Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Febrero 2014ko otsaila  
 

Azken berriak | Novedades

 

 

Ikerketa: 'Aurrera begira 2013. Gazteen aurreikuspenei buruzko adierazleak'

Gazteen Euskal Behatokiak eta Prospekzio Soziologikoen Kabineteak egindako azterlana da 'Aurrera begira 2013. Gazteen aurreikuspenei buruzko adierazleak', Euskadiko gazteek etorkizuna epe labur eta ertainean nola ikusten duten jakitea da bere helburu nagusia.

Investigación: 'Aurrera begira 2013. Indicadores de expectativas juveniles'

'Aurrera begira 2013. Indicadores de expectativas juveniles' es una investigación realizada entre el Observatorio Vasco de la Juventud y el  Gabinete de Prospección Sociológica, cuyo principal objetivo es conocer cómo percibe la juventud el futuro a corto y medio plazo.  

 
 

 

Ikastaroa: 'Nola sortzen eta kudeatzen dute gazteek nortasun digitala?’

Martxoaren 4an, 11n eta 18an, GEBren Bilboko egoitzan emango da, gaztelaniaz. Izena emateko epea otsailaren 25ean bukatuko da. Informazio gehiago

Curso: '¿Cómo crea y gestiona la juventud su identidad digital?'

El curso se celebrará en castellano los días 4, 11 y 18 de marzo en los locales del OVJ en Bilbao. El plazo de inscripción finalizará el 25 de febrero. Más información

 
 

Laburrak | Breves

 

 

Ciberbullying, prebentziorako eta esku hartzeko jarraibideak ikastaroa (pdf, 1 Mb) egingo dugu Bilbon GEBren egoitzan apirilaren 1ean eta 8an. Izena emateko epea: martxoaren 10etik 21era

Ciberbullying, pautas de prevención y la intervención (pdf, 1 Mb). Curso en la sede del OVJ de Bilbao el 1 y 8 de abril de 2014. Plazo de inscripción del 10 al 21 de marzo.   

 
 

'Sexualitate anitzei arreta emanez' ikastaroaren balorazioa eta  materiala. Ikastaroa Bilbon, GEBren egoitzan izan da urtarrilaren 28an eta otsailaren 4an eta 11n. 

Evaluación y material del curso 'Atendiendo las sexualidades diversas' que se ha impartido el 28 de enero, 4 y 11 de febrero en la sede del OVJ en Bilbao. 

 
   

Gure web gunea zure mugikorrean!: Gazteen Euskal Behatokiko ataria errazago kontsulta dezakezu orain zure mugikorrean. Diseinu argi eta nabigazio sinpleago baten bidez klik batean eskura ditzakezu azken berriak

Nuestra web en tu móvil: Desde ahora puedes consultar el portal del Observatorio Vasco de la Juventud más fácilmente desde tu móvil. Con un diseño claro y una navegación más sencilla podrás ver las últimas novedades.

 
 

EMAIZE Sexologia Zentroko Ana Ramírez de Ocárizek eta Inma Ruiz de Lezanak gazteen sexualitatearen arretari buruzko galdera batzuri erantzungo diete.

Ana Ramírez de Ocáriz e Inma Ruiz de Lezana del Centro Sexológico EMAIZE-Sexologia Zentroa responden unas preguntas sobre la atención a la sexualidad de las personas jóvenes.

 
 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Kultura Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@ej-gv.es.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Cultura, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@ej-gv.es

 

 

Fecha de la última modificación: 14/02/2014