Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Febrero 2013ko otsaila  
 

Azken berriak | Novedades

 

 

Ikerketa: 'Gazteen lonjak eta lokalak EAE-n' 

EAEko gazteen % 20k gazte lonja edo lokala dute gaur egun.

Bizikidetza arazoak izanez gero, udalek bitartekaritza egin beharko luketela uste dute gazte gehienek.   

Investigación: 'Lonjas y locales juveniles en la CAPV'

El 20 % de la juventud de la CAPV tiene lonja actualmente.

La mayoría de la juventud apoya la idea de que los ayuntamientos medien para intervenir en caso de problemas de convivencia. 

 
 

 

Argitalpena: 'EAEko gazteen sinesmenak eta erlijiozaletasuna’

EAEko gazteen sinesmen eta erlijiozaletasuna Euskadiko Gazteen Joeren Koadernoak izeneko bildumaren bosgarren zenbakia da.

Azterlan horrek erakusten duenez, 20 puntu baino gehiago jeitsi da azken 10 urteetan Euskadin beren burua katolikotzat jotzen duten gazteen kopurua. 

Publicación: 'Creencias y religiosidad de la juventud de la CAPV’

Creencias y religiosidad de la juventud de la CAPV es el quinto número de la colección Cuadernos de Tendencias de la Juventud Vasca.

Según dicho estudio, el porcentaje de personas jóvenes que se declaran católicas en Euskadi ha descendido más de 20 puntos en 10 años.  

 
 

Laburrak | Breves

   

EAEko 15 eta 19 urte bitarteko gazteen erdiek harreman sexualak izan dituzte. 

La mitad de la juventud de 15 a 19 años de la CAPV ha mantenido relaciones sexuales

 
 

GEBen Dokumentazio Zentroko 'Sexu-aniztasuna' irakurketa gida eguneratu dugu.  

Centro de Documentación del OVJ, hemos actualizado la guía de lectura: 'Diversidad sexual'

 
   

Lan egiteko prest dauden EAEko 30 urtetik beherako gazteen ia laurdena langabezian dago. 

Casi una cuarta parte de las personas menores de 30 años de la CAPV en disposición de trabajar está en paro

 
 

Elkarrizketa Lila Maya Amrane eta Nadia Eremieva-ri Biltzeneko teknikariak (Gizarteratzea eta Kulturarteko Bizikidetzaren Euskal Zentroa).

Entrevista a Lila Maya Amrane y Nadia Eremieva, personal ténico de Biltzen (Servicio Vasco de Integración y Convivencia Intercultural).

 
   

Euskal Herriko 16 eta 24 urte bitarteko gazteen % 22,8ren lehen hizkuntza euskara izan da.

El 22,8 % de la juventud de 16 a 24 años de Euskal Herria tiene el euskera como primera lengua.

 
   

Lana duten EAEko 16 eta 34 urte bitarteko gizonen hileko soldata garbia emakume gazteena baino 200 euro altuagoa da.

Los hombres de 16 a 34 años de la CAPV con empleo tienen un sueldo neto mensual que supera en 200 euros el de las mujeres jóvenes.

 
 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@ej-gv.es.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@ej-gv.es

 

 

Azken eguneratzea: 2013/02/22