Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Verano 2015eko uda  
 

Azken berriak | Novedades

 

 

Ikastaroa: 'Azken berriak mugikortasun-programei eta Erasmus+ egitasmoari buruz'

Ikastaroa gaztelaniaz izango da Donostian 2015eko urriaren 5ean, 6an eta 7an eta izena emateko epea irailaren 7tik 18ra. Gure prestakuntza-plana 2015eko bigarren seihilekorako esteka honetan ikus dezakezu.

Curso: 'Últimas novedades en programas de movilidad y Erasmus+'

El curso se impartirá en castellano en Donostia los días 5, 6 y 7 de octubre de 2015 y el plazo de inscripción es del 7 al 18 de septiembre.
Te recordamos nuestro plan de formación para el segundo semestre de 2015.

 
 

 

'Europa helmuga gida 2015', mila webgune baino gehiago!

Europa zabalean bidaiatzeko, ikasteko edo lan egiteko online baliabide multzo ezin osatuagoaren gida.

'Guía destino Europa 2015', más de mil enlaces a páginas web

Un completo directorio de recursos online para viajar, estudiar o trabajar en Europa.

 
 

Laburrak | Breves

 

 

Diru-laguntzak: EAEko toki-erakundeei eta toki-izaerako udalaz gaindiko erakundeei beren gazte-ekipamenduen sarea bultzatzeko 2015erako diru-laguntzak. 

Ayudas y subvenciones: subvenciones a entidades locales y entidades supramunicipales de carácter local de la CAPV para impulsar la red de equipamientos juveniles en el ámbito local.    

 
 

GEBen Dokumentazio Zentroko abuztuko berriakartikulu nabarmenak

Centro de Documentación del OVJ, novedades de agosto: artículos destacados.  

 
 

 

Hurrengo ikastaroaren berri: Adimen emozionala jardunean: gazteekin harreman hobea izateko tresnak (pdf, 1 Mb). Bilbon izango da 2015eko urriaren 19an, 20an eta 21ean. 

Avance del Curso: Inteligencia emocional en acción: herramientas para una mejor relación con la juventud (pdf, 1 Mb). En Bilbao,  los días 19, 20 y 21 de octubre.

 
 

Gazteriaren Nazioarteko Egunak. Gazteen Euskal Behatokiak bere konpromisoan dihardu: Euskadiko gazteen egoera eta beharren inguruan ikertu, hezi eta informatu.

Día Internacional de la Juventud. El OVJ mantiene su compromiso de analizar, formar e informar sobre la situación y las necesidades de la juventud de Euskadi.

 

2015eko bigarren hiruhilekoan 16 eta 29 urte bitarteko gazteen langabezia-tasa % 28koa da.

La tasa de paro de la juventud de 16 a 29 años en el segundo trimestre de 2015 es del 28 %.

Gure buletina jaso nahi duzu? Harpidetu!

¿Quiéres recibir nuestro boletín?  Suscríbete!

 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria eta Kirol Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria eta Kirol Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@euskadi.eus.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud y Deportes utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud y Deportes. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@euskadi.eus

 

 

Fecha de la última modificación: 01/09/2015