Gazte.doc - Gazteen Euskal Behatokiaren buletin elektronikoa - Observatorio Vasco de la Juventud

Argitalpen-data: 

  Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Abril 2023ko apirila  
 

Azken berriak | Últimas novedades

Emantzipazio estrategia

Gazteen emantzipazioa laguntzeko 2030 Euskal Estrategia onartu du Eusko Jaurlaritzak

2030erako helburua da 28 urterekin emantzipatzeko batez besteko adina murriztea eta emantzipazio-tasa % 50eraino igotzea. Berrikuntzetako bat da hilean 300 euroko laguntza ematea bi urtez 25 eta 29 urte bitarteko gazteei, 2024an jarriko dena indarrean.

El Gobierno Vasco ha aprobado la Estrategia Vasca 2030 para favorecer la emancipación juvenil

El objetivo para 2030 es reducir la edad media de emancipación a los 28 años y aumentar la tasa de emancipación hasta el 50%. Contempla, como una de sus novedades, una ayuda de 300 euros al mes durante dos años para jóvenes de 25 a 29 años que entrará en vigor en 2024.

Aurrera Begira

Txostena: Aurrera Begira 2022. Gazteen aurreikuspenei buruzko adierazleak

Aurrera Begira 2013an sortu zen, Gazteria Zuzendaritzak eta Lehendakaritzak krisi-garai batean gazteei ahotsa emateko antzeman zuten kezkaren ondorioz. Helburua zera zen: jakitea nola baloratzen duten gazteek beren egoera, zeintzuk diren epe labur eta ertainerako dituzten itxaropenak, eta zein den etorkizunean duten konfiantza-maila.

Informe: Aurrera Begira 2022. Indicadores de expectativas juveniles

Aurrera Begira nace en 2013 de la preocupación, compartida por la Dirección de Juventud y Lehendakaritza, por dar voz a la juventud en un momento de crisis con el objetivo de conocer cómo valoraba su situación, cuáles son sus expectativas a corto y medio plazo, y cuál es su grado de confianza en el futuro. 

 

Laburrak | Breves

GAZen lehen egoitza

Gazteen emantzipazioa bultzatzeko Euskadiko lehen bulegoak ateak ireki ditu. GAZen lehen egoitza inauguratu dute Bilbon, gazteei emantzipazio−prozesuetan laguntzeko zerbitzua.

Abre sus puertas la primera oficina de Euskadi para apoyar la emancipación juvenilInaugurada en Bilbao la primera sede de GAZ, servicio de apoyo a los procesos de emancipación de las personas jóvenes.

Elkarrizketa: Sara González Muro

Elkarrizketa Sara González Murorekin, 'Gatazkak harremanei dagozkie. Gure esku dagoena da gatazka areagotzea prebenitzea, tentsioa ez handitzea gure jokabideekin edo gure hitzekin'.

Entrevista a Sara González Muro'Los conflictos son consustanciales a las relaciones. Lo que sí está en nuestra mano es prevenir su escalada, no aumentar la tensión con nuestras actuaciones o con nuestras palabras'.

Irakurketa gida

Irakurketa gida: Gatazkak konpontzea eta gazteekin gizarte- eta hezkuntza-arloan esku hartzea negoziatzea. Hainbat libururekin egindako bilduma.

Guía de lectura: Resolución de conflictos y negociación en la intervención socioeducativa con personas jóvenes. Recopilación de libros relacionados con el tema.

Emakumeak zientzian

Handitu da Zientzia eta Teknologian graduatutako gazteen kopurua Euskadin. Horietako heren bat soilik dira emakumeak.

Aumenta el número de personas jóvenes graduadas en Ciencia y Tecnología en Euskadi. De ellas solo un tercio son mujeres.

Emakumeak gora

Gizon gazteak emakume gazteak baino gusturago daude lanean gora egiteko aukerei dagokienez. Emakumeek, oraindik ere, erabakiak hartzeko posizioetara, baldintza berdinetan, igotzeko oztopoak dituzte

Los hombres jóvenes se muestran más satisfechos que las mujeres jóvenes respecto a las posibilidades de promoción en su trabajoLas mujeres siguen  teniendo obstáculos para acceder en igualdad de condiciones a posiciones de toma de decisiones. 

Euskadiko Gazteak Lankidetza. Entitateak

Euskadiko Gazteak Lankidetzan programarako lankidetza proiektuak aurkezteko deialdia entitateentzat. Apirilaren 19ra arte eskabideak aurkezteko epea.

Convocatoria a las entidades para presentar proyectos de cooperación al programa Juventud Vasca Cooperante. Plazo de presentación de solicitudes hasta el 19 de abril.


Ikastaroa: antsietatea

Antsietatea eta ondoez emozionala maneiatzea: gazteekin lan egiteko tresnak ikastaroa emango dugu Bibon ekainaren 7an, 14an eta 21ean eta Donostian 8an, 15ean eta 22an. Laster informazio gehiago. 

Curso: Manejo de la ansiedad y el malestar emocional: herramientas para trabajar con jóvenes. Lo haremos en Bilbao el 7, 14 y 21 de junio y en Donostia 8, 15 y 22 de junio. Próximamente más información.

2023ko martxoko liburuak

Behatokiko dokumentazio zentroan 2023ko martxoan gehitutako liburuak

Selección de libros incorporados en marzo al fondo del Centro de Documentación del OVJ

2023ko martxoko dokumentuak online

Behatokiko dokumentazio zentroan 2023ko martxoan bildutako dokumentuak online eta nabarmendutako artikuluak.

Selección de documentos online y artículos destacados en marzo del Centro de Documentación del OVJ

 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
Gazteen Euskal Behatokiaren logoa
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako LEHENDAKARITZAko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Nafarroa kalea, 2 - 01007 Vitoria-Gazteiz) edo gaztebehatokia@euskadi.eus.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, PRESIDENCIA, Dirección de Servicios (Calle Nafarroa, 2 - 01007 Vitoria-Gasteiz) o gaztebehatokia@euskadi.eus