Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Verano 2016ko uda  
 

Azken berriak | Novedades

 

 

Ikastaroa: 'Nola sustatu partaidetza? Partaidetzarako heziketa, esperientzia eta jardunbide egokiak'

Ikastaroaren bi edizio egingo ditugu, Bilbon urriaren 4an, 11n eta 18an gaztelaniaz eta Donostian urriaren 13an, 20an eta 27an euskaraz. Izena emateko epea irailaren 6tik 20ra izango da.

Curso: '¿Cómo facilitamos la participación? Educación para la participación, experiencia y buenas prácticas'

El curso tendrá dos ediciones, en Bilbao será en castellano los días 4, 11 y 18 de octubre y en Donostia el 13, 20 y 27 de octubre en euskera. El plazo de inscripción es del 6 al 20 de septiembre.

 
 

 

Txostena: 'Gazteen argazkiak 19'

Gazteen Argazkiak bildumaren txosten berri honek gazteek hainbat gai sozial eta politikoen aurrean dituzten iritzi eta jokabideak batzen ditu.

Informe: 'Retratos de juventud 19'

Este nuevo informe de la serie 'Retratos de Juventud' recoge la opinión y las actitudes de la juventud sobre un amplio abanico de temas sociales y políticos.

 
 

Laburrak | Breves

 

 

Diru-laguntzak: EAEko toki-erakundeei eta toki-izaerako udalaz gaindiko erakundeei beren gazte-ekipamenduen sarea bultzatzeko 2016rako diru-laguntzak. 

Ayudas y subvenciones: subvenciones a entidades locales y entidades supramunicipales de carácter local de la CAPV para impulsar la red de equipamientos juveniles en el ámbito local.    

 
 

Abuztuan GEBren dokumentazio zentrora iritsi diren aldizkarien aurkibideak ikusgai. 

Ya se puede consultar el índice de las revistas recibidas en agosto en el centro de documentación del OVJ.  

 
 

 

Hurrengo ikastaroaren berri: 'Arkeologia identitarioak: transexualitatea eta bestelako aniztasun sexualak' (pdf, 1 Mb). Bilbon izango da 2016ko azaroaren 8an, 15ean eta 22an

Avance del curso: 'Arqueologías identitarias: transexualidad y otras diversidades sexuales' (pdf, 1 Mb). En Bilbao, los días 8, 15 y 22 de noviembre.

 
 

2016ko bigarren hiruhilekoan 16 eta 29 urte bitarteko gazteen langabezia-tasa % 23,2ra arte jaitsi da.

La tasa de paro de la juventud de 16 a 29 años desciende al 23,2 % en el segundo trimestre de 2016.

 

Gure buletina jaso nahi duzu? Harpidetu!

¿Quiéres recibir nuestro boletín?  Suscríbete!

 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria eta Kirol Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria eta Kirol Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@euskadi.eus.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud y Deportes utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud y Deportes. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@euskadi.eus

 

 

Fecha de la última modificación: 01/09/2016