Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Verano 2017ko uda  
 

Azken berriak | Novedades

 

Drogei buruz hitz egiten dugunean, zertaz ari gara? Gazteekin erabilgarriak izan daitezken lan tresnak

 

Ikastaroa: 'Drogei buruz hitz egiten dugunean, zertaz ari gara? Gazteekin erabilgarriak izan daitezken lan tresnak'

Ikastaroa Bilbon, urriaren 3an, 10ean eta 17an egingo dugu, gaztelaniaz. Izena emateko epea irailaren 8tik 22ra izango da.

Curso: '¿De qué estamos hablando cuándo hablamos de drogas? Herramientas para la intervención con jóvenes'

El curso será en Bilbao, en castellano,  los días 3, 10 y 17 de octubre. El plazo de inscripción es del 8 al 22 de septiembre.

 
 

Gazteen argazkiak 20

 

Txostena: 'Gazteen argazkiak 20'

Gazteen Argazkiak bildumaren txosten berri honek gazteek hainbat gai sozial eta politikoen aurrean dituzten iritzi eta jokabideak batzen ditu.

Informe: 'Retratos de juventud 20'

Este nuevo informe de la serie 'Retratos de Juventud' recoge la opinión y las actitudes de la juventud sobre un amplio abanico de temas sociales y políticos.

 
 

Laburrak | Breves

 

 

Europa Helmuga gida 2017. Begira eta azter itzazu aukerak eta baliabideak Europan! 

¿Qué vas a encontrar en la Guía Destino Europa 2017? ¡Explora posibilidades y recursos en Europa!    

 
 

Abuztuan GEBren dokumentazio zentrora iritsi diren azken liburuak ikusgai eta artikulu nabarmenak: 'Sexting-a', 'sare sozialak', 'Kirola lagungarria zailtasun sozialak gainditzeko'.

Relación de los últimos libros incorporados al centro de documentación del OVJ y artículos destacados: 'Sexting', 'redes sociales, 'actividades deportivas con la juventud en dificultad social'.

 
 

 

Euskadin 15 eta 29 urte bitarteko hamar gaztetik seik uste dute beren gurasoek gaztetan zuten egoeran baino hobeto daudela

En Euskadi seis de cada diez jóvenes de 15 a 29 años consideran que están en mejor situación que sus progenitores a su misma edad.

 
 

2017ko bigarren hiruhilekoan 16 eta 29 urte bitarteko gazteen langabezia-tasa % 15,9koa da.

La tasa de paro de la juventud de 16 a 29 años en el segundo trimestre de 2017 es del 15,9%.

 

Gazteriaren Nazioarteko EgunaGazteen Euskal Behatokiak bere konpromisoan dihardu: Euskadiko gazteen egoera eta beharren inguruan ikertu, hezi eta informatu.

Día Internacional dela Juventud. El OVJ mantiene su compromiso de analizar, formar e informar sobre la situación y las necesidades de la juventud de Euskadi.

 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010 (Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@euskadi.eus.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@euskadi.eus

 

 

Azken eguneratzea: 2017/08/29