Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Diciembre 2015eko Abendua  
 

Azken berriak | Novedades

 

 

Ikerketa: 'Gazteak eta parte-hartze soziala Euskadin'

Ikerketa honek gizartean parte hartzeko hiru modu aztertzen ditu: elkartegintza, boluntariotza eta hainbat ekintza sozialetan parte-hartzea. Lana burutzeko Euskadiko Gazteriaren Kontseiluaren laguntza izan dugu. Ikerketaren aurkezpena.   

Estudio: 'Juventud y participación social en Euskadi'

Esta investigación analiza tres formas de participar en la sociedad: el asociacionismo, el voluntariado y la realización de distintos tipos de acciones sociales. El estudio ha sido elaborado con la colaboración del Consejo de la Juventud de EuskadiPresentación del estudio.  

 

Ikerketa: 'Kontsumo arduratsuaren ohituren bilakaera EAEko gazteen artean 2010-2013'

Ikerketaren helburua gazteen kontsumo-ohiturak aztertzea da, batik bat nola kontsumitzen den galderari erantzunda, zer kontsumitzen den ala zenbat kontsumitzen den alde batera utzita. Euskadiko gazteen kontsumo ohituren bilakaera aztertu da. Ikerketaren aurkezpena

Estudio: 'Evolución de los hábitos de consumo responsable de la juventud vasca 2010-2013'

La investigación se plantea como objetivo analizar las pautas de consumo de la juventud, atendiendo en mayor medida al cómo se consume, más que al qué o al cuánto se consume. Se analiza la evolución de los hábitos de consumo de la juventud de la CAPV. Presentación del estudio

 

 

Artikulua eta elkarrizketa: Lorena Fernández / Alazne Aizpitarte

Lorena Ferandezek garatzen du artikulu honetan zeintzuk diren gazteek gehien erabiltzen dituzten sare sozialak eta Alazne Aizpitartek nerabeen arteko bikote harremanetako bortxaz zehaztasun batzuk utzi dizkigu. 

Artículo y entrevista: Lorena Fernández / Alazne Aizpitarte

El artículo de Lorena Fernández habla de las redes que están de moda actualmente entre la juventud. Por su parte Alazne Aizpitarte  nos da unas pistas sobre la violencia en el noviazgo de los y las adolescentes. 

 
 

 

2016ko lehenengo seihilekorako  prestakuntza-plana

Gazteen Euskal Behatokiak urtarrilaren 12an ekingo die 2016ko prestakuntza-planaren jarduerei KAEBNAIkoek emango duten ikastaroarekin. Aurten antolatutako ikastaroetan 189 profesionalek hartu dute parte. Eskerrik asko denoi!

Avance del plan de formación para el año 2016

El Observatorio Vasco de la Juventud iniciará el 12 de enero las actividades enmarcadas en el Plan de formación 2016 con el curso que impartirá personal de KAEBNAI. A lo largo del 2015 189 profesionales han participado en nuestros cursos. Eskerrik asko denoi!

 
 

Laburrak | Breves

 

 

Gazteen iritzi eta jarreren bilduma: Behatokiak egindako analisiak 2015eko urtean.  

Recopilación de opiniones y actitudes de la juventud: análisis que ha realizado el OVJ en el 2015.   

 

Gazteen Euskal Behatokiak gauzatu dituen ikerketa eta argitalpenen bilduma 2015ean zehar.

Recopilación de investigaciones y publicaciones que ha realizado el OVJ en el 2015.

 

2015eko irakurketa-giden bilduma: gai bati begira liburu, aldizkarietako artikulu eta bestelako baliabideak erabiliz egindako bilduma. 

Recopilación de guías de lectura realizados por el OVJ en 2015: libros, artículos de revistas, tesis y otros recursos de información relacionados con un tema.  

 
 

 

Euskadiko Gazteak Lankidetzan programa. 2016rako proiektuak aurkezteko deialdia entitateentzat.

Programa Juventud Vasca Cooperante. Convocatoria 2016 para entidades de cooperación que presentan proyectos.

 
 

Zorionak eta urte berri on! Gazteen Euskal Behatokiak urte berri zoriontsua opa dizue. 

El Observatorio Vasco de la Juventud os desea un feliz año nuevo 2016.

 
 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Kultura Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@euskadi.eus.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Cultura, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@euskadi.eus

 

 

Fecha de la última modificación: 20/01/2016