsonen programa osagarrirako, artikulu honetako 2. paragrafoan jasotako betekizunak ere eskatuko dira, etxerik gabeko pertsonak direnean izan ezik. Bereziki kaltebera den kolektiboaren izaera egiaztatu beharko da, 12.5 artikuluak ezartzen duen bezala.

Edukia:

Xedea:

1.– Agindu honen xedea da ohiko etxebizitzaren errentariei alokairurako laguntzak emateko oinarri arautzaileak ezartzea eta deialdia egitea, baldin eta Covid-19 birusaren inpaktu ekonomiko eta sozialaren ondoren alokairua partzialki edo osorik ordaintzeko arazoak badituzte.

2.– Laguntzen xedea da, halaber, errentariek finantza-laguntza iragankorrak itzuli ahal izatea banku-erakundeei, mailegu moduan. Laguntza horiek Covid-19 birusari aurre egiteko arlo sozialean eta ekonomikoan premiazko neurri osagarriak hartzeari buruzko martxoaren 31ko 11/2020 Errege Lege Dekretuaren 9. artikuluan daude jasota.

3.– Laguntzak helburudunak izango dira; beraz, izan dezaketen helburu bakarra errenta ordaintzea edo Covid-19 birusari aurre egiteko arlo sozialean eta ekonomikoan premiazko neurri osagarriak hartzeari buruzko martxoaren 31ko 11/2020 Errege Lege Dekretuaren 9. artikuluan araututako finantzaketa-laguntza iragankorrak, osorik edo zati batean, kitatzea izango da.

4.– Gainera, genero-indarkeriaren biktimei, ohiko etxebizitza utzarazitako pertsonei, etxerik gabeko pertsonei eta bereziki kalteberak diren beste pertsona batzuei, edo pertsona horien kontura, administrazio publikoei, enpresa publikoei eta irabazi-asmorik gabeko erakundeei, lankidetza-ekonomiakoei edo antzekoei (betiere irabazi-asmorik gabekoak izan behar dira) bizitoki-irtenbide bat emateko laguntzak emateko oinarri arautzaileak ezartzea eta deialdia egitea. Horien helburua pertsonei bizitoki-konponbide bat ematea izan behar da. Kasu honetan, ez da eskatzen beraien egoera Covid-19ren ondoriozko osasun-krisiaren ondorio izatea.  

 

 

Zenbatekoa:

1.– Alokatzeko laguntzaren hileko zenbatekoa etxebizitzako prestazio ekonomikorako eta etxebizitzako prestazio osagarrirako legez ezarritakoa izango da: 250 euro. Errentakidetasunaren kasuan, laguntzaren onuradun izango den errentakideak ordaintzen duen errentaren ehunekoaren arabera egokituko da zenbateko hori.

2.– Laguntzaren zenbateko osoa, oro har, sei hilekoa izango da, eta lehen hilekoa 2020ko apirilekoa izan daiteke; beraz, 1.500 eurokoa izango da.

3.– Bereziki kalteberak diren pertsonen programa osagarriaren kasu berezian, laguntzaren zenbateko osoa hamabi hilekoa izango da gehienez, eta lehen hilekoa 2020ko apirilekoa izan daiteke; beraz, 3.000 eurokoa izango da.

Epea:

2020/09/30

Kontaktua:

Alokabide

Informazioa: 944 044 708

Eremua:

Euskadi

Iturria:
2020-05-05eko 83. EHAA.
Erlaziodun Loturak:
Irudiak: