Gazte.doc- Gazteen Euskal Behatokiaren buletinasare sozialak

  Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Junio 2013ko ekaina  
 

Azken berriak | Novedades

 

Europa helmuga 2013 gida

 

Argitalpena: 'Europa helmuga 2013' 

Europan barrena bidaiatu nahi duzu? Lehenago, kontsulta ezazu 'Europa helmuga 2013' mugikortasun-gida.   

 

Publicación: 'Destino Europa 2013'

¿Quieres viajar por Europa? Consulta antes la guía de movilidad 'Destino Europa 2013'.

 
 

Sexismo en las redes sociales

 

Argitalpena: 'Genero-desberdintasuna eta sexismoa gizarte-sareetan’

'Genero-desberdintasuna eta sexismoa gizarte-sareetan', nerabeek EAEn gizarte-sareei ematen dieten erabilerari buruzko ikerketa kualitatiboa. 
Azterlan horrek erakusten duenez, jarrera sexistak presente daude nerabeen harreman birtualetan.  

Publicación: 'La desigualdad de género y el sexismo en las redes sociales’

'La desigualdad de género y el sexismo en las redes sociales', una investigación cualitativa sobre el uso que las y los adolescentes hacen de las redes sociales en la CAPV. 
Según dicho estudio las actitudes sexistas están presentes en las relaciones virtuales de las adolescentes.  

 
 

Laburrak | Breves

  dirulaguntzak  

Diru-laguntzak: 290.000€ toki-erakundeentzat gazte-ekipamenduen sarea garatzeko.   

Ayudas y subvenciones: 290.000€ a entidades locales para impulsar la red de equipamientos juveniles

 
  Curso: prevención del sexismo en las redes sociales  

Sexismoaren prebentzioa gizarte-sareetan ikastaroa (pdf, 373 kb) egingo dugu Bilbon, GEBren egoitzan urriaren 10ean eta 11an. Izena emateko epea: irailaren 9tik 25era.  

Prevención del sexismo en las redes sociales (pdf, 381 kb). Curso  en la sede del OVJ Bilbao el 10 y 11 de octubre de 2013. Plazo de inscripción: del 9 al 25 de septiembre. 

 
  dokumentazio zentroa

GEBen Dokumentazio Zentroko maiatza-ekaineko liburu berriak (pdf, 264 kb). Gogoratu maileguan eska ditzakezula.   

Centro de Documentación del OVJ, nuevos libros pdf, 264 kb) adquiridos en mayo-junio. Recuerda que los puedes pedir en préstamo. 

 
  Maite Goñiri elkarrizketa  

Elkarrizketa Maite Goñiri, blogari, irakasle eta IKT alorrean aditua. 

Entrevista a Maite Goñi, blogera, profesora y experta en TICs. 

 
  Aldaketa gizarte ereduan

Euskadiko hiru gaztetatik bik aldaketa esanguratsua nahi dute gure gizarte-ereduan.

Dos de cada tres jóvenes de Euskadi reclaman un cambio sustancial de nuestro modelo social.

 
  trabajo infantil  

EAEko gazteen % 16k, produktu bat erosterakoan, produktu hori ekoiztean gizarte-bidegabekeriaren bat gauzatu den galdetzen diote euren buruari. 

A la hora de adquirir un producto, el 16 % de la juventud de la CAPV habitualmente se pregunta si en su producción se ha cometido algún tipo de injusticia social. 

 
   berria  

Euskadiko gazteen % 76k etxeko zaborra berezi ohi dute, eta % 71 ur-kontsumoa murrizten ahalegintzen dira. 

El 76% de la juventud vasca separa habitualmente la basura doméstica y un 71% procura limitar su consumo de agua. 

 
 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@ej-gv.es.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@ej-gv.es

 

 

Fecha de la última modificación: 17/06/2013