Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Octubre 2014ko urria  
 

Azken berriak | Novedades

 

Gizonduz Programan partaide diren Ainhoa Azurmendiri eta Ritxar Baceteri egindako elkarrizketa. 'Gazteak, berdintasuna eta kirol-jarduera' izeneko ikastaroa emango dute GEBn

'Oraindik ere badira emakumeen kirol-jarduna oztopatzen duten desberdintasun handiak; eta desberdintasun horiek ere gizonen kirol-jarduna baldintzatzen dute'.

Entrevista a Ainhoa Azurmendi y Ritxar Bacete, de Gizonduz que darán un curso sobre 'Jóvenes, igualdad y actividad deportiva' en el OVJ

'Aún existen grandes desigualdades que dificultan la práctica deportiva de las mujeres, y condicionan la experiencia deportiva de los hombres'.

 
 

 

Argitalpena: Enpresagintza gaztea Euskadin 2013

Gazteen Euskal Behatokiaren Enpresagintza gaztea Euskadin 2013 argitalpen berriak Euskadiko enpresagintzaren egoeraren azterketa zehatza egiten du eta fenomeno horrek azken hiru urteetan izan duen bilakaerari ere so egiten dio.

Publicación: Emprendimiento joven en Euskadi 2013

La nueva publicación Emprendimiento joven en Euskadi 2013 ofrece un análisis exhaustivo de la situación del emprendimiento en Euskadi y de su evolución en los últimos tres años.

 
 

Laburrak | Breves

 

 

GEBen Dokumentazio Zentroko irakurketa gida: Gazteak, berdintasuna eta kirol jarduera

Centro de Documentación del OVJ, Guía de lectura sobre Jóvenes, igualdad y actividad deportiva.   

 
 

Diru-laguntzak: EAEko toki-erakundeei eta toki-izaerako udalaz gaindiko erakundeei beren gazte-ekipamenduen sarea bultzatzeko 2014rako diru-laguntzak. 

Ayudas y subvenciones: subvenciones a entidades locales y entidades supramunicipales de carácter local de la CAPV para impulsar la red de equipamientos juveniles en el ámbito local. 

 
 

 

'Nola sortzen eta kudeatzen dute gazteek nortasun digitala?' bigarren ikastaroaren bideoa, balorazioa eta materiala

Video, evaluación y material de la segunda edición del curso '¿Cómo crea y gestiona la juventud su identidad digital?'.

 
 

Urriaren 17a Pobreziaren kontrako nazioarteko eguna izan zen.  Euskadiko gazteen % 8,4 benetako pobrezia-egoeran daude.

El 17 de octubre fue el Día internacional para la erradicación de la pobreza. El 8,4 % de la juventud vasca está en situación de pobreza real.

 
 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Kultura Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@ej-gv.es.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Cultura, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@ej-gv.es

 

 

Azken eguneratzea: 2014/10/24