Gaztedoc logo handiasare sozialak

  Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Abril 2018ko apirila  
 

Azken berriak | Novedades

 

Gune digitalean, nola konektatu gazteekin? ikastaroa

 

Gune digitalean, nola konektatu gazteekin? ikastaroa

Ikastaroa maiatzaren 15ean, 22an eta 29an Lorena Fernandezekin, Bilbon, GEBren egoitzan. Izena emateko epea: apirilaren 16tik 27ra.

Irailaren 19an, 22an eta urriaren 3an 'Gazteek sare sozialekin dituzten ohiturak, portaerak eta harremanak: non daude eta nola dihardute?' ikastaroa EUSKERAZ egingo dugu Bilbon, Naiara Perez de Villarrealekin, Digitalde enpresakoa. 

Curso: ¿Cómo conectar con la juventud en el espacio digital?

Curso los días 15, 22 y 29 de mayo con Lorena Fernández en nuestra sede de Bilbao. La inscripción será del 16 al 27 de abril.  Los días 19, 22 de septiembre y 3 de octubre ofertaremos en euskera el curso “Gazteek sare sozialekin dituzten ohiturak, portaerak eta harremanak: non daude eta nola dihardute'.

 

Auzolandegiak

Auzolandegiak programa

Izena ematea 2018 'Auzolandegiak' programan. Izena emateko epea irekita egongo da apirilaren 19tik 25era Internet bidez formularioa betez. 

Campos de Voluntariado Juvenil

Inscripción en el programa de Campos de Voluntariado Juvenil 'Auzolandegiak'. El plazo de inscripción estará abierto del 19 al 25 de abril a través de formulario en Internet.

Aisia

Gazteen Euskal Behatokiak aisia digitalari buruzko adierazle berria du

Euskadiko gazteen erdiak egunero egiten ditu aisia digitalarekin lotutako jarduerak (% 49,6%).

Nuevo indicador del Observatorio Vasco de la Juventud sobre ocio digital

La mitad de la juventud de Euskadi realiza diariamente actividades de ocio digital (49,6 %)

 

Laburrak | Breves

Liburu eguna

Apirilaren 23a, Liburuaren Nazioarteko Eguna. Euskadiko gazteen erdiek baino gehixeagok diote aurreko hilean libururen bat irakurri dutela denbora-pasa moduan.

23 de abril, Día Internacional del Libro. Más de la mitad de la juventud de Euskadi afirma haber leído algún libro por ocio en el mes previo.

Estatistikak

Zertarako balio dute eta zertarako erabili ahal dituzu Gazteen Euskal Behatokiaren estatistikak?

¿Para qué sirven y cómo puedes utilizar las estadísticas del Observatorio Vasco de la Juventud?

Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 62k uste dute beren gurasoek gaztetan zuten baino egoera hobean daudela.

El 62 % de la juventud de Euskadi considera que está en mejor situación que sus progenitores a su misma edad.

Euskadiko gazteak 2016

'Euskadiko gazteak 2016' txostenean Euskadiko gazteen ideiak eta balioak jasotzen dira. Asmo horrekin Behatokiak 1500 gazte elkarrizketatu ditu galdera-sorta zabala erabiliz egungo hainbat gairi buruz galdetzeko. Gazteen jarrreren, kezken eta beharren argazkia

'Juventud Vasca 2016' es un informe en el que se recogen las ideas y valores de la juventud de Euskadi de entre 15 y 29 años. Encuesta realizada a 1500 jóvenes que recoge las actitudes, inquietudes y necesidades de las personas jóvenes en un amplio número de cuestiones de actualidad. 

Eusko Jaurlaritzaren IV. Gazte Plana 2020;  gazte politikak aurrera ateratzeko oinarrizko dokumentua.

IV Plan Joven del Gobierno Vasco 2020documento básico en la realización de las políticas juveniles.

 estatistikak
argitalpenak
zure iritzia
dokumentazio zentroa
formazioa
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
GEBren logoa
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@euskadi.eus.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@euskadi.eus

 

 

Azken eguneratzea: 2018/04/18