Gazte.doc - Gazteen Euskal Behatokiaren buletin elektronikoa - Observatorio Vasco de la Juventud

Fecha de publicacin: 

  Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Febrero 2023ko otsaila  
 

Azken berriak | Últimas novedades

Gazteekin indarkeria sexista prebenitzeko estrategiak hezkuntza formalean ikastaroa

Gazteekin indarkeria sexista prebenitzeko estrategiak hezkuntza formalean tailerra

Tailerra bigarren hezkuntzako ikastetxeetako irakasleei, hezkidetzaren arduradunei eta orientatzaileei zuzenduta dago; Bilbon eta Donostian izango da martxoan zehar eta izena emateko epea martxoaren 1ean irekiko da.

Taller: Estrategia de prevención de violencia sexista con juventud en educación formal

Este taller estará dirigido al profesorado, a responsables de coeducación y a orientadores y orientadoras de centros de enseñanza secundaria. El taller será en Bilbao y Donostia en marzo y el plazo de inscripción se abre el 1 de marzo.

Gazteekin indarkeria sexista prebenitzeko estrategiak hezkuntza ez formalean ikastaroa

Gazteekin indarkeria sexista prebenitzeko estrategiak hezkuntza EZ formalean ikastaroa

Ikastaroa hezitzaileei, kalehezitzaileei, gazteria teknikariei eta orokorrean gazteekin hezkuntza ez formalean lan egiten duten guztiei zuzenduta dago; Bilbon eta Donostian izango da martxoan zehar eta izena emateko epea otsailaren 16an bukatuko da.

Curso: Estrategia de prevención de violencia sexista con juventud en educación NO formal

Estas sesiones estarán dirigidas a trabajadores y trabajadoras en el ámbito de la juventud, educadores y educadoras sociales, profesionales de educación no formal. El curso será en Bilbao y Donostia en marzo y el plazo de inscripción termina el 16 de febrero.

Eider Goiburu

Elkarrizketa

Elkarrizketa Eider Goibururekin, 'Gazteekin indarkeria sexista prebenitzeko estrategiak hezkuntza formal eta ez-formalean' ikastaroa emango duen teknikariarekin. Eider psikologo soziala, sexu-hezitzailea eta berdintasun-teknikaria da.

Entrevista

Entrevista con Eider Goiburu, técnica que impartirá el curso 'Estrategias de prevención de las violencias sexistas con jóvenes en educación formal y no formal'. Eider es psicóloga social, educadora sexual y técnica de igualdad.


 
 

Laburrak | Breves

Raúl Marcos Estrada

Elkarrizketa Raúl Marcos Estradari: 'Hezkuntza digitala kontuan hartu gabe sexu-hezkuntza egitea hezkuntza osatugabea egitea da, eta, beraz, ez da erangikorra'. 

Entrevista a Raúl Marcos Estrada: 'Hacer educación sexual sin tener en cuenta la educación digital, es hacer una educación incompleta y, por tanto, ineficaz'.

Raúl Marcos Estrada

Elkarrizketa Raúl Marcos Estradari: 'Teknologia digitalaren garapenak gizateriaren historian aurrekaririk ez duen pornografiaren hedapen masiboa eragin du'.

Entrevista a Raúl Marcos Estrada: 'El desarrollo de la tecnología digital ha provocado una expansión masiva de la pornografía sin precedentes en la historia de la humanidad.

Irakurketa gida

Irakurketa gida: Internet eta teknologia digitala sexualitatearen bizipenean, eduki pornografikoak eta hezkuntza. Gai bati begira liburu, aldizkarietako artikulu eta bestelako baliabideak erabiliz egindako bilduma da..

Guía de lectura: Internet y la tecnología digital en la vivencia de la sexualidad, pornografía y educación. Es una recopilación de libros, artículos de revistas y otros recursos de información relacionados con el tema.

Etxebizitza-emantzipazioaren kostua Euskadin 2021

Zenbat kostatzen zaio, teorian, 18 eta 34 urte bitarteko soldatapeko gazte bati bere kabuz emantzipatzea etxebizitza erosten badu zein alokatzen badu? Etxebizitza-emantzipazioaren kostua Euskadin txostenean aztertzen da.

¿Cuánto le cuesta, teóricamente, a una persona joven asalariada de entre 18 y 34 años emanciparse sola, bien sea comprando la vivienda o alquilándola? El coste de la emancipación residencial en Euskadi analiza esos datos.

Erjijioak

Ia gazteen erdiek uste dute Euskadin erlijio edo sinesmenengatiko diskriminazioa oso edo nahikoa hedatua dagoela.

Casi la mitad de la juventud cree que la discriminación por religión o creencias religiosas está muy o bastante extendida en Euskadi. 

Biztanleria gaztea

Euskadin 15 eta 29 urte bitarteko  310.433 gazte daude, biztanleria osoaren % 14,2. 61,3 gazte daude 64 urtetik gorako 100 pertsonako.

En Euskadi hay 310.433 jóvenes de 15 a 29 años, lo que supone el 14,2 % de la población total; 61,3 personas jóvenes por cada 100 personas mayores de 64 años.


Irakurketa gida gazteekin indarkeria sexista prebenitzeko estrategiak hezkuntza formal eta ez formalean

Irakurketa gida gazteekin indarkeria sexista prebenitzeko estrategiak hezkuntza formal eta ez formalean inguruan. Gai bati begira liburu, aldizkarietako artikulu eta bestelako baliabideak erabiliz egindako bilduma da.

Guía de lectura sobre estrategias de prevención de violencia sexista con juventud en educación formal y no formal. Es una recopilación de libros, artículos de revistas y otros recursos de información relacionados con el tema.

 

Garapen Jasangarrirako Helburuak

Euskadik 2021ean izan du eskola uzte goiztiarraren zifrarik baxuena: 4,8 %.

Euskadi registra la cifra más baja de abandono escolar prematuro: 4,8 %

Urtarrileko liburuak

Behatokiko dokumentazio zentrora 2023ko urtarrilean gehitutako liburuak. Liburu hauek kontsultan edo maileguan har daitezke dokumentazio zentroan edo eskatu liburutegien arteko maileguan.

Relación de una selección de libros incorporados en enero al fondo del Centro de Documentación del OVJ. Se pueden consultar y tomar en préstamo los libros en el Centro de Documentación o solicitarlos en préstamo interbibliotecario.

2023ko urtarrileko dokumentuak online

Gure Dokumentazio Zentroan 2023ko urtarrilean bildutako dokumentuak onlineBehatokiak berak hilero egindako hautaketa da, irakurtzeko interesgarriak diren artikulu eta dokumentuen bidumaren berri ematen duena. 

Selección de documentos online recopilados en el Centro de Documentación del OVJ en enero de 2023. Es esta una relación mensual de artículos y documentos cuya lectura recomienda el Observatorio. 

 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
Gazteen Euskal Behatokiaren logoa
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako LEHENDAKARITZAko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Nafarroa kalea, 2 - 01007 Vitoria-Gazteiz) edo gaztebehatokia@euskadi.eus.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, PRESIDENCIA, Dirección de Servicios (Calle Nafarroa, 2 - 01007 Vitoria-Gasteiz) o gaztebehatokia@euskadi.eus