Gaztedoc logo handiasare sozialak

  Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Junio 2018ko ekaina  
 

Azken berriak | Novedades

 

Gazteen adierazleak 2017

Gazteen adierazleak 2017

Edizio honetan 'Gazteen adierazleak. Euskadiko gazteen panoramika' datu-base interaktibo moduan aurkezten da eta bertan gazteei buruzko 100 adierazle baino gehiago kontsulta daitezke.  Adierazleok zazpi ataletan banatuta agertzen dira: demografia eta biztanleria, hezkuntza, enplegua eta egoera ekonomikoa, emantzipazioa eta etxebizitza, osasuna, aisia, kultura eta kirola, eta balioak eta jarrerak.

Indicadores de juventud 2017

'Indicadores de juventud. Panorámica de la Juventud de Euskadi' se presenta como una base de datos interactiva con más de 100 indicadores sobre juventud, que se divide en siete apartados: demografía, educación, empleo y situación económica, emancipación y vivienda, salud, ocio, cultura y deporte, y valores y actitudes.

 

Ikastaroa: sare sozialak eta gazteak

Ikastaroa: 'Sare sozialak eta gazteak: ekosistema digitalean partekatuz eta elkarbiziz'

Ikastaro berri bat antolatu dugu irailerako; euskeraz izango da eta bi edizio egingo ditugu, bata Donostian eta bestea Bilbon. Izena emateko epea irekita egongo da ekainaren 11tik 22ra. Lekurik geratzen bada berriro zabalduko dugu epea irailaren 3tik 10era arte.  

Curso: 'Redes sociales y juventud: compartiendo y conviviendo en el ecosistema digital'

Nuevo curso con dos ediciones, en euskera ambas, una en Donostia y otra en Bilbao en septiembre. El plazo de inscripción, a través de formulario en Internet, será del 11 al 22 de junio y si quedan plazas vacantes se volverá a abrir del 3 al 10 de septiembre.

 

Laburrak | Breves

Berdintasuna

'Adimen Emozionala ona edukitzeko etengabeko trebakuntza beharrezkoa da'. Elkarrizketa Natalia Alonsorekin, Adimen Emozionalean aditua.

'Es necesaria una formación continua para tener una buena Inteligencia Emocional'. Entrevista a Natalia Alonso experta en el tema.

Berdintasuna

Gizonen eta emakumeen arteko berdintasun eza egiturazko arazoa da eta EAEn bizi diren emakume eta gizon gazteak ez dira horretatik kanpo geratzen.

La falta de igualdad entre hombres y mujeres es un problema estructural del que no escapan las mujeres y hombres jóvenes que viven en Euskadi.

Egoera pertsonala

Euskadiko gazte gehienak pozik daude euren egoera pertsonalarekin.

La mayoría de la juventud vasca está satisfecha con su situación personal.

Balio progresistak

EAEko gazteek, oro har, balio progresistak agertzen dituzte izaera sozialeko gaietan. 

La juventud vasca muestra en general valores progresistas hacia cuestiones de carácter social.

Emantzipazioa

Euskadiko gazte gehienak familiaren etxean bizi dira.

La mayoría de las personas jóvenes de Euskadi viven en el hogar familiar.

Euskera

Gero eta Euskadiko gazte gehiagok dakite ondo hitz egiten euskaraz, baina gazte euskaldun gutxiagok erabiltzen dute euskara lagunekin komunikatzeko.

Aunque ha aumentado el conocimiento del euskera el uso con las amistades por parte de la juventud euskaldun ha descendido.

Politika

Politikarekiko interesak gorakada nabarmena izan du Euskadiko gazteen artean. 

El interés por la política se ha incrementado notablemente entre la juventud vasca. 

Aisialdia

Gazte gehienek, denbora librean, musika entzuten dute, kalean egoten dira eta filmak, serieak edo telebista-programak ikusten dituzte.

La mayoría de las personas jóvenes de Euskadi ocupan su tiempo libre a diario escuchando música, estando en la calle y viendo películas, series o programas de televisión.

Sare sozialak

WhatsApp da sare sozial hedatuena Euskadiko gazteen artean, sexua eta adina edozein izanik ere.

WhatsApp es la red social por excelencia de la juventud de Euskadi, independientemente del sexo y la edad.

Osasuna

Euskadiko gazte gehienek adierazi dute ohitura osasungarriak dituztela, hau da, elikadura orekatua eta bizimodu aktiboa dutela.

La mayoría de la juventud vasca dice seguir unos hábitos saludables, comer de forma equilibrada y llevar un estilo de vida activo.

 estatistikak
argitalpenak
zure iritzia
dokumentazio zentroa
formazioa
Dokumentazio zentroa
Centro de Documentación
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
GEBren logoa
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@euskadi.eus.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@euskadi.eus

 

 

Azken eguneratzea: 2018/06/12