Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Agosto 2014ko abuztua  
 

Azken berriak | Novedades

 

 

Txostena: 'Gazteen argazkiak 17'

Gazteen argazkiak bildumaren txosten berri honek gazteek hainbat gai sozial eta politikoen aurrean dituzten iritzi eta jokabideak batzen ditu. Era berean, 30 urtetik gorakoen iritziekin alderatzen ditu.

Informe: 'Retratos de juventud 17'

Este nuevo informe de la serie Retratos de Juventud recoge la opinión y las actitudes de la juventud sobre un amplio abanico de temas sociales y políticos, comparándola con la de la población de 30 y más años.

 
 

 

'Nola kudeatzen dute gazteek nortasun digitala? ikastaroaren bigarren edizioa. Izena emateko epea irailaren 1etik 15era izango da!

Ikastaroa irailaren 22an eta 30ean eta urriaren 7an, GEBren Bilboko egoitzan emango da, gaztelaniaz. 
Gure prestakuntza-plana 2014ko bigarren seihilekorako esteka honetan ikus dezakezu.

Segunda edición del curso '¿Cómo crea y gestiona la juventud su identidad digital?'. Plazo de  inscripción del 1 al 15 de septiembre

El curso se celebrará en castellano los días 22, 30 de septiembre y 7 de octubre en los locales del OVJ en Bilbao.
Te recordamos nuestro plan de formación para el segundo semestre de 2014.

 
 

Laburrak | Breves

 

 

GEBen Dokumentazio Zentroko abuztuko berriak: aldizkarien aurkibidea eta artikulu nabarmenak

Centro de Documentación del OVJ, novedades de agosto: sumario de revistas y artículos destacados.   

 
 

Euskadin gazteen kopuruak 300 000 lagunetik behera egin du. 

El número de jóvenes en Euskadi desciende de la barrera de las 300 000 personas. 

 
 

 

Gazteen langabezia-tasak behera egin du 2014ko bigarren hiruhilekoan eta % 26,7koa da. 

En el segundo trimestre de 2014 desciende la tasa de paro juvenil y se sitúa en el 26,7 %.

 
 

Gazteriaren Nazioarteko Egunak osasun mentala erdigunetzat ipini du.

El Día Internacional de la Juventud pone el foco en la salud mental.

 
 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Kultura Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@ej-gv.es.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Cultura, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@ej-gv.es

 

 

Fecha de la última modificación: 27/08/2014