Dirulaguntzak kulturako profesionalentzat, Covid-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko deklaratutako alarma-egoerarengatik jarduera eten edo bertan behera geratu zaienentzat

Deialdia egiten duena:
Eusko Jaurlaritza. Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saila
Baldintzak:

1.– Deialdi honetan aurreikusitako laguntzen onuradun izango dira: kulturako profesional diren pertsona fisikoak, beren kontura aritzen direnak –nahiz eta bestek kontratatuak izan daitezkeen–, arte-emanaldi edo erakusketetarako lokaletan aritzen direnak, edo ikuskizun publiko edo ekitaldi kolektiboetan, baldin eta jarduera eten edo bertan behera geratu bazaie Covid-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko deklaratutako alarma-egoerarengatik (martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretua).

Onuradun izateko, bakarka aritu behar dute –edo ondasun-erkidego edo sozietate zibil bateko bazkide moduan–, baina norberak eskatu behar du dirulaguntza.

2.– Pertsona onuradunek baldintza hauek bete behar dituzte 2020ko martxoaren 13an:

a) Adin nagusikoa izatea.

b) EAEn erroldatuta egotea eta benetan bertan bizitzea.

c) Jardueraren egoitza fiskala EAEn egotea. Ondasun-erkidegoetako edo sozietate zibiletako bazkideen kasuan, egoitza sozialak eta fiskalak EAEn egon behar du.

d) Alta emanda egotea Ekonomia Jardueren gaineko Zergan, I. eranskineko atal, multzo eta epigrafeetan.

e) Eten edo bertan behera geratutako kulturaren arloko jarduera izatea diru-sarreren iturri nagusia, hau da, handik etortzea diru-sarreren % 60.

f) Egoera hauetako batean edo batzuetan egotea:

1) Norberaren edo besteren kontura aritzea lanbide-jardueran, alta emanda Gizarte Segurantzako Autonomoen Araubide Berezian edo Araubide Orokorrean (ikuskizun publikoetako artisten sistema berezian kotizatuz), eta jarduera eten edo bertan behera geratu izana alarma-egoera deklaratu delako.

2) Lanbide-jarduera kontratatuta eduki eta hura eten edo bertan behera geratu izana alarma-egoera deklaratu ondoren, 4.3 artikuluan aurreikusitako denbora-muga kaltetu gabe.

3) 2019ko ekitaldian alta emanda egon izana Gizarte Segurantzako Langile Autonomoen Araubide Berezian eta/edo Araubide Orokorrean, ikuskizun publikoetako artisten sistema berezian kotizatuz, gutxienez 3 hilabete edo 90 egunean.

3.– Aurreko apartatuko b), c), d) eta e) letretako baldintzak bete behar dira alarma-egoeran zehar eta gutxienez lau hilabetean, hura bukatzen denetik edo baimena ematen denetik jendaurreko kultura- eta arte-ikuskizun eta ekitaldi kolektiboetako jarduerei ekiteko, edo pertsona onuradunaren lanbide-jarduera zehatzari ekiteko.

4.– Aurreko apartatuetan aurreikusitakoez gainera, pertsona onuradunek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

a) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzakoak egunean izatea.

Organo kudeatzaileak automatikoki egiaztatuko du zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzakoak betetzen direla, dirulaguntza ematea erabaki eta hura ordaindu baino lehen. Hala ere, eskatzaileak berariaz egin dezake egiaztatze horren aurka eta, halakorik eginez gero, baldintza hori betetzen duela egiaztatzen duten ziurtagiri eguneratuak aurkeztu beharko ditu.

b) Dirulaguntzak itzultzeko dagozkion ordainketa guztiak eginak izatea.

c) Zigor- edo administrazio-arloan dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzeko zehapenik jaso ez izana, ez eta horretarako ezgaitzen duen legezko debekurik ere, emakumeen eta gizonen berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera, edo emakumeen eta gizonen benetako berdintasunerako martxoaren 30eko 3/2007 Lege Organikoaren arabera sexu-diskriminazioarengatik gertatutakoak barne.

d) Ez egotea dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko 2. apartatuko egoeren eraginpean, dirulaguntzen onuradun izateko baldintzei dagokienez.

5.– Administrazioak laguntzak ordaindu ahal izan ditzan, Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren Hirugarrenen Erregistroan agertu behar du pertsona eskatzaileak.

Pertsona eskatzailea ez badago erregistratuta, edo Ogasun eta Ekonomia Sailaren Hirugarrenen Erregistroko banku-datuak aldatu nahi baditu, inprimakia bete behar du eredu honi jarraituz: http://www.euskadi.eus/contenidos/autorizacion/alta_terceros/es_7999/adjuntos/ALTA.pdf

6.– Laguntza loturik dago Ekonomia Jardueren gaineko Zergako tarifen bigarren eta hirugarren ataletako lanbide-jarduerak egitearekin eta, hortaz, jarduera hasi izanagatik PFEZren atxikipen-tasa aplikatu ahal izateko (jarduera-hasieraren zergaldian eta hurrengo bietan), pertsona eskatzaileak Lanbideri eman behar dio aplikatzea eragiten duten gorabeheren berri, jakinarazpen sinatua aurkeztuz helbide honetan dagoen ereduaren arabera: http://www.lanbide.euskadi.eus

Edukia:

Deialdi honen bidez arautzen dira artearen eta kulturaren arloan banakako profesional moduan aritzen diren pertsona profesionalen diru-sarrerarik eza arintzeko laguntzak, baldin eta jarduera eten edo bertan behera geratu bazaie Covid-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko deklaratutako alarma-egoerarengatik, era horretan beren jarduerari eutsi ahal izan diezaioten.

Epea:

2020/06/01

Kontaktua:

Lanbide. Euskal Enplegu Zerbitzua

  • Herritarentzat 945 160 600 / 630 305 452 
  • Erakundeak eta enpresak 945 160 601
Eremua:

Euskadi

Iturria:
2020-05-11ko 87. EHAA.
Irudiak: