Gazte.doc - Gazteen Euskal Behatokiaren buletin elektronikoa - Observatorio Vasco de la Juventud

Fecha de publicacin: 

  Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Junio 2019ko ekaina  
 

Azken berriak | Últimas novedades

 

Euskadiko gazteen egoeraren diagnostikoa 2019

Ikastaroa: 'Erotika 3.0: zibersexua, sexting-a eta intimitatea pornografia bihurtzea nerabezaroan'

Ikastaroa euskaraz izango da Bilbon, GEBren egoitzan 2019ko irailaren 12an, 19an eta 26an. Izena emateko epea 2019ko ekainaren 17tik 26ra izango da eta, lekurik geratuz gero, irailaren 2tik 6ra. Informazio gehiago

Curso: 'Erotika 3.0: cuando en la pubertad el cibersexo, el sexting y la intimidad se transforma en pornografía'

El curso será en euskara en Bilbao, en la sede del OVJ, los días 12, 19 y 26 de septiembre de 2019 (jueves). El plazo de inscripción es del 17 al 26 de junio de 2019 y, si quedan plazas vacantes, del 2 al 6 de septiembre. Más información

 
Gazteen argazkiak 22

'Gazteen argazkiak 22'

Ikerketa honetan Euskadiko 18 eta 29 urte bitarteko gazteek dituzten iritzi eta jarrera politikoak, bai eta Euskadiko zein Espainiako egoera orokorraren balorazioak ere aztertzen dira. Informazio gehiago

'Retratos de juventud 22'

Este estudio recoge las opiniones y las actitudes de la juventud de Euskadi de 18 a 29 años sobre la política y la situación, en general, tanto de Euskadi como de España. Más información

 

Laburrak | Breves

Gazteen Euskal Behatokiko Dokumentazio Zentroan maiatzean bildutako artikuluak eta dokumentuak on line.

Selección de artículos y documentos on line recopilados en el Centro de Documentación del OVJ en mayo.

 

Euskadiko 18 eta 29 urte bitarteko gazteen % 88 kezkatuta daude klima aldaketa dela eta.

El 88 % de las personas de 18 a 29 años de Euskadi dicen sentir preocupación por el cambio climático.

 

GEBren Dokumentazio Zentrora maiatzean iritsitako azken liburuak.

Relación de los últimos libros incorporados en mayo al fondo del Centro de Documentación del OVJ.

 

 

Tabakoaren kontsumoak behera egin du Euskadiko gazteen artean eta biztanleria osoaren batez bestekoaren azpitik jarraitzen du.

El consumo de tabaco ha descendido en la juventud de Euskadi y continúa por debajo de la media del conjunto de la población.

 

Eusko Jaurlaritzak gazteen itzulera sustatu eta horien kontratazioa bultzatzen du, epe mugagabez kontratatzen den pertsonaren soldataren %50 ordaintzeko laguntzen bidez.

El Gobierno Vasco impulsa el retorno de jóvenes y estimula su contratación con ayudas que cubren el 50% del salario de la persona contratada indefinidamente.

 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@euskadi.eus.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@euskadi.eus