Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Octubre 2012ko Urria  
 

Azken berriak | Novedades

 

 

GEBen balorazio inkesta

Eman egiozu zeure balorazioa (pdf, 300kb) GEBren jardunari. Lagun gaitzazu inkesta txiki bati erantzunda. Parte hartu! 

Encuesta de valoración del OVJ

Valora la actividad (pdf, 303 kb) del OVJ. Ayúdanos a mejorar contestando a una pequeña encuesta. ¡Participa! 

 
 

 

Ikastaroa: 'Gizarte enpresagintza gazteentzat'

Ikastaroa Bilbon izango da, Gazteen Euskal Behatokiaren egoitzan, 2012ko azaroaren 26an, 27an eta 28an. Izena emateko epea urriaren 24tik azaroaren 14ra  izango da. Informazio gehiago

Curso: 'El emprendizaje social juvenil'

El curso será en Bilbao, en la sede del OVJ los días 26, 27 y 28 de noviembre. El plazo de inscripción será del 24 de octubre al 14 de noviembre. Más información

 
   

Ikastaroa: Gazteentzako lana eta mugikortasuna EB-n '

Ikastaroa Donostian izango da, Gazteguneren egoitzan, 2012ko azaroaren 19an, 20an eta 21ean. Izena emateko epea urriaren 22tik azaroaren 5era  izango da. Informazio gehiago  

Curso: 'Empleo juvenil y movilidad en la UE'

El curso será en  San Sebastián, en el Gaztegune, los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2012. El plazo de inscripción será del 22 de octubre al 5 de noviembre.  Más información

 
 

Laburrak | Breves

 

Gazteak bilduma: Prekarietatea eta Euskadiko gazteak (gaztelaniaz)
Bizitza normala garatzeko gizarte-baldintzak eta estrategia biografikoak. 
 
Colección Gazteak: Precariedad vital y juventud vasca
Condiciones sociales y estrategias biográficas para llevar una vida normal.

 
 

Elkarrizketa Soziologiako Katedradun Benjamín Tejerinarekin, ' Prekarietatea eta Euskadiko gazteak' argitalpenaren egilea. 

Entrevista con el Catedrático de Sociología Benjamín Tejerina, autor de la  publicación 'Precariedad vital y juventud vasca'. 

 
 

GEBen Dokumentazio Zentroko iraila-urriko liburu berriak (pdf, 229 kb). Gogoratu maileguan eska ditzakezula.

Centro de Documentación del OVJ: puedes ver los nuevos libros (pdf, 229 kb) adquiridos en septiembre-octubre y recuerda que los puedes pedir en préstamo.

 
 

Urriaren 21ean aukeratutako 75 legebiltzarkideetatik 8k 35 urte edo gutxiago dituzte, hau da, % 11 gazteak dira.

De los 75 parlamentarios y parlamentarias vascas elegidos el 21 de octubre 8 tienen 35 años o menos, lo que supone un 11 % de jóvenes.

 
   

Haurdunaldiaren borondatezko etenduren tasa 8,6koa da 15 eta 19 urte bitarteko emakumeengan, adin-talde bereko 1000 emakumeko. 

La tasa de interrupciones voluntarias del embarazo de las mujeres de15 a19 años de la CAPV es de 8,6 por cada 1000 mujeres de su misma franja de edad.

 
   

Behera egin du trafiko-istripuetan nahasitako 15 eta 29 urte bitarteko gazteen kopuruak. 
Aurtengo berriak irakurri nahi badituzu orrialde honetan aurki ditzakezu.

Desciende el número de personas de 15 a 29 años implicadas en accidentes de tráfico.
Si quieres leer otras noticias publicadas este año las puedes encontrar en esta página.

 
 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Kultura Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@ej-gv.es.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Cultura, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz. o gaztebehatokia@ej-gv.es

 

 

Fecha de la última modificación: 05/12/2012