Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Diciembre 2014ko Abendua  
 

Azken berriak | Novedades

 

Ikerketa: 'Etxebizitza-emantzipazioaren kostua Euskadin 2007-2013'

Ikerketak 10 adierazle sintetiko aurkezten ditu. Adierazle horiek 18 eta 34 urte bitarteko gazte soldatadunei euren kabuz etxebizitza libre bat jabetzan zein alokairuan eskuratzeak lekarkiekeen kostua islatzen dute. Ikerketaren aurkezpena.   

Estudio: 'El coste de la emancipación residencial en Euskadi 2007-2013'

El estudio presenta 10 indicadores sintéticos que dan una idea de cuánto costaría a una persona joven asalariada de entre 18 y 34 años acceder en solitario a una vivienda libre en propiedad o en alquiler. Presentación del estudio.  

 
 

 

Ikastaroa: 'Nerabeen bikote harremanetako bortxaren prebentzioa

Otsailaren 12an, 19an eta 26an GEBren Bilboko egoitzan izango da; eta azaroaren 12an, 19an eta 26an Donostiako CRAJen, euskaraz biak. Bilboko ikastarorako izena emateko epea urtarrilaren 16an irekiko da. Informazio gehiago (pdf, 401 kb). 

Curso: 'Prevención de la violencia en parejas adolescentes'

El curso se celebrará los días  12, 19 y 26 de febrero en los locales del OVJ en Bilbao y en noviembre los días 12, 19 y 26 en el CRAJ de San Sebastián, ambos en euskera. El plazo de inscripción para el curso de Bilbao se abre el 16 de enero. Más información (pdf, 391 kb). 

 
 

 

GEBren behin-behineko prestakuntza-plana 2015erako

Gazteen Euskal Behatokiak urtarrilaren 15ean ekingo die 2015eko prestakunta-planaren jarduerei EMAIZEkoek emango duten ikastaroarekin. Aurten antolatutako ikastaroetan 233 profesionalek hartu dute parte. Eskerrik asko denoi!.

Avance del plan de formación para el año 2015 del OVJ

El Observatorio Vasco de la Juventud iniciará el 15 de enero las actividades enmarcadas en el  Plan de formación 2015 con el curso que impartirá personal de EMAIZE. A lo largo del 2014 233 profesionales han participado en nuestros cursos. Eskerrik asko denoi!.

 
 

Laburrak | Breves

   

Gazteen iritzi eta jarreren bilduma: Behatokiak egindako analisiak (pdf, 5 Mb) 2014ko urtean.  

Recopilación de opiniones y actitudes de la juventud: análisis (pdf, 5 Mb) realizados por el OVJ en 2014.   

 
 

2014eko irakurketa-giden bilduma: gai bati begira liburu, aldizkarietako artikulu eta bestelako baliabideak erabiliz egindako bilduma. Genero indarkeria,  Bakea eta bizikidetza, Gazteak, berdintasuna eta kirol jarduera, Gazteak eta sare sozialakDrogak eta Ciberbullying-a.

Recopilación de guías de lectura realizados por el OVJ en 2014: libros, artículos de revistas, tesis y otros recursos de información relacionados con un tema. Violencia de género, Paz y convivencia, Jóvenes, igualdad y deporte, Juventud y redes sociales, Drogas y Ciberbullying

 
   

'Auzolandegiak' programaren 2015. urteko ediziorako proiektuak aurkezteko deia. Deialdi hau EAEko erakunde publikoei eta irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuei zuzenduta dago.

Convocatoria a entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro de la CAPV para la presentación de proyectos para el programa 'Auzolandegiak' 2015.

 
 

Zorionak eta urte berri on! Gazteen Euskal Behatokiak urte berri zoriontsua opa dizue. 

El Observatorio Vasco de la Juventud os desea un feliz año nuevo 2015.

 
 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Kultura Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@ej-gv.es.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Cultura, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@ej-gv.es

 

 

Azken eguneratzea: 2014/12/16