Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Junio 2011ko Ekaina  
  Ikerketa berria / Nuevo estudio  

Enpresagintza EAE-ko gazteen artean izeneko txostena. Ikerketa berri honek ondoko datu hauek azaltzen ditu: gazteen artean zenbat ekintzaile dagoen jakitea; gazteek enpresagintzarekiko duten jarrera orokorra zein den aztertzea eta, ekintzaile gaztearen soslaia aztertzea, bai eta enpresagintzarako eskura dauden baliabideak baloratzea ere. 

 

El emprendimiento juvenil en la CAPV, experiencias y proyectos. Este nuevo estudio tiene como objetivo conocer cuánta gente joven es emprendedora y valorar su experiencia; analizar la predisposición general de la juventud al emprendimiento, y, estudiar el perfil emprendedor de la juventud y la valoración de los recursos disponibles para el emprendimiento.

  Prestakuntza plana | Plan de formación
 

Gazteen Euskal Behatokiko 2011rako prestakuntza plana

Atal honetan ikastaro hauen materiala kontsulta dezakezue: Immigrazioa eta gazte politikak eta Nola arnasten dute gure gazteek Interneten?.

Plan de formación para 2011 del Observatorio Vasco de la Juventud

En este apartado podéis consultar el material de los cursos sobre Inmigración y Políticas de Juventud y Descubriendo como respira nuestra juventud en Internet.

 
 

Gazteen Euskal Behatokian egindako ikastaroen balorazioa

Atal honetan lehenengo sei hilabeteetan ikasleek egindako ikastaroen balorazioa eskeini nahi dizuegu.

Valoración de los cursos realizados en el Observatorio Vasco de la Juventud

En este apartado podéis consultar la valoración que ha hecho el alumnado de los cursos realizados el primer semestre.

 
  Laburrak | Breves
     

Gazteek EAEko biztanleria osoan hartzen duten proportzioak beheranzko joeran darrai. 10 puntu egin du behera, 1991tik 2010era.

Continúa descendiendo la proporción de personas jóvenes sobre el total de la población de la CAPV. Ha descendido más de 10 puntos de 1991 a 2010.

     

Elkarrizketa Norma Vazquezekin, Maitasuna, bikoteak eta tratu txarrak: gazteen artean ere bai? ikastaroa eman duen irakaslearekin.
 
Entrevista a Norma Vázquez,
profesora del curso Amor, pareja y maltrato ¿También entre jóvenes?.

 

     

Europako Parlamentuak Legezkoa ez den ebazpen bat onartu du, Europan hezkuntza-eta prestakuntza-sistemak hobetzeko esparru bat sortze aldera, Gazteak Ekinean ekimenaren baitan.

El Parlamento Europeo ha adoptado una Resolución no de Ley por la que aprueba un marco para la mejora de los sistemas de educación y formación en Europa dentro de la iniciativa Juventud en Movimiento.

     

Gazteak lan-merkatuan sartzearen aldeko lanetan jarraitzen dute Europako erakundeek. Horren bi erakusgarri dira batetik Europako Kontseiluaren Ebazpena, gazteen lana hizpide. Bestetik, Europako Batzordearen YouthWork ekimena, enplegua sortzera eta gazteen enpresa-ekimena piztera bideratua.

Las instituciones europeas continúan trabajando para fomentar el acceso de las personas jóvenes al mercado laboral. Ejemplos de ello son la Resolución del Consejo de la UE, en torno al empleo y, por otra, la iniciativa Youth@Work de la Comisión Europea encaminada a fomentar la creación de empleo y a incentivar el espíritu empresarial en la juventud. 

     

Gazteen hizkuntza erabileren GPS gida. Gazteen hizkuntza erabileran kokatu eta bertan esku hartzeko gida da. 

Guía GPS de los usos lingüísticos de la juventud. Es esta una guía para localizar los usos lingüísticos entre las personas jóvenes y poder actuar en ellos.


  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak jakinarazten dizu zure datu pertsonalak Gazteria eta Gizarte-Ekintza Zuzendaritzaren kontaktu-fitxategian sartuko ditugula, ondoren, buletin hau zabaltzeko eta Gazteria eta Gizarte-Ekintza Zuzendaritzaren zenbait argitalpenen berri emateko. Aipatutako Lege horretan jasotzen den moduan, datuok ikusi, zuzendu edo ezabatu nahi dituzula edo ez dituzula jarri nahi adierazteko, helbide honetara jo dezakezu: Eusko Jaurlaritza, Kultura Saila, Zerbitzu Zuzendaritza, Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz edo gaztebehatokia@ej-gv.es.

En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se le informa que sus datos serán introducidos en el fichero de Contactos de la Dirección de Juventud y Acción Comunitaria del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, tanto para difundir esta publicación como para dar a conocer otras publicaciones de la Dirección de Juventud y Acción Comunitaria. Como se recoge en la mencionada ley, puede dirigirse a la siguiente dirección para ver, corregir, borrar o declarar que no le interesa proporcionar los datos: Gobierno Vasco, Departamento de Cultura, Dirección de Servicios, Calle Donostia 1, 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@ej-gv.es

 

 

Azken eguneratzea: 2011/06/17