Gaztedoc monografikoa: 2019ko argitaratutako ikerketak. Estudios publicados en el 2019

Argitalpen-data: 

  Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Monografikoa: 2019ko argitaratutako ikerketak  
 

Azken ikerketak | Últimas investigaciones

Gazteen adierazleak 2019

'Gazteen adierazleak 2019. Euskadiko gazteen panoramika'

Ikerketa honek 112 adierazleren informazioa biltzen du zazpi dimentsiotan banatuta: demografia eta populazioa; hezkuntza; enplegua eta egoera ekonomikoa; emantzipazioa eta etxebizitza; osasuna; aisia, kultura eta kirola; balioak eta jarrerak. Informazio gehiago

'Indicadores de juventud 2019. Panorámica de la juventud de Euskadi'

Esta investigación contiene información referente a 112 indicadores, divididos en 7 dimensiones: demografía y población; educación; empleo y situación económica; emancipación y vivienda; salud; ocio, cultura y deporte; valores y actitudes. Más información

Emantzipazio kostua 2018

'Etxebizitza-emantzipazioaren kostua Euskadin 2018'

Txosten hau seriearen seigarrena da eta bertan hauxe aztertzen da: zenbat kostatzen zaion soldatapeko 18 eta 34 urte bitarteko gazte bati bere kabuz emantzipatzea, etxebizitza erosten badu zein alokatzen badu. Informazio gehiago

'El coste de la emancipación residencial en Euskadi 2018'

Este informe es el sexto de una serie que analiza cuánto le cuesta a una persona joven asalariada de entre 18 y 34 años emanciparse sola, bien sea comprando la vivienda o alquilándola. Más información

 

Ikerketak | Estudios

Euskadiko gazteak eta sare sozialak

'Euskadiko gazteak eta sare sozialak'. Ikerketak sare sozialei lotutako zenbait alderdi jorratu ditu, esaterako: zein diren sare erabilienak, zein maiztasunarekin erabiltzen diren, zein sare duten gogokoen gazteek…

'La juventud de Euskadi y las redes sociales'. El estudio analiza qué redes sociales se utilizan más y con qué frecuencia, cuál es la red social preferida por la juventud, cuál es el idioma principal de comunicación…

 

Emaize

'Gazteen argazkiak 22'. Bertan Euskadiko 18 eta 29 urte bitarteko gazteek dituzten iritzi eta jarrera politikoak, bai eta Euskadiko zein Espainiako egoera orokorraren balorazioak ere aztertzen dira.

'Retratos de juventud 22'. Este informe recoge las opiniones y las actitudes de la juventud de Euskadi de 18 a 29 años sobre la política y la situación, en general, tanto de Euskadi como de España.

 

Euskadiko gazteen egoeraren diagnostikoa 2019

'Euskadiko gazteen egoeraren diagnostikoa 2019'. Dokumentu honen helburu nagusia da Euskadiko gazteei buruzko jakintzan sakontzea. Egoera demografikoa, hezkuntza, enplegua, emantzipazioa eta etxebizitza, osasuna, gizarte-ekintza eta berdintasuna, parte-hartzea, aisia, kultura eta kirola.

'Diagnóstico de la situación de la juventud de Euskadi 2019'. El objetivo principal de este documento es profundizar en el conocimiento del colectivo de jóvenes que residen en Euskadi: el contexto demográfico, la educación, el empleo, la emancipación y la vivienda, la salud, la acción social y la igualdad, la participación, el ocio, la cultura y el deporte.

 

 

 

 

 

Gazteen emantzipazioa Euskadin 2017

'Gazteen emantzipazioa Euskadin 2017'. Txosten honetan 16-34 urteko ia 2.000 gazteren erantzunak aztertu dira, hainbat gai aintzat hartuta: emantzipatzeko eragozpenak, etxebizitza eskuratzeko nahiago dituzten ereduak, alokatzea edo erostea nahiago... 

'La emancipación de la juventud en Euskadi 2017'. Este estudio profundiza en las dificultades para la emancipación, las preferencias en los modelos de acceso a la vivienda, las razones para preferir alquilar o comprar...

Euskadiko gazteak lankidetzan

 

'Gazteak eta enplegua Euskadin 2017'. Ikerketan enpleguari buruzko hainbat arlo aztertu dira: gazteen lan-eskarmentua, nola hasten diren gazteak lan-munduan, zelako lan-baldintzak dituzten beraien lanetan… 

'Juventud y empleo en Euskadi 2017'. En el estudio se analiza la experiencia laboral de la juventud, el acceso al trabajo, las características del empleo… 

Gabonak

'Aurrera Begira 2018. Gazteen aurreikuspenei buruzko adierazleak'. Ikerketa honek helburu bikoitza du: alde batetik, Euskadiko gazteek nola antzematen duten oraina jakitea eta, bestetik, epe laburrean, zeintzuk diren beraien etorkizunerako aurreikuspenak ezagutzea...

'Aurrera Begira 2018. Indicadores de expectativas juveniles'. Este estudio tiene como objetivo conocer cómo percibe la juventud vasca el presente y cuáles son sus expectativas de futuro en el corto plazo.

Etxebizitza-emantzipazioaren kostua Euskadin 2017

 

'Etxebizitza-emantzipazioaren kostua Euskadin 2017'. Bertan azaltzen dira zer zailtasun dituzten soldatapeko gazteek etxebizitza bat eskuratzeko.

'El coste de la emancipación residencial en Euskadi 2017'. Este estudio refleja las dificultades que tienen las personas jóvenes con un trabajo remunerado para acceder a la vivienda.

 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@euskadi.eus.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@euskadi.eus