Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Junio 2016eko ekaina  
 

Azken berriak | Novedades

 


'
Europa Helmuga Gida 2016'

BIDAIATU Europatik!, behar den informazio praktiko guztia zure esku: zer baliabide dauden joan-etorrietarako, Appsak eta informazioa turistikoa, hegaldiak, ostatu merkeak, gida turistikoak eta zer eskubide dituzun eta zer egin behar duzun erreklamatzeko. Esteka Gidara.

'Guía Destino Europa 2016'

Información práctica para  VIAJAR por Europa; recursos para el desplazamiento, Apps e información turística, vuelos y alojamiento barato, guías turísticas e información sobre tus derechos y cómo reclamarlos. Enlace a la guía.

 
 

 

Euskadiko 16 eta 29 urte bitarteko gazteen enpleguari buruzko analisia

Gazteen Euskal Behatokia burutzen ari den 'Enplegu eta emantzipazioa 2015' ikerketaren datuen aurrerapena.

Análisis del empleo en la juventud vasca de 16 a 29 años

Avance de datos del estudio 'Empleo y emancipación 2015' que está elaborando el Observatorio Vasco de la Juventud.

 
 

Laburrak | Breves

Hirurogeita hamabi profesionalek jaso dute Adimen Emozionalerako prestakuntza 2016an GEBen. Gaian sakondu nahi baduzu hona hemen gure Dokumentazio Zentroko hainbat
material.

Setenta y dos profesionales se han formado en inteligencia emocional en 2016 en el OVJ. Si quieres conocer mejor el tema aquí tienes material de nuestro Centro de Documentación.

Politikan interes handia edo nahikoa interes duten gazteen ehunekoa azken hamabost urteotako mailarik altuenean dago 2016an.

La cifra de jóvenes con mucho o bastante interés en la política alcanza en 2016 el nivel más alto de los últimos quince años.

 

 

Udako ikastaroak 2016. Hainbat udako ikastaro aukeratu ditugu, zuentzat interesgarriak izan daitezkeelakoan. 

Cursos de verano 2016. Hemos seleccionado una relación de cursos de verano que pueden ser de tu interés.    

 
 

Udazkenerako prestatu ditugun hurrengo ikastaroetan parte hartu nahi duzu? Hemen izenburuak: 'Nola sustatu partaidetza?'; 'Transexualitatea eta bestelako aniztasun sexualak'.

¿Quieres participar en nuestros siguientes cursos de formación en otoño? Aquí tienes los títulos: '¿Cómo facilitamos la participación?'; 'Transexualidad y otras diversidades sexuales'.

 

Ingurumenaren zaintzari lotutako jokabideek bilakaera positiboa izan dute Euskadiko gazteen artean.

Los comportamientos respetuosos con el medio ambiente evolucionan positivamente entre las personas jóvenes de Euskadi.

 

Sexu bereko pertsonen arteko ezkontzaren aldekoak, bai eta sexu aldaketaren aldekoak ere, agertzen dira Euskadiko gazte gehienak.

El apoyo al matrimono homosexual y al cambio de sexo es mayoritario entre la juventud de Euskadi.

 
 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria eta Kirol Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@euskadi.eus.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud y Deportes utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@euskadi.eus

 

 

Azken eguneratzea: 2016/06/14