Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Febrero 2015eko otsaila  
 

Azken berriak | Novedades

 

Txostena: 'Euskadiko gazteen enplegua eta emantzipazioa 2011-2013 aldian'

'Euskadiko gazteen enplegua eta emantzipazioa 2011-2013 aldian ikerketa luze eta zabala da, enplegua eta etxebizitza interesgunetzat daukan lana. Gazteen langabeziaren hazkundeak eta lanaren ezegonkortasunak etxea erosteko aukera murrizten dute eta alokatzera bultzatu.

Informe: 'Empleo y emancipación de la juventud en Euskadi 2011-2013'

'Empleo y emancipación de la juventud en Euskadi 2011-2013 es una extensa investigación sobre la situación de la juventud en relación al empleo y la vivienda. El aumento del paro y la precariedad laboral de la juventud disminuyen las opciones de compra de vivienda y hacen crecer el alquiler.

 
 

 

Ikastaroa: Erasmus +: Gazteak Ekinean, izena emateko epea zabalik!

Ikastaroaren bi edizio egingo ditugu, Donostian, martxoaren 10ean eta 11n eta Bilbon, martxoaren 16an eta 17an. Izena emateko epea zabalik!. Informazio gehiago.

Curso: Erasmus+: Juventud en Acción. Abierta la inscripción!

El curso tendrá dos ediciones: los días 10 y 11 de marzo en Donostia y el 16-17 de marzo en Bilbao. El plazo de inscripción para ambos abierto!. Más información.

 
 

Laburrak | Breves

 

 

EMAIZE Sexologia Zentroko partaide diren Ana Ramírez de Ocárizi eta Ander Lertxundiri egindako elkarrizketa. 'IKT-n erabilera gazteen sexualitateen arreta' izeneko ikastaroan interesa baduzu kontsultatu bertan emandako materiala

Entrevista con Ana Ramírez de Ocáriz y Ander Lertxundi del Centro Sexológico EMAIZE-Sexologia Zentroa. Puedes consultar el material que se ha dado en el cursosobre las TICs  y la sexualidad de las personas jóvenes.   

 
 

Irakurketa gida nerabeen bikote harremanetako bortxaren prebentzioaren inguruan: aldizkariak, monografiak, tesiak, baliabide elektronikoak.  

Guía de lectura sobre la prevención de la violencia en parejas adolescentes: revistas, monografías, tesis, recursos electrónicos. 

 
 

 

Gazteria arloko 2015eko diru-laguntzak: egitarauak eta jarduerak burutzekoak eta mugikortasuna eta elkartruke gauzatzekoak.

Subvenciones juventud 2015: programas y actividades en el ámbito de la juventud y actividades de movilidad o intercambio juvenil.

 

Lana duten EAEko 18 eta 34 urte bitarteko emakumeek gizonek baino 200 euro gutxiago irabazten dituzte.

Las mujeres de 18 a 34 años de la CAPV ganan 200 euros menos que los hombres.

 

Euskadiko gazteen erdiek baino gehiagok uste dute harreman sexualak izateko ez dela beharrezkoa maiteminduta egotea.

Más de la mitad de la juventud vasca dice que para mantener relaciones sexuales no hace falta estar enamorado o enamorada.

 

Gipuzkoako gazteak dira etxebizitza eskuratzeko gastu handienak egin behar dituztenak.

La juventud de Gipuzkoa es la que afronta mayores gastos en vivienda

 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria eta Kirol Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@ej-gv.es.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud y Deportes utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@ej-gv.es

 

 

Azken eguneratzea: 2015/02/24