Gazte.doc - Gazteen Euskal Behatokiaren buletin elektronikoa - Observatorio Vasco de la Juventud

Fecha de publicacin: 

  Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Junio 2021eko ekaina  
 

Azken berriak | Últimas novedades

Tailerra: Beldur Barik

Tailerra: 'Nola prebenitu Beldur Barik jarrerarekin indarkeria matxista gazteen artean'

Aurrez aurreko tailerra izango da eta aukera egongo da entzule moduan aritzeko Zoom plataformaren bidez.

Bilbon izango da, GEBren egoitzan, irailaren 22an. Izena emateko epea 2021eko uztailaren 9tik 13ra eta, lekua geratzen bada, irailaren 1etik 10era.

Taller: 'Prevenir, con actitud Beldur Barik, la violencia machista entre la juventud'

Será un taller presencial y con la opción de ser oyente por medio de la plataforma Zoom. Será en Bilbao, en la sede del OVJ, el día 22 de septiembre . El plazo de inscripción es del 9 al 13 julio y, si quedan plazas libres, del 1 al 10 de septiembre de 2021.

 

Elkarrizketa: Irati García López de Aguileta

Elkarrizketa: Irati García López de Aguileta

'Beldur Barik programak modu positiboan eta proaktiboan lan egiten du: neskatoak ahaldunduz eta mutikoak kontzientziatuz eta erantzukizuna landuz'.

Entrevista: Irati García López de Aguileta

'El programa Beldur Barik trabaja en un tono positivo y proactivo: en clave de empoderamiento con las chicas y de toma de conciencia y responsabilidad, con los chicos'.

 

 
Dokumentazio Zentroa

Dokumentazio Zentroa. Maiatzeko berriak

Centro de documentación. Novedades de mayo

Txostena: Euskadiko gazteen egoeraren diagnostikoa 2020

Txostena: 'Euskadiko gazteen egoeraren diagnostikoa 2020'

Informe: 'Diagnóstico de la situación de la juventud de Euskadi 2020'

 

Laburrak | Breves

Soziometroa

Euskadiko gazteek uste dute beraien egoera ekonomikoak txarrera egin duela haurtzarotik hona.

La juventud vasca considera que su situación económica ha empeorado respecto a la que tenía en su infancia. 

Ana Ramírez de Ocáriz Sorolla

'Aniztasun sexuala gizakiaren berezko izaera da, eta errealitate sozial gisa, ikusarazi eta landu beharreko balioa'. Ana Ramírez de Ocáriz Sorolla, EMAIZE Sexologia Zentroko sexologoa.

'La diversidad sexual es un hecho intrínseco al ser humano y como realidad social, un valor a visibilizar y cultivar'. Ana Ramírez de Ocáriz Sorolla, sexóloga de EMAIZE Centro Sexológico.

 

Ekologia

Euskadiko lau gaztetik hiruk oso edo nahikoa ekologistak direla diote.

Tres de cada cuatro jóvenes de Euskadi se consideran muy o bastante ecologistas.

 

Hautaketa prozesuak

Lanpostu baterako hautaketa-prozesuren batean parte hartu duten bost gaztetik ia batek adierazi du gazte izateagatik diskriminatuta sentitu dela (% 18,2).

Casi una de cada cinco personas jóvenes que han tomado parte en algún proceso de selección para un puesto de trabajo dice haberse sentido discriminada por el hecho de ser joven (18,2 %).

 

 

 

 

 

Maiatzak 17a, Homofobia, transfobia eta bifobiaren aurkako Nazioarteko Eguna

Euskadiko gazte gehien-gehienak sexu bereko pertsonen arteko ezkontzaren aldekoak bai eta sexu-aldaketaren aldekoak ere agertzen dira.

La gran mayoría de la juventud de Euskadi se muestra a favor del matrimonio homosexual y del cambio de sexo.

Europe Day

Euskadiko 18 eta 29 urte bitarteko gazte gehienek (% 63) konfiantza dute Europar Batasunean.

La mayoría de la juventud de Euskadi de entre 18 y 29 años afirma confiar en la Unión Europea (63 %).

 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@euskadi.eus.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@euskadi.eus