Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Junio 2015eko ekaina  
  Gazteak 7 iruditan / Juventud en 7 imágenes
 

Gazteen Euskal Behatokiak gazteen egoeraren laburpena aurkezten du infografia bizidunaren bidez. Infografia inprimatzeko bertsioan ere badago.  

 

El Observatorio Vasco de la Juventud presenta un resumen de la situación de la juventud en formato video. Esta infografía también está disponible en versión para imprimir.  Argitalpenak / Publicaciones
 

Gazteen adierazleak 2013

Ikerketa honek 111 adierazle biltzen ditu gazteen egoerari buruzko panoramika eskeiniz, eta Euskadiko biztanleria osoarekin alderatzeaz gain, Espainia eta Europar Batasuneko gazteen egoerarekin ere konparatzen ditu.

Indicadores de Juventud 2013

En 111 indicadores se ofrece una panorámica de la situación de la juventud comparándola con el conjunto de la población vasca y con la juventud de otros ámbitos territoriales como España y la Unión Europea. 

 
  Laburrak | Breves
     

'Gazteen parte-hartzerako tresna' ikastaroaren inguruko elkarrizketa, balorazioa eta materiala

Entrevista, evaluación y material del curso 'Herramientas para la participación joven'.

     

Dokumentazio zentroko berriak: interegarri izan daiztezkeen udako ikastaroak eta gazteen inguruko tesiak
 
Novedades del Centro de Documentación: cursos de verano y tesis sobre juventud que pueden ser de tu interés.

 

     

Gazteen Euskal Behatokiaren prestakuntza-plana 2015eko bigarren seihilekorako: movilidad, inteligencia emocional, identidad digital, bortxaren prebentzioa.

Plan de formación para el segundo semestre de 2015 del OVJ:  movilidad, inteligencia emocional, identidad digital, bortxaren prebentzioa.

     

GazteBizHitza orientazio eta aholkularitza zerbitzuan  zure zalantzak argitzeko aukera duzu. Whatsappez, emailez zein telefonoz bota zure galdera!.

En el Portal GazteBizHitza encontrarás orientación y asesoramiento para aclarar tus dudas. ¡Pregúntanos a través de whatsapp, email o teléfono! 

     

GOazen Boisera! blogari gazteentzako lehiaketan sarituak izan dira Naroa eta Mikel. Haiek izango dira Boiseko Jaialdian berri-emaileak. 

Naroa y Mikel han sido premiados en el concurso para jóvenes bloggers GOazen Boisera! e informarán sobre el Jaialdi de Boise.


  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria eta Kirol Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@ej-gv.es.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud y Deportes utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@ej-gv.es

 

 

Azken eguneratzea: 2015/06/18