Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Abril 2016eko apirila  
 

Azken berriak | Novedades

 

 'Europa Helmuga Gida 2016'

Europa Helmuga gida 2016. Begira eta azter itzazu aukerak eta baliabideak Europan! bidai bat prestatu, hizkuntzak ikasi, lana bilatu beste herrialdeetan, beka bat eskatu, gazteen arteko trukeak egin, titulazio bat konbalidatu edo europar curriculuma prestatu.

'Guía Destino Europa 2016'

Guía Destino Europa 2016. ¡Explora posibilidades y recursos en Europa! prepara un viaje, aprende idiomas, encuentra un trabajo en otro país, pide una beca, participa en un intercambio juvenil, convalida una titulación o prepara tu currículo europeo. 

 
 

 

Tailerra: 'Indarkeria sexistaren prebentzioa. Beldur Barik Jarrera 2016'

Tailerra Bilbon izango da maiatzaren 26an. Izena emateko epea apirilaren 28tik maiatzaren 12ra zabalik Informazio gehiago.

Taller: 'Prevención de la violencia sexista. Actitud Beldur Barik 2016'

El taller tendrá lugar el 26 de mayo en Bilbao. El plazo de inscripción será del 28 de abril al 12 de mayo. Más información.

 
 

Laburrak | Breves

 

 

Europa Helmuga gida 2016. Gida egiteko, nazioarteko mugikortasunean aditua den pertsona baten laguntza izan dugu aurten ere: Antonio Jesús Rodríguez Martínez, zeinek 900 erreferentzia berri sartu baititu edizio honetan. 

Guía Destino Europa 2016. Como en años anteriores el OVJ ha contado con el experto en movilidad internacional Antonio Jesús Rodríguez Martínez, que en esta quinta edición ha incorporado 900 nuevas referencias.   

 
 

Prestatu ditugun hurrengo ikastaroak ikusi nahi? Beldur barik tailerra; nola sustatu partaidetza?; transexualitatea eta bestelako aniztasun sexualak.

¿Quieres conocer nuestros siguientes cursos de formación? taller Beldur barik; ¿cómo facilitamos la participación?; transexualidad y otras diversidades sexuales.

 
 

 

'Jokabide emozionalki adimentsuen eredu aktibo izatea; horra hor gazteen eta nerabeen artean adimen emozionala sustatzeko modurik eraginkorrena'Elkarrizketa Natalia Alonsori  adimen emozionalaren inguruko ikastaroaren irakasleari. 

'Ser ejemplo activo de conductas emocionalmente inteligentes, es el modo más efectivo para promover la inteligencia emocional en jóvenes y adolescentes'. Entrevista a Natalia Alonso, profesora del curso sobre inteligencia emocional.    

 

GEBren Dokumentazio Zentroko aldizkarien aurkibidea eta artikulu nabarmenak: kirola eta gazteen delinkuentziaren arteko lotura, hizkuntzaren irakaskuntza, bullyinga.

Sumario de revistas y artículos destacados del Centro de Documentación del OVJ: asociación entre el deporte y la delincuencia juvenil, enseñanza del lenguaje, bullying.

 

Liburuaren Nazioarteko Egunaren inguruko irakurketa gida. Artikulu eta liburu hauek gure Dokumentazio Zentroan kontsultatu ditzakezu edo geb-liburutegia@euskadi.eus e-mailaren bidez eskatu.

Guía de lecturaDía Internacional del Libro. Estos artículos y libros se pueden consultar en nuestro Centro de Documentación  o solicitarse a través del e-mail geb-liburtegia@euskadi.eus.

 
 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria eta Kirol Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@euskadi.eus.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud y Deportes utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@euskadi.eus

 

 

Azken eguneratzea: 2016/04/25