Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Abril 2015eko apirila  
 

Azken berriak | Novedades

Ikastaroa: 'Gazteen parte-hartzerako tresnak'

Ikastaroaren bi edizio egingo ditugu: Bilbon, maiatzaren 25ean eta 26an eta Donostian, maiatzaren 27an eta 28an. Astelehenean, apirilaren 27an irekiko dugu izena emateko epea!

Curso: 'Herramientas para la participación joven'

El curso tendrá dos ediciones: los días 25 y 26 de mayo en Bilbao y el 27 y 28 de mayo en Donostia. El lunes 27 de abril abrimos el plazo de inscripción!

 

 

Ikerlana: 'Krisialdia eta gazteen emantzipazioa Europan. Azterketa bat ongizate-estatuaren ereduetatik'

Ikerketak, batetik, krisiak Europako gazteen emantzipazio-prozesuetan izan duen eragina azaldu du; eta, bestetik, enplegu- eta etxebizitza-politiken arteko lotura aztertu du, baita Europako herrialde ezberdinetako gazteen bizileku-autonomia ere.

Estudio: 'Crisis y emancipación juvenil en Europa. Un análisis desde los modelos de Estado de Bienestar'

Esta nueva investigación refleja el impacto de la crisis en los procesos de emancipación juvenil en Europa y analiza la relación entre las políticas de empleo y vivienda y la autonomía residencial de la juventud en los distintos países de Europa. 

 
 

Laburrak | Breves

 

 

Irakurketa gida: Gazteen parte-hartzea. Hainbat baliabide, artikulu, monografia, tesi, gaiaren inguruan. 

Guía de lectura: Participación joven. Puedes consultar artículos de revistas, monografías, tesis, recursos electrónicos...   

 
 

16 eta 29 urte bitarteko gazteen langabezia-tasa jaitsi da elkarren segidako bigarren hiruhilekoz.  

Desciende la tasa de paro de la juventud de 16 a 29 años por segundo trimestre consecutivo. 

 
 

 

GazteBizHitza, aholkularitza on-line zerbitzua ikasketen, lanaren edo etxebizitzaren inguruan. Informazioa jaso nahi baduzu harpidetu zaitez buletinera!

GazteBizHitza: Servicio de asesoramiento online sobre estudios, trabajo o vivienda.¡Suscríbete al boletín para recibir novedades!

 

'Aurrera begira 2014. Gazteen aurreikuspenei buruzko adierazleak' izeneko ikerketak Euskadiko gazteek beren egoerari eta etorkizunarekiko aurreikuspenei buruz egindako balorazioak biltzen ditu 10 adierazletan.

'Aurrera begira 2014. Indicadores de expectativas juveniles' refleja en 10 indicadores la valoración que la juventud vasca hace de su situación y sus expectativas en relación al futuro.

'Gazteen Ekimenen eta Gazteen arteko Trukeen diseinua eta kudeaketa Erasmus + programan: Gazteak Ekinean' ikastaroaren materiala eta ebaluazioa.

Material y evaluación del curso 'Diseño y gestión de iniciativas e intercambios juveniles en Erasmus+: Juventud en Acción'.

 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria eta Kirol Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@ej-gv.es.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud y Deportes utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@ej-gv.es

 

 

Azken eguneratzea: 2015/04/23